Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem decyzji...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21, tel.: (29) 769-49-20 faks: [29] 769-49-28
zamowienia@zdp.ostroleka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 29 760-26-53, f
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000
złotych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 t.j.)
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na:
Przebudowę DP 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki-gr. województwa w obszarze
oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 30+055 w msc.
Łączki wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na:
Przebudowę DP 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki-gr. województwa w obszarze
oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 30+055 w msc.
Łączki wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych
a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji
technicznych niezbędnych do udzjelenia przez ZDP zamówienia na realizacje robót
budowlanych objętych pozwoleniem w przedmiocie umowy.
b] udzielaniu odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na
wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie
wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi,
c] sprawowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2018.1202 t.j.
z późn. zm.) nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie
Dokumentacji projektowej, zwanej w dalszej części umowy łącznie "Przedmiotem Umowy".
4. Opracowanie winno zawierać:
a] opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją
zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i
poprzeczne] i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego. Koncepcja planu
zagospodarowania terenu powinna zawierać naniesione na podkłady mapowe
rozwiązania geometrii drogi w tym rozwiązania elementów drogi, zaznaczone elementy
infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstępną
propozycją usunięcia tych kolizji - 1 egz.;
b] uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych]
niezbędnych do opracowania projektu budowlanego opracowanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Granice należy ustalić zgodnie z procedurą określoną w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U.2016.1034 t.j. z późn. zm.].
c] dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy
- 2 egz.,
d] uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w imieniu Zamawiającego - jeżeli
wymagają tego przepisy;
e] uzyskanie decyzji środowiskowej w imieniu Zamawiającego - jeżeli wymagają
tego przepisy;
f] uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego- jeżeli wymagają tego przepisy;
g] opracowanie kompletnego projektu budowlanego (branża drogowa i branża
elektryczna) łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,
warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, póz. 1333], rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000, póz. 735 z późn. zmianami], wiedzą i zasadami sztuki
budowlanej. Dokumentacja techniczna ma być opracowana zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, póz. 1129] oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, póz. 1609]
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016, poz.124 z późn. zm.], wraz z opiniami, uzgodnieniami
wymaganymi przepisami szczególnymi - 5 egz.;
h] Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami ewentualnych sieci, w tym
wykonanie wszelkich projektów branżowych z ewentualnym umieszczeniem
urządzeń obcych poza jezdnią - 5 egz.
i) opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - w ilości
4 egz.;
j) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do
udzjelenia przez Zarząd Dróg Powiatowych zamówienia na realizację robót
budowlanych będących przedmiotem umowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -
użytkowym (Dz. U. 2004 póz. 1389z późn. zm.) - 2 egz.,
k) kosztorys ofertowy na przebudowę drogi powiatowej - 2 egz. + wersja
elektroniczna w formacie xls.
1} specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013
póz. 1129] - 2 egz.,
m] zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.,
n] przygotowanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku i uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę w terminie określonym w § 6 umowy;
o] W przypadku konieczności etapowania robót przez Zamawiającego Wykonawca
opracuje przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz ofertowe dla wskazanego
etapu robót.
Gdziekolwiek w Umowie przywołano konkretne przepisy prawa, wytyczne,
instrukcje, normy, itp. należy brać pod uwagę ich najnowsze wydania.
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację.
Dokumentacja musi zawierać również 2 płyty CD zawierające całość opracowań w
formie cyfrowej - wersja nieedytowana [PDF] oraz edytowalna (DOC, DWG, XLS).
5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a] wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego (przeprowadzenie
procedury ustalenia granic ewidencyjnych na podstawie zgodnego oświadczenia stron];
b] uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
c] wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej
specjalności - art.20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020, póz. 1333];
d] kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na
bieżąco przekazywać do Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce,
w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.
Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją;
e] dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej
dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na
podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
f) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego
organu w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Nadzór autorski pełniony będzie od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia
zakończenia inwestycji tj. do ostatecznego odbioru robót budowlanych.
g) Koszty uzyskania wszelkich materiałów, warunków do projektowania i
uzgodnień ponosi Wykonawca.
6. Założenia projektowe:
a) Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej
o parametrach drogi klasy Z;
b) Projekty przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca wykona, jeżeli
kolizje wystąpią, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiedniego
gestora sieci;
7. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać, co do zakresu i formy przepisom
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020, poz. 1609). Na roboty
wymagające zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskania pozwoleń na budowę,
Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich
niezbędnych decyzji, postanowień i uzgodnień projektu pozwalających na wykonanie
robót.
8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, póz. 1333); oraz przepisami wykonawczymi
dotyczącymi projektowania, w tym warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie [Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.2016.124 t.j.) oraz
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzeniem [Dz.U.2017.784 t.j.), wytycznymi projektowania
infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3-01-2021.03.02 i WR-D-41-4-01p-
2018.07.20.
9. Projekt budowlany musi zawierać oświadczenie projektanta, jako osoby
posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, o
sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
10. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia, jeżeli obowiązujące prawo nakłada obowiązek posiadania takich
uprawnień.
11. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzgadniać
szczegółowe rozwiązania projektowe z Zamawiającym.

CPV: 71000000-8

Dokument nr: DT.252.III.62.2021

Otwarcie ofert: 17. TERMIN OTWARCIA OFERT:
13.10.2021r.
godz. 10:05

Składanie ofert:
3) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć elektronicznie na adres e-mail:
zamowienia@zdp.ostroleka.pl
4) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 13.10.2021r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
12. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt 3
zapytania w terminie:
1) opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów
inwestorskich, kosztorysu ofertowego - do dnia 03.11.2021 r.
2) złożenie wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę - do dnia 22.12.2021 r.
3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - do dnia 21.02.2022 r.

Wymagania:
13. OKRES RĘKOJMI: 36 miesięcy.
14. KRYTERIA OCENY OFERT: Cena 100%. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana
oferta z najniższą ceną ofertową.
15. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć komplet
n/w dokumentów i oświadczeń:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 5
pkt 1 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym do
zapytania ofertowego formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
18. WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:
1) Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby
Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto
Wykonawcy.
2) Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez obie strony protokół
zdawczo-odbiorczy, niezawierający zastrzeżeń oraz pisemne oświadczenia Wykonawcy
o kompletności dokumentacji i zgodności z wymaganiami prawa budowlanego.
3) Wykonawca zobowiązany jest oszacować wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zapytania ofertowego.
19. UMOWA: Wzór umowy stanowi załącznik nr do niniejszego zapytania.
21. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka,
faks (29) 769-49-28 lub na adres e-mail: zdpo-ka@wp.pl

Kontakt:
20. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW:
Pani Izabela Kiernozek - tel. (29) 769-49-23, faks: (29) 769-49-28, e -mail: zdpo-ka@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.