Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o
ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków
powiat: Kraków
tel. 609-133-438, tel. 604 515 697
j.grabas@pnuikkrakow.pl
https://pnuik.ezamawiajacy.pl/pn/pnuik/demand/notice/public/41247/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 609-133-438, te
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
Warunki Zamówienia Koncepcja Programowo Przestrzenna

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej - koncepcji
programowo przestrzennej, jako etapu I dla inwestycji polegającej na budowie bazy sprzętowej
wraz z zapleczem napraw taboru PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim, wraz z dokumentacją
potrzebną do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu budowlanego i uzyskania wszelkich
pozwoleń.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SIWZ.

Otwarcie ofert: 4) Otwarcie ofert odbędzie się u Zamawiającego 12.10.2021r., po upływie terminu i godz. na
składanie ofert;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pnuik.ezamawiajacy.pl/pn/pnuik/demand/notice/public/41247/details
1) Zamawiający w celu przystąpienia przez Wykonawców do postępowania zakupowego zobowiązuje
Wykonawców do przedłożenia oferty w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty zgodnie z
zasadami reprezentacji Wykonawcy w formacie o rozszerzeniu *.PDF) poprzez załączenie pliku (-
ów) i wypełnienie odpowiednich pól na platformie elektronicznej Zamawiającego, znajdującej się
pod adresem https://pnuik.ezamawiajacy.pl do dnia 12.10.2021r. przed godz.12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia wynosi 300 dni.

Wymagania:
1.2. Tryb zamówienia
1) Zapytanie ofertowe - określony w §13 ust. 1 pkt 1 w zw. z §14 Regulaminu udzielenia zamówień
przez Spółkę Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o.
(zwanego dalej: Regulaminem). Pełna treść dostępna jest pod adresem www.pnuik.pl pod linkiem
www.zakupy.pnuik.pl.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu i stosować
jego zapisy w niniejszym postępowaniu, a także zapoznać się z treścią załączników do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), w tym w szczególności ze wzorem umowy
znajdującym się w Tomie II niniejszej SIWZ.
4. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Oferta Wariantowa
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia związane z realizacją
zamówienia
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia będą prowadzone w złotych
polskich (PLN). Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Warunkach Umowy,
stanowiących Tom II SIWZ.
7. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy
1) W postępowaniu o zamówienie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą spełnienie
wymogów, w tym:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) posiadają zdolność techniczną lub zawodową
2) Wykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia, że spełniają warunki określone w pkt.
1) powyżej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
3) W celu wykazania spełnienia wymogu udziału w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w
pkt 1, ppkt c) - Wykonawca zobowiązany jest złożyć kserokopię polisy ubezpieczeniowej
Wykonawcy od prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż wartość brutto oferty.
4) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Dostawcę
oświadczeń i dokumentów.
5) Oferty Wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 1, zostaną odrzucone.
6) W zakresie warunku określonego w pkt 7 ustęp 1 lit d wymagane jest wykazanie przez
Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia zgodnie z poniższym
wyszczególnieniem:
1 Główny projektant, koordynator
projektu
Doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który to zespół w okresie
ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem terminu składania ofert opracował co
najmniej jedną dokumentację przedprojektową - koncepcję programowo przestrzenną
lub dokumentację projektową obejmujące swym zakresem budowę hali wyposażonej
w suwnice wykorzystywanej do celów remontowo naprawczych oraz musi posiadać
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
Warunki Zamówienia Koncepcja Programowo Przestrzenna
Strona 5 z 9
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2 Projektant w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie kubaturowych obiektów przemysłowych (hal o konstrukcji stalowej lub
żelbetowej) przy opracowaniu minimum 1 projektu w w/w zakresie.
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3 Koordynator w branży torowej Doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który to zespół w okresie
ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem terminu składania ofert opracował co
najmniej dwie dokumentacje przedprojektowe - koncepcje programowo przestrzenne
lub dokumentacje projektowe obejmujące swym zakresem przebudowę lub budowę
bocznicy kolejowej lub stacji
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności
inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, takich jak:
stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu
przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości
większych niż 200 km/h, lub uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
4 Projektant w branży
zabezpieczenie i sterowanie
ruchem kolejowym
W okresie ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem terminu składania ofert
opracował w charakterze projektanta w danej branży co najmniej dwie [2]
dokumentacje przedprojektowe - koncepcję programowo przestrzenną lub
dokumentację projektową w zakresie przebudowy/budowy urządzeń srk na w rejonie
stacji kolejowej
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności
inżynieryjnej kolejowej w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem
kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w
ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych, lub
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej
kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
5 Projektant w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych
doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy
opracowaniu minimum 1 projektu w w/w zakresie.
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
6 Projektant w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych
doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych przy opracowaniu minimum 1 projektu w w/w
zakresie.
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
7 Specjalista w dziedzinie
geologii
Doświadczenie minimum dziesięciu [10] lat na stanowiskach związanych z badaniem
podłoża gruntowego, sporządzaniem projektów robót geologicznych i dokumentacji
geologicznej na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych w tym na terenach
objętych szkodami górniczymi
Uprawnienia do wykonywania prac geologiczno-inżynierskich określonych w ustawie
Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie badań i oceny właściwości podłoża
gruntowego dla potrzeb budowlanych w tym uprawnienia kategorii VI lub VII.
