Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
powiat: pińczowski
tel, 412345100
sekretariat@pinczow.com.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel, 412345100
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji
projektowej w ramach zadania p.n.: ,,Budowa wodociągu w miejscowości Podłęże".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
dodatkowego odcinka sieci o długości około 490,0mb wraz z zasileniem tego odcinka z
istniejącej sieci - łączna długość sieci to około 900,0 mb. Przebieg sieci po działkach
prywatnych wzdłuż drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. gruntów 420 i 371
obręb 26 Podłęże. W ramach opracowania należy uzyskać wszystkie oświadczenia, uzgodnienia
i złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Warunki techniczne sieci wodociągowej należy
uzyskać na własny koszt w Wodociągach Pińczowskich Sp. z o.o.
2) W zakres opracowania wchodzi:
- projekt budowlany - 4 egz., projekt wykonawczy - 2 egz.;
- wykonanie mapy do celów projektowych;
- dokumentacja geotechniczna - 2 egz.;
- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
- kosztorys inwestorski i nakładczy dla sieci wodociągowej wraz ze szczegółowym
przedmiarem robót:
- złożenie wniosku na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
- całość opracowania należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej. Przez wersję
elektroniczną należy rozumieć: rysunki jako pliki w formacie *.dwg oraz *.pdf; tekst jako pliki
w formacie *.doc oraz *.pdf; kosztorysy jako pliki programu kosztorysującego w formacie *.ath
i *.pdf. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy wykonać z podziałem na rodzaje robót
umożliwiające etapową realizację robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Dokument nr: ID.271.77.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 13.10.2021r., o godz. 09;30 w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Składanie ofert:
Ofertę proszę złożyć w Urzędzie Miejskim w Pińczowie lub przesłać drogą elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, w terminie do dnia 13.10.2021r., do godz. 9;00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez
otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania opracowania wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę do dnia 20.12.2021r.

Wymagania:
3. Tryb udzielenie zamówienia:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie ZARZĄDZENIA nr 6/2021 Burmistrza
Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 tyś. złotych
w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tzn. osobami posiadające odpowiednie
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020r. póz. 1333 ze zm.) lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniejszych
przepisów;,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego zaproszenia.
2) Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień do projektowania.
3) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego
usunięciu bez pozostawienia śladów;
4) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby)
upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
5} Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być
podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;
6) Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT;
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania,
oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz
właściwego wykonania zamówienia.
2) Podana cena oferty musi zawierać podatek VAT oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia.
7. Okres związania ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich
dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym terminie.
9. Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 Cena brutto 100%
9. Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów
wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.
2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie stosownych uprawnień wraz z
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
3) Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu
Wykonawcy telefonicznie.
11. Pozostałe informacje:
1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.
4) Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu zadania do jednej części (jednego odcinka).
5) Proszę o zapoznanie się i stosowanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych - patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

Kontakt:
Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:
Piotr Winiarski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego
w Pińczowie, tel. 41 23-45-130
Bartłomiej Piasecki - podinspektor w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu
Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.