Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa asortymentu

Przedmiot:

Dostawa asortymentu

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81/ 537 57 00 fax 81/ 537 57 03, +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69
dorota.lagozny@umcs.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81/ 537 57 00 f
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Lp.

Ilość
Oferowany produkt: numer katalogowy, producent
Cena jednostkowa brutto
Wartość brutto
1.
Opaski zaciskowe, wym. 2,5x98mm, kolor czarny
100 SZT.

2.
Opaski zaciskowe, wym. 3,5x140mm, kolor czarny
100 SZT.

3.
Opaski zaciskowe, wym. 7,5x540mm, kolor czarny
100 SZT.

4.
Zaciskarka do końcówek tulejowych 0,25-6mm, zacisk praski, kwadratowy
1 SZT.

5.
Kołki rozporowe, ?10mm, długość 50mm, Wkręty
? 5mm, długość 60mm- stożkowy
100 SZT.

6.
Zaciski do połączeń ekranowych, złącze zaciskowe ekranu: 19,5x12x48,7mm
10 SZT.

7.
Zaciski oczkowe do przewodów elektrycznych
? przewodu 50mm, ? otworu 8mm
10 SZT.

8.
Uchwyt do rur z gumą do mocowania w ścianie, ? rury 3/8cala, gwint kołka 10-12mm
21 SZT.

9.
Rura kanalizacyjna PP50x1000mm, kolor biały
10 SZT.

10.
Uchwyt do rur ? 50mm z gumą do mocowania na ścianie, gwint 10-12mm
10 SZT.

Dokument nr: 1833/2021/Dzp-z

Składanie ofert:
Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 12.10.2021r do godz. 10.00
Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: dorota.lagozny@umcs.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: PILNE! do 3 dni od daty otrzymania zamówienia

Wymagania:
Termin płatności faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)
Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.--------------
Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie za kwotę: .......................... zł brutto ( w tym koszty dostawy).
W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia Wykonawcy oferującemu najniższą cenę.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Sylwia Pawłowska-Jachura, kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl *;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000zł netto czyli progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 tekst jedn.) - zwanej dalej ustawą Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli czas trwania umowy przekracza czas
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
11) Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.