8 Specjalista w dziedzinie
dokumentacji kosztorysowej
Minimum pięć [5] lat doświadczenia przy opracowywaniu kalkulacji kosztorysowej
robót inżynieryjno-budowlanych
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w
ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2019r. poz 1186) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
Warunki Zamówienia Koncepcja Programowo Przestrzenna
Strona 6 z 9
grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej tj: Dz. U. z 2020r poz 220) (Dz. U. z 2018r. poz. 2272) str. 9. W przypadku osób, które
są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019r. poz 1117), osoby wyznaczone
do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu
uprawnień budowlanych w danej specjalności, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały
spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące
świadczenia usług transgranicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1117). Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy
Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Oferty składane są na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia wraz
z odpowiednimi załącznikami określonymi w Ogłoszeniu.
2) W celu złożenia oferty (lub oferty ostatecznej) na elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej PZ),
należy najpierw dokonać rejestracji. Instrukcja dla Wykonawców została zamieszczona w zakładce
,,Regulacje i procedury procesu zakupowego" https://pnuik.ezamawiający.pl.
Zamawiający zaleca, aby Formularz rejestracyjny na PZ został uzupełniony i wysłany przez
Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta
na platformie (do 2 dni roboczych).
Wykonawca składa ofertę (co odnosi się także odpowiednio do składania oferty ostatecznej)
po zalogowaniu się na PZ , poprzez:
1. Użycie, w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu, akcji Przystąp do etapu
składania ofert;
2. Uzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza Ofertowego;
3. Załączenie do Formularza wymaganych oświadczeń i dokumentów;
4. Skan oferty (wraz ze wszystkimi stanowiącymi jej integralną część załącznikami) należy dodać
poprzez użycie opcji Dodaj dokument;
5. Wykonanie akcji Złóż ofertę;
6. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawcę stosownego
komunikatu na PZ oraz raport, który Wykonawca może wygenerować na Platformie po
prawidłowym złożeniu oferty za pomocą akcji wygeneruj raport. Zamawiający zaleca
Wykonawcy wygenerowanie raportu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Na
wygenerowanym raporcie Wykonawca może zweryfikować poprawność danych
wprowadzonych na Formularzu Ofertowym w tym cenę oferty;
3) Składając ofertę w formie elektronicznej na PZ należy zweryfikować czy wymagane pola zostały
uzupełnione i czy został wgrany plik z ofertą (wraz ze wszystkimi plikami stanowiącymi integralną
część oferty).
Oferty składane przez PZ pozostają niejawne dla Zamawiającego aż do momentu
otwarcia ofert;
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
Warunki Zamówienia Koncepcja Programowo Przestrzenna
5) Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół;
6) Oferta w celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu powinna zawierać wskazanie ceny netto
Przedmiotu Umowy;
7) Oferty otrzymane po terminie oznaczonym w podpunkcie 1) powyżej, oferty nie złożone na
prawidłowo wypełnionym formularzu oferty do SIWZ lub niezawierające wskazania wszystkich
wymaganych w nim danych, w tym odpowiednich cen podlegają odrzuceniu bez wezwania do ich
skorygowania lub uzupełnienia;
8) Przystępując do niniejszego postępowania zakupowego Wykonawca zobowiązuje się do złożenia
oferty ostatecznej (po przeprowadzeniu negocjacji handlowych) z terminem związania ofertą
ostateczną wynoszącym 30 dni od daty upływu terminu na składanie ofert ostatecznych;
9) Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
10) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w formie dokumentów
elektronicznych o rozszerzeniu PDF lub w formie jednego dokumentu PDF zawierającego wszystkie
dokumenty wymagane SIWZ, w formie skanu dokumentów oryginalnie podpisanych (zgodnie z
zasadami reprezentacji lub pełnomocnictwem) lub podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocnictwem).
11) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
12) Oferta oraz ewentualne załączniki do oferty i oświadczenia Wykonawcy powinny zostać
sporządzone w języku polskim. Do innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty,
sporządzonych w języku innym niż polski, powinny zostać dołączone ich uwierzytelnione
tłumaczenia na język polski. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
13) Każda strona dokumentów składających się na ofertę powinna być ponumerowana i podpisana
przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisujące formularz oferty
lub też dokumenty te powinny zostać podpisane łącznie (lub każdy plik oddzielnie) kwalifikowanym
podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją.
14) Cena ofertowa powinna być podana jako cena netto w PLN. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i
słownie.
15) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
16) Do oferty winny zostać załączone dodatkowe dokumenty:
a. Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik
nr 3 do SIWZ,
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert.
c. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy na wartość nie mniejszą niż wartość brutto oferty.
d. Wypełniony Załącznik nr 2 wraz z poświadczeniami
17) Wszystkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu, w szczególności koszty
sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
18) Oferty Wykonawców, wobec których otwarte jest postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne
itp. zostaną odrzucone,
9. Sposób przygotowania oraz termin składania ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących treści oferty. Zamawiający może żądać od Wykonawcy uzupełnienia w wyznaczonym
terminie oferty o dodatkowe informacje lub dokumenty. Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego
poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych na warunkach wskazanych w Regulaminie.
