Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zadania pt.: ,,Kontrole i ocena 5-letnia stanu technicznego i bezpieczeństwa

Przedmiot:

Wykonanie zadania pt.: ,,Kontrole i ocena 5-letnia stanu technicznego i bezpieczeństwa

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
Ptasia 2B
65-514 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel.(68) 452 76 00
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(68) 452 76 00
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie zadania pt.:
,,Kontrole i ocena 5-letnia stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń
wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze:
Część 1 - Nadzór Wodny w Zielonej Górze
Kontrole 5-letnie: Jaz - Kanał Łącza w km 2+800, Przepust z zastawką - Kanał H
w km 1+633
Część 2 - Nadzór Wodny w Sulechowie
Kontrole 5-letnie urządzeń hydrotechnicznych: Gniła Obra: km 2+860, 10+783,
13+045,15+330, 16+976, 18+036; Obrzyca: 16+019, 19+395, 26+420;
Bojadelski III: 0+016; Kanał Młynówka: 16+932, 22+166; Bojadelski I:
0+536, 6+106
Część 3 - Nadzór Wodny w Słubicach
Kontrole 5-letnie budowli piętrzących: Jaz z mostem na Kanale C Kłopot w km
2+758; Jaz z mostem na Kanale Cybinka w km 6+300; Śluza wałowa na Kanale
Cybinka w km 0+240
Część 4 - ZPH w Zielonej Górze
Kontrola 5-letnia nabrzeża postojowego w Słubicach i nabrzeża przeładunkowego
w Uradzie"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegającej na wykonaniu:
- kontroli i ocen 5-letnich stanu technicznego i bezpieczeństwa
z uwzględnieniem kontroli rocznej
- sporządzenie protokołów z 5-letniej kontroli okresowej stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego
wraz z uwzględnieniem kontroli rocznej zgodnie z obowiązującą
ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 62a
Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w Opisie
przedmiotu zamówienia (stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego)
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w
zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji,
zezwolenia):
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiającego wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
Zamówienia, tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane wydane
w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020r. póz. 1133) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019r. póz. 831) w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zrzeszoną we
właściwej izbie samorządu zawodowego i posiadającą ważne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, która w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co
najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kontroli i ocenie 5-
letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca jest zobowiązany podać w
formularzu oferty cenę obliczoną zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest wycena własna
Wykonawcy. Cena oferty jest ceną ryczałtową zawierającą
obowiązujący podatek od towarów i usług. W ramach ceny ofertowej
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty niezbędne
do zrealizowania usługi. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie
informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę
kierując się następującymi kryteriami:
C - Cena oferty brutto (,,Cena") - 100 %
Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny
ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu Zamówienia. Punkty
przyznawane w kryterium ,,Cena" będą liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku według następującego wzoru:
cena oferty najtańszej
C=----------------------------------x 100 pkt.
cena oferty ocenianej
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
a) Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów, na który składa się
Formularz ofertowy wraz ze wskazanymi w nim załącznikami,
tj-:
o Zaparafowany wzór umowy,
o Oświadczenie RODO (jeśli dotyczy),
o Wykaz usług o których mowa w pkt 6 zapytania wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia,
protokoły odbioru),
o Pełnomocnictwo, jeżeli dokumenty podpisuje pełnomocnik,
o CEIDG/KRS
Należy przesłać przez stronę: http://www.przetargi.wody.gov.pl
b) Ofertę można również złożyć z zachowaniem postaci elektronicznej
i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
c) Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były
podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty
i załączonych dokumentów przez osobę(-y) niewymienioną(-e)
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
d) Dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań
finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę (-y)
posiadającą (-e) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. C)
e) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę

Dokument nr: WR.ROZ.2811.584.2021

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy
Zakupowej - zwanej dalej ,,PLATFORMĄ" - pod adresem:
htto: / / www.przetargi.wodv.gov.pl - w zakładce
Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe
i konkursy. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja
korzystania w Platformy znajduje się pod adresem
http://www.przetargi, wody.gov.pl/ w zakładce: Instrukcja dla
Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania
konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający
zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym
postępowaniem.
Celem skomunikowanie się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z
zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do
kontaktu z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego,
w tvm złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń
składanych razem z oferta, uważa się datę wczytania
korespondencji na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem Platformy
wynosi 150 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów i oświadczeń składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Celem
złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z
ofertą, Wykonawca korzysta z opcji :"Zgłoś udział w postępowaniu" a
następnie wypełnia wszystkie pola, zaznacza właściwe opcje oraz
załącza wszystkie pliki, w szczególności pliki Formularza ofertowego
oraz oświadczenia RODO. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki
były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację.
Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja
oferenta dostępna na Platformie.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane
elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy
dołączyć plik zawierający skany wypełnionego, podpisanego
Formularza ofertowego wraz z załącznikami.
OFERTĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ WYŁĄCZNIE ZA
POŚREDNICTWEM PLATFORMY,
DO DNIA 12.10.2021 DO GODZINY
10:00 .

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Część 1 - 30 dni od daty zawarcia umowy
Część 2 - 45 dni od daty zawarcia umowy
Część 3 - 30 dni od daty zawarcia umowy
Część 4-45 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
o Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty
o Oferty oraz dokumenty z nią związane powinny być sporządzane
wyłącznie w języku polskim,
o Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części
Zamówienia,
o Rozpatrywane będą oferty kompletne, spełniające wymagania
zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym
o Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców,
którzy złożyli oferty
o W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, zamawiający wyznaczy wykonawcom, którzy złożyli te
oferty, termin na złożenie dodatkowych ofert. Cena oferty dodatkowej
nie może być wyższa niż zaoferowania przez wykonawcę w ofercie
pierwotne. Jeżeli ceny złożonych ofert również będą takie same,
postępowanie zostanie unieważnione.
o Zamawiający pisemnie zawiadomi biorących udział w postępowaniu
0 wyborze oferty
o Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy
ubezpieczeniowej dotyczącej prowadzonej działalności, na kwotę nie
mniejszą niż wartość ceny ofertowej brutto(przedmiotowa kopia
polisy stanowić będzie załącznik do umowy). Niedostarczenie polisy
przez wykonawcę w powyższym terminie będzie uznane za uchylanie
się od podpisania umowy.
oJeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do
zawarcia umowy, zamawiający może wybrać kolejną rankingu ofert.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.