Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa oczyszczalni ścieków

Przedmiot:

Przebudowa oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rutkach-Kossakach
ul. Młynarska 3
18-312 Rutki-Kossaki
powiat: zambrowski
86 22 45 051
biuro@zgkrutki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Rutki-Kossaki
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 86 22 45 051
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 18-312 Rutki-Kossaki, Ul. Młynarska 3, zaprasza do
złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac
projektowych oraz robót budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin
,,Przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin", która stanowi część projektu
(operacji) pod nazwą ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin oraz
przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rutki-Kossaki" współfinansowanego
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 --2020.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Mężenin"
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno - Użytkowy
(dalej jako ,,PFU") stanowiący załącznik nr 1.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres prac, który jest konieczny z punktu
widzenia PFU, przestrzegając przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie
bez względu na ewentualnie występujące trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.
4. W przypadku, gdy w PFU zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy
produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą autora
PFU, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych
w dokumentacji.
5. 5.1. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań
określonych w PFU, Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu dokumentów
potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem
nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
5.2. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie
wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną
znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po
uzyskaniu opinii Nadzoru Inwestorskiego udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub
wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych
dwuznaczności i rozbieżności przeciwko i na niekorzyść Zamawiającego.
6. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia
zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
7. Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże
Zamawiającemu dokumenty wymagane w tym m.in.: inwentaryzację powykonawczą,
dokumentację powykonawczą.
8. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robót określający czas wykonywania
poszczególnych zakresów/zadań dla realizacji całego zadania objętego zamówieniem, który
będzie stanowił integralną część umowy. W przypadku gdy podział kosztów dla
poszczególnych etapów określających zakres robót w harmonogramie rzeczowo-finansowym
będzie rażąco zawyżony, Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez właściwego specjalistę lub Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien uwzględnić te uwagi w harmonogramie.
9. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszelkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji
zamówienia.
10. Podstawą do przygotowania oferty powinien być Program funkcjonalno-użytkowy
stanowiący opis przedmiotu zamówienia do niniejszego SWZ łącznie z zapisami zawartymi
w rozdz. III SWZ oraz wzorze umowy.
11. Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca
sporządzi odpowiednią dokumentacje projektową w taki sposób, że roboty według niej
wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie
przez Wykonawcę minimalnych wymagań zawartych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z
żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań
wykraczających poza wymagania minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących wydłużenia czasu na ukończenie
lub zwiększenia ceny kontraktowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność
przyjętych rozwiązań.
12. Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia Zamawiającemu gwarancji jakości na
wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, liczony od daty podpisania
protokołu końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po
odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego.
Warunki gwarancji zostały opisane w § 13 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do
SWZ. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
13. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać na swój koszt umowę ubezpieczenia
wszelakiego ryzyka budowy w zakresie szkód materialnych obejmującą odpowiedzialność
za szkody w mieniu Zamawiającego (Inwestora). Szczegółowe warunki ubezpieczenia
określa § 12 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający będzie odpowiadał na pytania niezwłocznie na stronie internetowej
www.zakrutki.pl
3. Jeżeli pytanie wpłynie później niż 4 dni przed składaniem ofert, Zamawiający nie ma
obowiązku odpowiadać na pytanie.

CPV: 45252100-9, 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7, 45000000-7, 45100000-8, 45252127-4, 45252200-0, 45232421-9, 45252100-9

Dokument nr: DGW-Ś/ZP.2.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
18-312 Rutki-Kossaki, Ul. Młynarska 3, w dniu 13.10.2021 r. o godz. 9:10.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
18-312 Rutki-Kossaki, Ul. Młynarska 3, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13.10.2021 r. do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: Podlaskie, Powiat: zambrowski, Gmina: Rutki, Miejscowość: Mężenin.

Wymagania:
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz wszelkich czynności
podejmowanych przed i po złożeniu ofert, w tym odpowiedzi na zapytania, wezwań do
wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, odpowiedzi na te wezwania, informacji o wykluczeniu
wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania oraz wszelkich innych czynności
związanych ze środkami ochrony prawnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca winien wpłacić wadium w wysokości
20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem ,,Przebudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin - wadium".
2. Wadium może być wniesione w niżej podanych formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielnych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego:
nr rachunku: 10 8775 0009 0020 0200 0840 0001 (dowód wpłaty wadium musi być dołączony
do składanej oferty -- brak dowodu wpłaty spowoduje odrzucenie oferty).
4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z
ofertą
w kopercie. Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na
konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.
6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium powinny być sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:

Kontakt:
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: w
zakresie merytorycznym - Zdzisław Jabłoński e-mail: prezes@zgkrutki.pl
oraz Grzegorz
Gołaszewski ggolaszewski@zgkrutki.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.