Dostępne są dwie akcje:
1. Akcja Zadaj pytanie, która jest aktywna wyłącznie do upływu terminu na składanie ofert
i umożliwia wysyłanie korespondencji do Zamawiającego (np.: wniosków o wyjaśnienie
treści Ogłoszenia o zamówieniu) bez konieczności posiadania konta na PZ
lub uprzedniego logowania się na utworzenie konto.
Uwaga: Wskazana akcja nie umożliwia składania ofert w niniejszym Postępowaniu.
2. Przystąp do składania ofert, która posiada szerszą funkcjonalność korespondencji
z Zamawiającym niż akcja wskazana w ppkt. 1. i umożliwia m.in. przygotowanie
i składanie oferty, oraz prowadzenie korespondencji z Zamawiającym (za pomocą modułu
KORESPONDENCJA) także po upływie terminu na składanie ofert, jednakże wymaga
posiadania konta na Platformie i zalogowania się.
2) Zamawiający kontaktuje się z Wykonawcą zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi
w formularzu ofertowym, w tym w szczególności za pośrednictwem wskazanego adresu e - mail
lub jeśli pytania zadano na PZ , Zamawiający odpowiada także poprzez PZ.
11. Kryterium wyboru Wykonawcy
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w
kryterium cena.
Cena netto oferty - 100%
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt
Gdzie:
Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn - cena zaproponowana przez Wykonawcę
12. Miejsce i termin rozpoczęcia negocjacji.
Zamawiający na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość
prowadzenia negocjacji handlowych. Miejsce negocjacji siedziba Zamawiającego 30-556 Kraków,
ul. Prokocimska 4.
Zamawiający z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną dopuszcza możliwość negocjacji
handlowych poprzez telekonferencję lub telefoniczne. Zamawiający informuje, że negocjacje handlowe
z poszczególnymi Wykonawcami odbędą się w datach przypadających w okresie między
12 -15.10.2021 r. Szczegółowa informacja dotycząca terminu i godziny przeprowadzenia negocjacji
handlowych zostanie przekazana po dniu otwarcia ofert, na adresy mailowe wskazane w ofertach, po
uprzednim skierowaniu przez Zamawiającego odpowiedniego zaproszenia do tych Wykonawców,
których oferty nie zostały odrzucone. Termin negocjacji handlowych może ulec zmianie, o czym
Zamawiający zobowiązany jest poinformować wyłącznie Wykonawców spełniających kryteria udziału w
negocjacjach handlowych. Z przeprowadzonych negocjacji handlowych zostanie sporządzony protokół,
określający w szczególności nowe warunki cenowe (ewentualnie informacja o podtrzymaniu warunków
cenowych przedstawionych w ofercie) oraz inne istotne ustalenia poczynione w trakcie negocjacji
handlowych. Protokół zostanie wysłany do podpisu osób uprawnionych ze strony Wykonawcy poprzez
pocztę elektroniczną, a Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu i niezwłocznego odesłania
jego skanu Zamawiającemu poprzez pocztę elektroniczną.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach handlowych zmian
w zakresie przedmiotu Zamówienia lub warunków jego realizacji Zamawiający przekazuje
Wykonawcom wykaz zmian wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych.
13. Ogłoszenie wyników postępowania, zawarcie umowy.
1) Wykonawca, którego oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wybrana, będzie
powiadomiony pismem akceptującym. Pismo to zostanie wysłane niezwłocznie po
rozstrzygnięciu przetargu w formie wiadomości e-mail.
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
Warunki Zamówienia Koncepcja Programowo Przestrzenna
Strona 9 z 9
2) Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu, pisemną umowę na realizację
przedmiotu zamówienia.
3) Udzielenie zamówienia, a jednocześnie zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania wobec
Wykonawcy, nastąpi z chwilą zawarcia z Wykonawcą umowy.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na realizację
przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę innego Wykonawcy i zawrzeć z nim
umowę na realizację przedmiotu zamówienia bez przeprowadzania ponownego badania ofert.
5) Do umowy o realizację przedmiotu zamówienia zastosowanie będą mieć przepisy prawa
obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Spory powstałe w związku z zawarciem,
wykonaniem lub rozwiązaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia podlegać będą
jurysdykcji sądów polskich, miejscowo właściwych dla siedziby Zamawiającego.

Kontakt:
W przypadku problemów technicznych osobą kontaktową ze strony Zamawiającego
jest Jakub Grabas tel. 609-133-438 j.grabas@pnuikkrakow.pl oraz Grzegorz Dziaduch
tel. 604 515 697.
10. Sposób porozumiewania się
1) Korespondencję w zakresie niniejszego ogłoszenia należy przesłać na następujące dane
kontaktowe :
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
Warunki Zamówienia Koncepcja Programowo Przestrzenna
- Elektronicznie na stronie https://pnuik.ezamawiający.pl;
- Wykonawca zobowiązany jest korzystać z form komunikacji dostępnych na PZ w zakładce
dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.