Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kaliski
Placu Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.: 62 5014221
administracyjny@powiat.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 62 5014221
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Remont
balkonu zabytkowego budynku głównego Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy Placu
Św. Józefa 5, w ramach Remontu elewacji zewnętrznej. Budynek wpisany jest do rejestru
zabytków jako:
- założenie urbanistyczne miasta Kalisza (nr rejestru zabytków: 33/A),
- obszar miasta Kalisza (nr rejestru zabytków: 38/A),
- budynek Starostwa Powiatowego w Kaliszu (nr rejestru zabytków: 28/A [89/A],
2. Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 oraz
dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.:
1) demontaż balustrady - pochwyty, tralki podstawa,
2) demontaż pokrycia z okładzin kamiennych,
3) rozbiórka pokrycia opierzeni i pozostałych elementów papy.
4) reprofilacja płyt balkonowych.
5) uzupełnienie ubytków elementów betonowych.
6) naprawa elementów sztukaterii głowic wspierających płytę oraz gzymsów.
7) wykonanie odpowiednich warstw posadzkowych.
8) wykonanie nowych obróbek z blachy miedzianej.
9) montaż naprawionej balustrady.
10) montaż nowych płyt kamiennych na posadzce balkonu na systemowych konsolach.
11) malowanie spodów i czół płyt balkonowych, a także elewacji (w rejonie prowadzonych
prac).
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie
drogowym, w oparciu o projektu organizacji ruchu, stanowiący załącznik nr 4.
4. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie
wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. póz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. póz.1213) oraz innych
przepisów, o ile mają zastosowanie.
5. Prace przygotowawcze (m.in. zabezpieczenie miejsca robót, ustawienie urządzeń
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia), Wykonawca wykona we własnym
zakresie i na własny koszt.
6. Wykonawca utrzyma ład i porządek na terenie robót, a po ich zakończeniu usunie
urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi cały teren czysty i nadający się
do użytkowania.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we własnym zakresie zapewnił składowanie
i sprzątanie odpadów.
8. Od daty rozpoczęcia robót do daty obioru końcowego (bez uwag), Wykonawca będzie
odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane
do realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie prac przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (posiadające uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz stosowne kwalifikacje do kierowania
robotami budowlanymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków [zgodnie z art. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r.
poz. 710 ze zm.)].
10. Szczegółowe wymagania dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskie i robót
budowlanych oraz terminów wiążących przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych określają niżej wymienione decyzje:
1) pozwolenie nr 495/2021/A Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, stanowiące załącznik nr 5,
2) decyzja nr 510/21 Prezydenta Miasta Kalisza udzielająca pozwolenia na budowę
obejmująca przedmiotowy remont balkonu, stanowiąca załącznik nr 6.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami, o których mowa
w pkt 10.
12. Zamawiający dopuszcza konieczność wykonania robót uzupełniających, które nie są ujęte
w kosztorysie ofertowym do wysokości 10% ogólnej wartości zamówienia.

Dokument nr: AD.272.10.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: administracyjny@powiat.kalisz.pl do dnia
11 października 2021 r., do godz. 11:00. Zamawiający powiadomi uczestników
postępowania o wyborze Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 14 grudnia 2021 r.

Wymagania:
PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcom. Brak wskazania Wykonawcy w ofercie w zakresie podwykonawstwa,
uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału
Podwykonawców i nie ma możliwości zgłoszenia Podwykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
VI. KRYTERIUM WYBORU
Najniższa cena - 100%
SPOSÓB ZAPŁATY
Szczegółowe informacje dotyczące zapłaty wynagrodzenia zawarte są w załączniku nr 7 do
niniejszego zapytania ofertowego pn. ,,Istotne postanowienia umowy"
IX. WYMAGANE DOKUMENTY
Do oferty Wykonawca powinien dołączyć:
1) stosowne uprawnienia budowlane,
2) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1),
3) kosztorys ofertowy z cenami za wykonanie robót w poszczególnych pozycjach
i ogólną wartością robót stanowiącą cenę zamówienia (wg załącznika nr 2), przy zachowaniu tej
samej kolejności pozycji, tych samych opisów robót w poszczególnych pozycjach i ilości
przyjętych robót.
4) pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika.
Dokumenty muszą być aktualne, czyli powinny odzwierciedlać rzeczywisty, nadal
utrzymujący się stan faktyczny i prawny.
Powyższe dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być ,,skanami"
dokumentów z podpisami i pieczątkami.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami zapytania ofertowego.
5. Wykonawca przedłoży ofertę wypełniając druk formularza oferty (zał. nr 1), kosztorysu
ofertowego (zał. nr 2), oraz dołączy stosowne uprawnienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w postępowaniu
8. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
9. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z treścią zapytania ofertowego.
Oferty po upływie terminu składania ofert nie będą podlegały ocenie.
3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

Uwagi:
DANE OSOBOWE
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego będzie Powiat Kaliski - Starosta Kaliski
z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz,
e-mail: starosta@powiat.kalisz.pl, nr tel. 62 501 43 01.
2. Inspektor ochrony danych.
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie 62 501 42 33 lub poprzez
e-mail: iod@powiat.kalisz.pl.
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest:
1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) Regulamin udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.
4. Kategorie danych osobowych i ich źródło pozyskania.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: nazwa firmy, imię
i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Państwa dane osobowe pochodzą
ze źródeł publicznie dostępnych - strony internetowe.
5. Odbiorcy danych osobowych.
1) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
a) przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
c) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych i wobec Zamawiającego.
2) Odrębną kategorią odbiorców danych zawartych w dokumentach związanych
z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którym administrator
zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów
informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak
wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
3) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż
co do zasady postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego jest jawne.
6. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia
publicznego będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres
przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy zgodnie z właściwą kategorią
archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres
w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku
z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
7. Prawa osób, których dane dotyczą.
Na zasadach określonych przepisami RODO* w odniesieniu do danych osobowych
pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym, ze skorzystanie z tego
prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawo, w szczególności nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środkami ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowy, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt:
KONTAKT
Osoby upoważnione do kontaktu:
Henryk Tomaszewski tel.: 62 5014221
Marek Kędzierski tel.: 62 5014226
e-mail: administracyjny@powiat.kalisz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.