Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegające na budowie obiektów małej architektury wraz z...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegające na budowie obiektów małej architektury wraz z przebudową fragmentu pasa drogowego

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi Departament Strategii i Rozwoju Wydział Zamówień Publicznych
ul. ks. I.Skorupki 21
90-532 Łódź
powiat: Łódź
tel.: +48 42 638 48 88
zamowienia@uml.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: tel.: +48 42 638 48
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
130 000 PLN
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Wykonanie robót budowlanych polegające na budowie obiektów małej architektury
wraz z przebudową fragmentu pasa drogowego, w tym:
? Alejka spacerowa;
? Ławki antywandalowe z oparciem i podłokietnikami. Ławki o konstrukcji (nogi,
podłokietniki) wykonanej z profili stalowych ocynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo w kolorze grafitowym - 4 szt.;
? Betonowe kosze na śmieci - 3 szt.;
? Kosze na psie odchody - 2 szt.;
? Tablica Budżetu Obywatelskiego;
? Lampy Parkowe Solarne - 3 szt.;
? Rekultywacja zdewastowanych fragmentów trawników w sąsiedztwie w/w inwestycji;
? Nasadzenie drzew ozdobnych na terenie objętym opracowaniem: dąb czerwony, lipa
drobnolistna, klon czerwony, leszczyna turecka.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do OIWZ
oraz w dokumentacji projektowej.
3.3. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych
Podwykonawców na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności
określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, związane z wykonaniem
zamówienia których, wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320), tj.: czynności pracownika budowlanego wykonującego roboty
związane z wykonaniem zamówienia.
3.4. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych
osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone
w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do OIWZ oraz we wzorze
umowy (Załącznik nr 7 do OIWZ).

Dokument nr: DSR-ZP-III.271.110.2021

Otwarcie ofert: 12.5 Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu 12.10.2021 r. o godz. 11:00

Składanie ofert:
12.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, Ul. ks. Ignacego
Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 12.10.2021 r. do godz. 10:00
12.7 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
Zamawiającego: zamowienia@uml.lodz.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 60 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest
nie mniejsza niż 50 000 PLN, a nie przekracza kwoty 130 000 PLN, prowadzone
w trybie przetargu na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia
30 grudnia 2020 r. ze zm., zwane dalej ,,Zarządzeniem" zamieszczonym na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem:
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-do-30000-eurozamowienia-
o-wartosci-nieprzekraczajacej-kwoty-130-000-zl/
3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
5.1.4.1 Warunek zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) należycie wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą
budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni chodników, placów,
parkingów, alejek, ścieżek rowerowych lub dróg, na kwotę nie
mniejszą niż 80.000,00 PLN (brutto);
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 1 osobą, która będzie
pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi;
Uwagi:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub
ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych
w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. 2020, poz. 220).
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP
winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do
wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają
uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie.
5.2 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym
etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
5.3 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5.4 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
5.4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.4.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.4.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
6.2.1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-5 i art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp. Każdy z tych
Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.2.1 i 7.2.2 OIWZ.
6.2.2 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż
w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt. 1-5 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Każdy z tych
Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.2.1 i 7.2.2 OIWZ.
6.2.3 Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do
nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-5 i art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Każdy z tych Podmiotów, na których zasoby powołuje
Wykonawca składa dokumenty wymienione w pkt 7.2.1 i 7.2.2 OIWZ.
6.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
6.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni Zamawiającemu,
że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi
organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6.5 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa
w pkt. 6.4 OIWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 6.4 OIWZ, nie są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
6.6 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
7. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ŻĄDANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
7.1. Zgodnie z § 3 ust. 15 Zarządzenia, Zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
7.2. DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
7.2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3a-3b do
OIWZ).
7.2.1.1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1.4
OIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt 7.2.1 OIWZ (Załącznik nr 3a do OIWZ).
7.2.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
(dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa
w pkt 7.2.1 OIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie (Załącznik nr 3a do OIWZ).
7.2.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.1 OIWZ składa każdy z tych podmiotów
(Załącznik nr 3b do OIWZ).
7.2.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4a-4b do OIWZ).
