Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wydołowanie nieużytkowanych zbiorników paliw w kompleksie wojskowym

Przedmiot:

Wydołowanie nieużytkowanych zbiorników paliw w kompleksie wojskowym

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Krakowska 11B
35-111 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. +48 26 115 56 59
zamowienia34wog@ron.mil.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 26 115 56 5
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU,
którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej
w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r.

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w ramach rozpoznania rynku, dla którego zastosowania nie mają przepisy określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.:
Wydołowanie nieużytkowanych zbiorników paliw w kompleksie wojskowym
w Nisku
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wydołowanie nieużytkowanych zbiorników paliw w kompleksie wojskowym w Nisku.
2) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.
3) Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy.
4) W przypadku gdy Wykonawca nie rozpocznie robót stanowiących przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy, po potwierdzeniu faktu przez Inspektora Nadzoru, umowa z datą dnia następnego ulega rozwiązaniu bez konieczności składania w tej sprawie oświadczeń przez którąkolwiek ze stron.
5) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót stanowiących przedmiot zamówienia dostarczyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie stanowił integralną część umowy.
6) Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią: Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 7 do ogłoszenia), Przedmiar robót (Załącznik nr 8 do ogłoszenia), oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 9 do ogłoszenia) oraz postanowienia Projektu umowy - Załącznik nr 6 do ogłoszenia.
8) Szczegółowe warunki zamówienia (Formularz ofertowy, Opis przedmiotu zamówienia; Przedmiar robót; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; Projekty wykonawcze i Rysunki oraz wzór umowy stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia, Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) można pobrać ze strony internetowej www.34wog.wp.mil.pl (Zakładka: BIP/Ogłoszenia/ Zamówienia) lub mogą one zostać przesłane na wniosek Wykonawcy na jego adres e-mailowy.

CPV: 45111300-1, 45111000-8, 45233100-7, 45111213-4, 74732000-9

Otwarcie ofert: 10) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 13.10.2021 r. o godz. 11:00.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie,
ul. Krakowska 11 b, 35-111 Rzeszów
Kancelaria Jawna budynek 12, pokój nr 1
do dnia 13.10.2021 r. do godz. 10:30.

Wymagania:
2. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy.
1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania ewentualnych Podwykonawców - w ofercie o ile na etapie ich składania firmy Podwykonawców są mu znane, z tym że jeżeli Podwykonawcą jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, firma Podwykonawcy musi być wskazana w ofercie;
2) Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej):
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia - fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać dane pełnomocnika i czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. 5 ust. 1 przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do Ogłoszenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej przez Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenia. Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli:
co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane budowlane o zakresie i wartości zbliżonej do przedmiotowego zadania tj. roboty ogólnobudowlane o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda
UWAGA: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej przez Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego potencjału osobowego skierowanego do realizacji zamówienia w charakterze kierowników robót branżowych. Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykażą, że dysponują lub będą dysponować i skierują do realizacji przedmiotowego zamówienia:
co najmniej 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
w charakterze kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
UWAGA:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane. Do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
2. Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, kompetencji do prowadzenia określonej działalności zawodowej i zdolności technicznej lub zawodowej.
3. W postępowaniu nie może brać udziału Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe - Wykonawca taki zostanie z postępowania wykluczony.
4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu
o dokumenty określone w Rozdziale 5.

5. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
1. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdz. 4 Zamawiający wymaga (od każdego Wykonawcy) złożenia wraz
z ofertą oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia
o zamówieniu.
UWAGA:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia,
o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni terminie następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia .
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
UWAGA:
W przypadku Oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby dokumenty, o których mowa w ust. 2 złożone zostały przez jednego
z partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, który spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach, o których mowa
w Rozdz. 4 ust. 3 do ogłoszenia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest w treści oferty wskazać Zamawiającemu adresy internetowe (link do strony internetowej z ogólnodostępnymi i bezpłatnymi bazami
UWAGA:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia dokumentu,
o którym mowa w ust. 3 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.

6. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania
w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną i zgodnie z wyborem Wykonawcy przesłane:
a) pocztą elektroniczną - na adres e-mailowy: zamowienia34wog@ron.mil.pl - dokumenty powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG po ich podpisaniu przez uprawnioną osobę;
b) pisemnie na adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ul. Krakowska 11b (budynek 12, pok. nr 8), 35-111 Rzeszów.
2) Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na numer referencyjny postępowania (RR/695/2021)
3) Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.34wog.wp.mil.pl (Zakładka: BIP/OGŁOSZENIA/ ZAMÓWIENIA).
4) Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest:
- sprawy merytoryczne: p Andrzej BAŃKO
- sprawy proceduralne: p. Katarzyna Kozak
5) Faktura VAT będzie dostarczana według wyboru Wykonawcy:
a) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego,
b) do siedziby Zamawiającego na adres 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów.

