Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont części korytarza

Przedmiot:

Remont części korytarza

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SP ZOZ w Warszawie
ul. Kartezjusza 2
01-480 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel. 22 419 32 81, tel.: 22 4193 222
kancelaria@plwat.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 22 419 32 81, t
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przychodnia Lekarska
Wojskowej Akademii Technicznej
SP ZOZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont części korytarza
II piętra w budynku Przychodni Lekarskiej WAT SPZOZ Ul. Kartezjusza 2 w Warszawie (Nr
post. ZO 17/2021)
Zapytanie ofertowe
1. Przychodnia Lekarska WAT SPZOZ z siedzibą w Warszawie
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
cenowej na Remont części korytarza II piętra w budynku Przychodni Lekarskiej
WAT SPZOZ Ul. Kartezjusza 2 w Warszawie, wymienionych w Przedmiarach
stanowiących załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający informacje o asortymencie,
jedn. miary, szacunkowej ilości zamawianych pozycji, a także warunki realizacji zamówienia
zostały określone w Przedmiarach oraz w projekcie umowy stanowiącym
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: SZP.2612.1.17.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu 13 październikaa 2021 r.

Składanie ofert:
1) w postaci/formie papierowej/pisemnej przesłać na adres: Ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa, pok. 109 Kancelaria lub dostarczyć osobiście (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego);
2) w formie/postaci elektronicznej przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@plwat.pl,
do dnia 13 października 2021 r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Maksymalny termin wykonania robót wynosi do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć
ofertę na cały zakres zamówienia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę stanowi wypełniony Formularz
ofertowy według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego wraz
z Kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę w formie uproszczonej.
UWAGA: Niezłożenie kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty!
6. Ceny brutto powinny być wyrażone w złotych polskich PLN i zawierać w sobie
wszystkie elementy cenotwórcze (wartość netto, podatek VAT, koszty transportu,
instalacji, szkoleń, ubezpieczenia, opłat celnych itp., oraz przewidywane przez Wykonawcę
ewentualne upusty i rabaty).
7. Wykonawca musi zaakceptować projekt umowy wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 3
do Zapytania ofertowego.
8. Łącznie z Ofertą należy dostarczyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy na formularzu stanowiącym Zał. 4 do Zapytania
ofertowego o spełnieniu wymagań udziału w zapytaniu ofertowym oraz braku
podstaw do wykluczenia;
2
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy obejmujące co najmniej upo-ważnienie do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (o ile to nie wynika z przedstawionych dokumentów);
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące co najmniej upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli dotyczy);
9. FORMA OFERTY: Zamawiający dopuszcza następujące formy w jakich mogą być składane oferty:
1) Forma pisemna - do zachowania formy pisemnej wystarcza złożenie własno-ręcznego podpisu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy na dokumentach obejmujących treść oferty, tj. Wypełniony Formu-larz ofertowy wraz z Kosztorysem ofertowym;
2) Forma elektroniczna - do zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie dokumentów obejmujących treść oferty, tj. Wypełniony Formularz ofertowy wraz z Kosztorysem ofertowym w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowa-nym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym Zamawiający uzna złożenie oferty w formie elektronicznej za prawi-dłowe jeżeli Wykonawca opatrzy podpisem elektronicznym każdy plik (doku-ment/oświadczenie) odrębnie i prześle je Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres kancelaria@plwat.pl, jak również, jeżeli Wykonawca skompresuje pliki w jeden folder skompresowany i opatrzy go kwalifikowanym podpisem elektro-nicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym a następnie prześle Zamawia-jącego drogą elektroniczną na adres kancelaria@plwat.pl;
Złożenie oferty w innej formie niż wymienione w pkt 1 - 2 powyżej skutko-wać będzie nieważnością oferty.
10. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają peł-nomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczy także Wspólników spółki cywilnej.
11. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy w sprawie za-mówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców.
Za datę wpływu uważa się dzień, w którym dokument znalazł się w siedzibie Zamawiającego w sposób, który umożliwiał Zama-wiającemu zapoznanie się ze złożonym dokumentem a w przypadku dokumentu w postaci elektronicznej gdy wprowadzono dokument do środka komunikacji elektro-nicznej w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.
13. Kryteriami oceny ofert będą:
3
1) Cena brutto, o wadze - 100%;
obliczenie punktacji: C=CN/CB*100, przy czym CN - najniższa cena brutto, spo-śród ofert niepodlegających odrzuceniu, CB - cena brutto badanej oferty;
16. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zaprosi Wykonawcę do zawarcia umowy.

Kontakt:
14. Osoba do kontaktu z wykonawcami w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia tel.: 22 4193 222
15. Wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji dotyczącej Zapytania ofertowego należy składać do dnia 11 października 2021 r., do godz. 9.00. Wnioski należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@plwat.pl, lub złożyć osobiście, w siedzibie Zamawiającego na adres, o którym mowa w ust. 13 pkt 1 powyżej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.