Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odłowu i przesiedlenia rodzin bobra europejskiego

Przedmiot:

Odłowu i przesiedlenia rodzin bobra europejskiego

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: 89 53-72-100
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 89 53-72-100
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zleceniu odłowu i przesiedlenia rodzin
bobra europejskiego z miejsc konfliktowych w miejsca uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Olsztynie lub na teren Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, gmina
Ruciane-Nida z następujących lokalizacji (części), zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający podzieli zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 1 - dokonanie odłowu 1 rodziny bobra europejskiego z terenu działki o numerze
ewidencyjnym 83/9 i 84/2, obręb Liski, gmina Stare Juchy i przesiedlenie tych zwierząt
w miejsca uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie
lub na teren Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, gmina Ruciane-Nida,
Część 2 - dokonanie odłowu 2 rodzin bobra europejskiego z terenu działek o numerach
ewidencyjnych: 258, 257, 256, 255/1, 254/1, 230, 231, 231/3, 231/2, 232, 233/1, 353, 312,
354/1, 331/1, 332, 334, 360, 359/2, obręb Jagarzewo, gmina Janowo i przesiedlenie tych
zwierząt w miejsca uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie
lub na teren Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, gmina Ruciane-Nida,
Część 3 - dokonanie odłowu 1 rodziny bobra europejskiego z terenu działki numer 66 na
terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych ,,Meblarz" w Wadągu, gmina Dywity i przesiedlenie
tych zwierząt w miejsca uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Olsztynie lub na teren Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, gmina Ruciane-Nida,
Część 4 - dokonanie odłowu 2 rodzin bobra europejskiego z terenu działek o numerach
ewidencyjnych: na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 57/11 i 57/12, obręb Masuny,
gmina Sępopol i przesiedlenie tych zwierząt w miejsca uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Olsztynie lub na teren Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, gmina
Ruciane-Nida,
Część 5 - dokonanie odłowu 1 rodziny bobra europejskiego z terenu doprowadzalnika A
w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 23 obręb Tuczki i 22 obręb Koszelewy, gmina
Rybno i przesiedlenie tych zwierząt w miejsca uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Olsztynie lub na teren Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, gmina Ruciane-
Nida,
Część 6 - dokonanie odłowu 1 rodziny bobra europejskiego z terenu działek o numerach
ewidencyjnych: 140/2, 140/3, 3171/6, obręb Łupstych, gmina Gietrzwałd i przesiedlenie tych
zwierząt w miejsca uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie
lub na teren Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, gmina Ruciane-Nida.

Dokument nr: WOF-OA.082.18.2021.EP.PJ

Składanie ofert:
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu;
4) Oferta musi zawierać:
a) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba),
b) cenę wraz z podatkiem VAT, podaną cyfrowo i słownie,
5) Do oferty należy dołączyć:
a) wykaz usług wykonanych,
b) dowody określające, czy usługi zostały wykonane należycie.
6) Oferty składa się w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej;
7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
8) Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne.
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty składa się:
a) w formie pisemnej na adres Zamawiającego -- Ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn lub
b) za pośrednictwem faksu - nr faksu 89 527 04 23 lub
c) poczty elektronicznej -- e-mail sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
2) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 12 października 2021 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:
- w przypadku części 1 i części 2 - od dnia podpisania umowy do 31 października 2021 r.
- w przypadku części 3. części 4. części 5 i części 6 - od dnia podpisania umowy
do 15 listopada 2021 r.
Termin na złożenie sprawozdania z wykonanych usług: do 19 listopada 2021 r.

Wymagania:
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert
spełniają warunek doświadczenia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał tj. zrealizował, zakończył, także
w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych wykonuje, minimum 1
usługę odłowu bobra europejskiego o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł brutto
(po 1 usłudze do każdej części). Ta sama usługa może być użyta do każdej części.
2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1, dokonana
zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia -- nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte
w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w ust. 4 niniejszego zapytania.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił.
3) Brak wykazania przez Wykonawcę spełnienia z warunku udziału w postępowaniu,
określonego w pkt 1, skutkować będzie nierozpatrzeniem jego oferty na dalszym etapie
badania.
4) Oferty Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, nie zostaną rozpatrzone przez
Zamawiającego na dalszym etapie badania ofert. Zamawiający zweryfikuje powyższe na
podstawie informacji zawartych w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl.
Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru przedsiębiorców pobranej
na podstawie ust. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 112) lub na podstawie informacji zawartych w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie internetowej
4. DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) dowody określające, czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są
referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły zdawczo-odbiorcze) wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
1) Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać w
formie pisemnej, faksem na nr: 89 527 04 23 / lub drogą elektroniczną
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
2) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Paweł Janczyk adres poczty
elektronicznej -- e-mail.: pawel.janczyk.olsztyn@rdos.gov.pl (sprawy merytoryczne),
Ewa Polita adres poczty elektronicznej - e-mail.: ewa.polita.olsztyn@rdos.gov.pl (sprawy
proceduralne).
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania
ofert.
3) Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1) Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
kosztów transportu, innych opłat i podatków - z uwzględnieniem ewentualnych upustów
i rabatów.
2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
10. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami:
a) Cena 100%
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3) Dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych kryteriów oceny ofert z Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne by
w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.
11. ZAMKNIĘCIE LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania lub części
postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie,
bez podania przyczyny.
2) Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku:
a) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę.
b) braku ofert.
12. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1) Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą, przekaże Zamawiającemu następujące informacje dotyczące:
a) osób, które będą podpisywać umowę,
b) osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz
kontroli przebiegu realizacji umowy;
2) Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający traktować będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Zamawiający dopuszcza korespondencyjne zawarcie umowy na wniosek Wykonawcy.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.
14. PROJEKT UMOWY
Wzór umowy zawiera załącznik nr 4 do zapytania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.