7. Przygotowanie oferty i sposób jej złożenia
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz
z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w formie pisemnej
(w oryginale) lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące:
Wydołowanie nieużytkowanych zbiorników paliw w kompleksie wojskowym w Nisku
Znak sprawy: RR/695/2021 - oferta w postępowaniu
- nie otwierać przed 13.10.2021 r. godz. 11:00.
i zaopatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy
UWAGA I:
Dostosowanie się przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego powyżej wzoru opisu koperty zawierającej ofertę w przedmiotowym postępowaniu zagwarantuje nienaruszalność oferty Wykonawcy oraz brak możliwości zapoznania się z jej treścią aż do czasu jawnego jej otwarcia w wyznaczonym terminie.
UWAGA II:
Miejsce składania ofert (tj. Kancelaria Jawna) znajduje się na terenie 34 WOG
w budynku nr 12 w pok. nr 1, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych
w Biurze Przepustek przy bramie głównej, po okazaniu dokumentu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dotarcia do kancelarii. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej!

8. Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert złożonych poprawnie pod względem merytorycznym na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest: najniższa cena- gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
? 100 pkt
C0 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną
CMIN - najniższa zaproponowana cena wśród ofert ważnych
CB - zaproponowana cena oferty badanej
2. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej Oferty - zgodnie z założonym kryterium oceny Ofert - stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
3. Cena Oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia od przejęcia placu budowy aż do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,
a wynikające wprost z dokumentacji technicznej, opisu przedmiotu zamówienia, STWiORB, przedmiaru, specyfikacji warunków zamówienia, Oferty Wykonawcy jak również w dokumentach tych nie ujęte, bez których przedmiot umowy nie zostanie wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w tym przykładowo:
koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne,
organizacji placu budowy,
ochrony obiektu,
doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy, podłączenia się do tych mediów, zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców mediów,
oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp.,
montażu, demontażu i koszty czasu użytkowania niezbędnych rusztowań,
odbiorów technicznych dokonywanych przez użytkowników,
dokumentacji powykonawczej,
wymaganych badań i ekspertyz,
likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji,
wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania itp.,
wszystkich kosztów zabezpieczeń, obsługi finansowej itp.
4. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku zastosowania stawki obniżonej lub zwolnionej należy podać podstawę prawną.
5. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie.
6. W przypadku gdy wskazana ceny oferty zostanie rozbieżnie napisana cyfrowo i słownie, Zamawiający do oceny ofert przyjmie kwotę wskazaną słownie.
7. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.
8. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że kwoty wyliczone przez niego stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego Ogłoszenia i Projekcie umowy. Mając na uwadze powyższe, kwota winna zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac objętych Umową.
9. Jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej Oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając Ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór Oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak takowej informacji oznaczać będzie, iż wybór Oferty NIE BEDZIE prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
10. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11. W postępowaniu o udzielnie zamówienia nie bierze się pod uwagę ofert Wykonawców, którzy:
1) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali inne zamówienie ogłoszone przez Zamawiającego,
2) figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (oświadczenie o wpisie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych znajduje się w druku oferty),
3) złożyli ofertę niepoprawną merytorycznie, w szczególności której treść nie odpowiada wymogom niniejszego ogłoszenia.
12. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg wzoru określonego
w Załączniku nr 1;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2);
c) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do ogłoszenia
d) Dokumenty o których mowa w rozdziale 5 ust. 3
e) Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale.
13. W toku postępowania Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz zaproponowanej ceny ofertowej lub jej elementów składowych ceny,
w szczególności gdy cena ta lub jej elementy składowe wydają się rażąco niskie i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
14. W toku postępowania Zamawiający poprawia w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie
i rachunkowe, jak również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
15. W toku postępowania Zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym, dokumentów będących częścią składową oferty, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9. Udzielenie zamówienia i postanowienia końcowe
1. Udzielenie zamówienia może nastąpić niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Projekt przyszłej umowy przedstawiony został w Załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4. Za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający uzna również: dwukrotne, nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy na zawarcie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Przed zawarciem umowy do obowiązków Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia należeć będzie:
1) Złożenie kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej,
o którym mowa w § 1 ust. 4 Załącznika nr 6 do Ogłoszenia (Projekt umowy);
2) Złożenie kserokopii polisy OC na wartość nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia umownego (odpowiadająca zaoferowanej cenie Oferty), na zasadach określonych w § 9 Załącznika nr 6 do Ogłoszenia (Projekt umowy).
6. Środki ochrony prawnej - w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się środków ochrony prawnej - niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego (rozpoznanie rynku) którego zastosowania nie mają przepisy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji na dowolnym etapie postępowania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Uwagi:
10.Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna
1) W związku z wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://34wog.wp.mil.pl/pl/pages/klauzule-informacyjne-2019-07-31-q/ zawarto stosowną klauzulę informacyjną dla osób fizycznych przystępujących i biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni zapoznać się treścią przedmiotowej klauzuli jak również respektować zawarte w niej postanowienia i zasady.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.