7.2.2.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2.2. OIWZ (Załącznik
nr 4a do OIWZ).
7.2.2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
(dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa
w pkt 7.2.2 OIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (Załącznik nr 4a do OIWZ).
7.2.2.3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2 OIWZ składa każdy z tych podmiotów
(Załącznik nr 4b do OIWZ).
7.3. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby
Wykonawcy składającego ofertę (Załącznik nr 8 do OIWZ), - jeśli dotyczy.
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
7.4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
7.4.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7.4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.5. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została
oceniona najwyżej, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie następujące dokumenty:
7.5.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- inne dokumenty.
(Załącznik nr 6 do OIWZ).
7.5.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik
nr 5 do OIWZ).
7.5. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona
podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.
9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta
albo, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione lub
zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
10.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert, przypisując jemu
wagę punktową:
Kryterium
Znaczenie
procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta
za kryterium
Cena oferty brutto w PLN (C) 100% 100 punktów
10.2. Oferta wykonawcy otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:
P=C
gdzie:
P - ilość punktów przyznana ofercie badanej
C - ilość punktów przyznana ofercie badanej w kryterium ,,Cena"
10.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do
drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne)
jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub
większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
10.4. Przyznanie liczby punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady:
10.4.1 W przypadku kryterium ,,Cena oferty brutto" - oferta otrzyma zaokrągloną do
dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C =
Ci
C min x 100
gdzie:
C Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Ci Cena oferty badanej
10.4.2 Ocena powyższego kryterium nastąpi na podstawie ,,Ceny brutto za realizację
zamówienia" wskazanej w złożonym przez Wykonawcę Formularzu
ofertowym.
10.5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy
(Wykonawcom), którego/(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
tj. uzyska największą liczbę punktów.
10.6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
11.2 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty dla których Zamawiający określił wzory
w formie załączników do OIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co
do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE PISEMNEJ
(W POSTACI PAPIEROWEJ):
11.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności i złożona w postaci papierowej. Oferta wraz
z oświadczeniami, o których mowa w pkt 7.2.1 i 7.2.2 OIWZ oraz wymaganymi
oświadczeniami i dokumentami, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub
osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji podpisem własnoręcznym.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2.1.3 i 7.2.2.3 OIWZ oraz wymagane
oświadczenia i dokumenty, muszą być podpisane przez podmiot, na zasoby
którego Wykonawca się powołuje lub osobę/osoby uprawnione do jego
reprezentacji podpisem własnoręcznym - jeśli dotyczy.
11.4 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
11.5 Zapisy pkt. 11.4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
11.6 Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski, winno
być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.7 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii oświadczeń lub dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11.8 Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). W tym celu jest
zobowiązany wraz z przekazaniem takich informacji zastrzec, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich
poufności, zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta,
z dopiskiem ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać
osobom trzecim" z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
11.9 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta,
oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym
języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.10 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone
i kolejno ponumerowane.
11.11 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny
sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE LUB POSTACI
ELEKTRONICZNEJ:
11.12 Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności i złożona w postaci elektronicznej w szczególności
w formacie danych .doc, .docx lub pdf. Oferta wraz z oświadczeniami, o których
mowa w pkt 7.2.1 i 7.2.2 OIWZ oraz wymaganymi oświadczeniami
i dokumentami muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby
uprawnione do jego reprezentacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenia, o których mowa
w pkt 7.2.1.3 i 7.2.2.3 OIWZ oraz wymagane oświadczenia i dokumenty muszą
być podpisane przez podmiot, na zasoby którego Wykonawca się powołuje lub
osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - jeśli dotyczy.
11.12.1 Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak
podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem
kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby.
Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go
używać.
11.12.2 Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym - czyli plik
w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem, który można wygenerować
korzystając z platformy e-PUAP.
11.12.3 Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym - czyli plik
w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie
(dokumencie wyposażonym w elektroniczny chip, w który wprowadzany jest
podpis mający charakter podpisu kwalifikowanego).
11.12.4 Sposób składania podpisów:
11.12.4.1 Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę
posiadanego przez Wykonawcę podpisu;
11.12.4.2 Sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-spraweprzez-
internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
11.12.4.3 Sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
11.13 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
Zamawiającego: zamowienia@uml.lodz.pl.
