Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie pomiarów olfaktometrycznych oraz modelowania rozprzestrzeniania odorów

Przedmiot:

Przeprowadzenie pomiarów olfaktometrycznych oraz modelowania rozprzestrzeniania odorów

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25, tel. 22 779 20 01 w. 171
umotwock@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (22) 779 2
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.
,,Przeprowadzenie pomiarów olfaktometrycznych oraz modelowania rozprzestrzeniania
odorów dla trzech instalacji stanowiących zakłady zagospodarowania odpadów. "

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pomiarów natężenia odorów pochodzących
z działalności zakładów zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi w trzech
lokalizacjach, a następnie wykonanie modelowania rozprzestrzeniania się odorów ze wskazanych
obiektów.
Prace stanowiące przedmiot zaproszenia dotyczą wykonania pomiarów oraz modelowania
rozprzestrzeniania odorów dla trzech lokalizacji: INSTALACJA 1, INSTALACJA 2
i INSTALACJA 3.
Zakres prac objętych niniejszym zaproszeniem obejmuje:
I. Pobranie próbek na terenie wskazanych lokalizacji:
Przewidywana do pobrania w ramach badań ilość próbek:
1. Na terenie INSTALACJI 1 - pobranie 15 próbek.
2. Na terenie INSTALACJI 2 -- pobranie 15 próbek.
3. Na terenie INSTALACJI 3 - pobranie 15 próbek.
Suma wszystkich próbek -- 45.

Dokument nr: WOŚ.6224.1.2021.MSz

Otwarcie ofert: 4) Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi
w dniu 14 października 2021 r.t w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1) Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 13 października 2021 r. elektronicznie na
adres: umotwock@otwock.pl
wpisując w tytule e-maila ,,OFERTA na realizację zadania pn

Przeprowadzenie pomiarów olfaktometrycznych oraz modelowania rozprzestrzeniania odorów dla trzech instalacji
stanowiących zwiady zagospodarowania odpadów". O dochowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
wpływu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do dnia 15 grudnia 2021 r.

Wymagania:
Pobieranie próbek należy wykonać w oparciu o normy:
-PN-EN 13725:2007 Jakość powietrzy. Oznaczenie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej
- VDI 3880:2011 Olfactometry. Static sampling
Oznaczenie próbek w laboratorium należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13725:2007 Jakość
powietrzy.
Oznaczenie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej.
II. Wykonanie modelowania rozprzestrzeniania się odorów:
Do modelowania poziomów substancji odorowych w powietrzu należy przyjąć metodykę określoną
w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzy
Efektem modelowania będzie mapa rozprzestrzeniania się zapachu, przedstawiająca izolinie
odorów, wykonana w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację źródeł uciążliwości odorowej
na terenach położonych w rejonie przedmiotowych obiektów zagospodarowania odpadów.
W ramach opracowania powinien być sporządzony opis przeprowadzonych badań wraz
z podsumowaniem ich efektów i przedstawieniem wniosków z uzyskanych wyników.
3. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca ubiegający się o otrzymanie wyżej opisanego zamówienia powinien:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2) powinien posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do wykonywania badań
w zakresie pomiarów odorów;
3) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie badań objętych zaproszeniem,
4) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
5) zapewnić stały kontakt z przedstawicielami Zamawiającego w celu monitorowania postępu
prac nad realizacją przedmiotu zapytania.
4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty7, Zamawiający przyjął następujące kryteria,
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto oferty -- waga 100% (max 100 pkt)
2) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia;
3) Oferta musi zawierać cenę brutto za całość zamówienia;
4) Oferta powinna zostać przedstawiona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena zostanie dokonana na podstawie ceny za wykonanie zamówienia przedstawionej
w formularzu oferty7, zgodnie z poniższym wzorem:
Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto 100% 100 Cena najtańszej oferty C = - x 100 pkt Cena badanej oferty
W wyniku oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze
zestawienie ofert.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, tj.:
-- Formularz ofertowy wg załączonego wzoru -- załącznik nr 1,
-- Oświadczenie, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.
-- Wyszczególnienie i opis prac objętych ofertą.
2) Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
odrzucona.
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową przed
terminem upływu jej składania.
5) Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy w zakresie uzupełnienia dokumentów (nie
dotyczy formularza oferty).
6) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych
przez Zamawiającego.
7) Zamawiający ma prawo do poprawiania omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych nie
powodujących istotnych zmian w treści oferty.

Kontakt:
5) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
o Jakub Grzywacz -- e-mail: jgrzywacz@otwock.pl. tel. 22 779 20 01 w. 171
o Marta Szymańska -- e-mail: mszymanska@otwock.pl. tel. 22 779 20 01 w. 171

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.