11.14 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
11.15 Zapisy pkt 11.14 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
11.16 Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale
w postaci elektronicznej podpisane w formie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub w postaci podpisu zaufanego lub w postaci podpisu
osobistego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno
być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.17 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11.18 Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). W tym celu
jest zobowiązany, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzec, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
11.19 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich
poufności powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
11.20 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta,
oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym
języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.21 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
11.21.1 Formularz ofertowy wg wzoru (Załącznik nr 2 do OIWZ).
11.21.2 Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
(Załącznik nr 3a do OIWZ).
11.21.3 Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
(Załącznik nr 3b do OIWZ) - jeżeli dotyczy.
11.21.4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 4a do OIWZ).
11.21.5 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 4b do OIWZ) -
jeżeli dotyczy.
11.21.6 Zobowiązania podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy
(Załącznik nr 8 do OIWZ) - jeżeli dotyczy.
11.21.7 Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli
oferta jest podpisana przez pełnomocnika.
11.22 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia wraz z wymaganymi oświadczeniami do oferty
należy dołączyć także pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
11.23 Oświadczenia lub dokumenty, na podstawie, których Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje w ofercie).
ZMIANA/ WYCOFANIE OFERTY W PRZYPADKU ZŁOŻENIA JEJ W FORMIE
PISEMNEJ (W POSTACI PAPIEROWEJ):
11.24 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku
podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
11.25 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę
każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana nr .....".
11.26 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek
do reprezentowania Wykonawcy.
11.27 W trakcie otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA"
zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty.
11.28 Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:
11.28.1 zmiany zostaną dołączone do oferty,
11.28.2 w przypadku ofert wycofanych, koperta z ofertą Wykonawcy nie będzie
otwierana i oferta zostanie zwrócona Wykonawcy.
ZMIANA/ WYCOFANIE OFERTY ZŁOŻONEJ W FORMIE LUB POSTACI
ELEKTRONICZNEJ:
11.29 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku
podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
11.30 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane
maile zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" maile
dotyczące każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana
nr .....".
11.31 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek
do reprezentowania Wykonawcy.
11.32 W trakcie otwarcia ofert maile oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte
przed otwarciem maila zawierającego ofertę.
11.33 Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:
11.33.1 zmiany zostaną dołączone do oferty,
11.33.2 w przypadku ofert wycofanych, oferta Wykonawcy przesłana w postaci
elektronicznej nie będzie podlegała rozpatrywaniu, o czym Wykonawca
zostanie poinformowany.
12 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE PISEMNEJ
(W POSTACI PAPIEROWEJ):
12.1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zamówień Publicznych
DSR-ZP-III.271.110.2021 w Departamencie Strategii i Rozwoju
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
Ogrody na Zieleńcu
Nie otwierać przed dniem 12.10.2021 r. do godz. 11:00
12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
12.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 12.2 OIWZ miejscu,
12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 12.1 OIWZ -
uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.
12.4 Oferta papierowa złożona po terminie określonym w pkt 12.2 OIWZ zostanie
zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
12.6 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej
Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ w zakładce
,,Informacja z otwarcia ofert" informacje dotyczące:
? firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
? cen zawartych w ofertach.
12.9 W przypadku złożenia oferty przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, po
terminie określonym w pkt 12.8 OIWZ, Zamawiający po jej otrzymaniu, poinformuje
Wykonawcę, że nie będzie ona podlegać rozpatrzeniu w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
12.11 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej
Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ w zakładce
,,Informacja z otwarcia ofert" informacje dotyczące:
? firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
? cen zawartych w ofertach.
13 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1 Ceną ofertową wymienioną w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do OIWZ)
jest wyrażona w złotych polskich (PLN) cena brutto (z VAT) za wykonanie
przedmiotu zamówienia, wskazana w punkcie 5.3 Formularza ofertowego.
13.2 Załączone do OIWZ przedmiary robót mają charakter dokumentu pomocniczego
umożliwiającego Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące
przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę
robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia
13.3 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w niniejszej OIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi
przepisami za wykonanie przedmiotu zamówienia.
13.4 W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami prawa podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
13.5 Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem
i zakresem przedmiotu zamówienia, jaki ma zostać wykonany oraz wytycznymi
do jego wykonania. Całość prac winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem
i przeznaczeniem.
13.6 W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę
rozumie się także stawkę taryfową.
13.7 Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku
akcyzowym, należy do Wykonawcy.
13.8 Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych
w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług, zmienionej ustawą (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), zgodnie z zapisami
w art. 108 a Ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej
płatności (tzw. MPP).
13.9 Cena podana w Formularzu oferty musi być wyrażona w PLN, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla
się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).
13.10 Sposób zapłaty i rozliczenia niniejszego zamówienia zostały określone
we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do OIWZ).
14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
14.1. Wykonawca którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.
14.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
14.3. Zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone,
według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
14.3.1 pieniądzu;
14.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
14.3.3 gwarancjach bankowych;
14.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
14.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
14.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp:
14.4.1 w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej;
14.4.2 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
14.4.3 przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
14.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego. Wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku
bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego).
14.6. Na podstawie art. 450 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
14.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
14.8. Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
14.9. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia.
14.10. Kwota, o której mowa w pkt 14.9.OIWZ, jest zwracana nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
14.11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 14.3 OIWZ.
14.12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
14.13. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien
przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji
jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi
spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa
przedmiotowego postępowania tj. ,,Ogrody na Zieleńcu" oraz numer
referencyjny przedmiotowego postępowania DSR-ZP-III.271.110.2021.
2) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Łódź - Urząd Miasta
Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź;
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
15.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
i miejscu.
15.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
15.4 Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu:
15.4.1 umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
15.4.2 umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca
nie dołączył tego dokumentu do oferty);
15.4.3 kserokopie uprawnień w tym budowlanych osób wskazanych do realizacji
zamówienia
15.4.4 polisę ubezpieczeniową, o której mowa we wzorze umowy.
15.5 Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy.
15.6 Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 15.4 OIWZ może zostać
potraktowane, jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
15.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych
w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo
unieważnić postępowanie.
16. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
16.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście,
za pośrednictwem posłańca przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
16.3 Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny
postępowania: DSR-ZP-III.271.110.2021 należy kierować pisemnie na adres:
Wydział Zamówień Publicznych
w Departamencie Strategii i Rozwoju
Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
16.4 W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może
również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej na adres Zamawiającego:
zamowienia@uml.lodz.pl. Wykonawcy na wskazany adres e-mail mogą składać
dokumenty lub oświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego lub
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania.
Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach
obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader.
16.5 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
16.6 Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to,
że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz
z tłumaczeniem na język polski.
16.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich
(PLN).
18. INFORMACJE O PRAWIE ZAMAWIAJĄCEGO
18.1 Zamawiający ma prawo do:
18.1.1. odwołania lub zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia,
18.1.2. nierozpatrywania danej oferty,
18.1.3. zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
18.2 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane
z umową zostały uregulowane we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do OIWZ).
18.3 Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami,
jako formy kolejnego etapu postępowania zgodnie z § 12 ust. 5 Zarządzenia.
18.4 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

Uwagi:
19. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO
19.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
19.1.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
19.1.2 Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony
danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail
iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
19.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ogólną podstawę do
przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących
przepisach:
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
19.1.4 Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto
odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi
informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom
zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji
Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz
internetowej platformy zakupowej - eKATALOGI, będącej w gestii Urzędu
Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów
międzynarodowych.
19.1.5 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat,
licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa
została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres
5 lat w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku
z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B5 oraz B10,
a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres
zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub
z innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie
odrębnych przepisów w tym zakresie, do 25 lat.
19.1.6 W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo
do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego
rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego
rozporządzenia;
19.1.7 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
19.1.8 Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan
zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
19.1.9 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
19.2 Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14
RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte
w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do OIWZ).

Kontakt:
16.2 Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się
z Wykonawcami jest: Magdalena Michalska, Renata Sobaniec.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.