Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Budowa kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Żabnie
ul. W. Jagiełły 1
33-240 Żabno
powiat: tarnowski
tel.: /014/ 645-60-12 wew. 32
dzp@zabno.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Żabno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: /014/ 645-60-1
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji zamówienia pn.
,,Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Sieradza"
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Sieradza.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części:
1) Cześć 1 pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej na działkach 1156, 587 w miejscowości Sieradza"
2) Część 2 pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu przydrożnego i istniejących przepustów oraz przelewu burzowego wraz z zabudową odcinka rowu z koryt betonowych na działce nr 1157, 1152/1,i 593 w miejscowości Sieradza"
3. W skład części 1 przedmiotu zamówienia wchodzi realizacji następującego zakresu robót: -
a) Wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej asfaltowej oraz podbudowy z kruszywa,
b) Wykonanie robót ziemnych z odwozem nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez zamawiającego,
c) Wykonanie studni osadnikowej zwieńczonej stożkiem betonowym DN 1200 o głębokości 1,35 m z włazem D400,
d) Wykonanie studni osadnikowej zwieńczonej stożkiem betonowym DN 1000 o głębokości 2,20 m z włazem D400,
e) Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur K2kan o średnicy 500 mm i długości 40 m,
f) Wykonanie wylotu prefabrykowanego kanalizacji do rowu,
g) Wykonanie umocnienia dna i skarp rowu płytami typu "krata" o wymiarach 90x60x10 cm o całkowitej powierzchni 19 m2,
h) Wykonanie odbudowy drogi - podbudowa z kruszywa warstwa dolna 20 cm, warstwa górna 10cm, warstwa wiążąca asfaltowa 4 cm, warstwa ścieralna asfaltowa 3 cm.
i) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
4. W skład części 2 przedmiotu zamówienia wchodzi realizacja następującego zakresu robót:
a) Wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej asfaltowej oraz podbudowy z kruszywa,
b) Wykonanie robót ziemnych z odwozem nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez zamawiającego.
c) Wykonanie studni osadnikowej zwieńczonej stożkiem betonowym DN 1200 o głębokości 1,35 m z włazem D400,
d) Wykonanie studni osadnikowej zwieńczonej stożkiem betonowym DN 1000 o głębokości 2,20 m z włazem D400,
e) Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur K2kan o średnicy 500 mm i długości 40 m,
f) Wykonanie wylotu prefabrykowanego kanalizacji do rowu,
g) Wykonanie umocnienia dna i skarp rowu płytami typu "krata" o wymiarach 90x60x10 cm o całkowitej powierzchni 19 m2,
h) Wykonanie odbudowy drogi - podbudowa z kruszywa warstwa dolna 20 cm, warstwa górna 10cm, warstwa wiążąca asfaltowa 4 cm, warstwa ścieralna asfaltowa 3 cm,
i) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
5) Dotyczy obydwóch części przedmiotu zamówienia:
a) Wykonanie w obrębie drogi jakichkolwiek prac musi być związane z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, a szczególnie z prawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsca robót. Oznakowanie i utrzymanie znaków drogowych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi należy do jednostki wykonującej roboty;
b) Wykonawca zapewni do kierowania robotami osoby z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i będzie w okresie realizacji prowadził dziennik realizacji inwestycji we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego,
5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 3 oraz Przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: RG.271.77.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021 r. o godz. 09.10 w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Żabnie Ul. Jagiełły 1.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta składa się z:
a) Formularza ofertowego którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
b) Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca według swojego wyboru, składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 12.10.2021. r. do godz. 09.00, z wykorzystaniem jednego z niżej wskazanych sposobów, tj.:
1) w formie pisemnej, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w następujący sposób:
a) w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Żabnie, Ul. Jagiełły1, 33-240 Żabno - Biuro Obsługi Klienta osobiście, pocztą lub kurierem albo
b) poprzez wrzucenie do urny na korespondencję, znajdującej się przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie /w przypadku zamknięcia Urzędu dla interesantów/
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta na wykonanie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Sieradza", UWAGA: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.10.2021 r. godz. 09.10.
2) w postaci elektronicznej, na adres e-mail: dzp@zabno.pl.
Ofertą w postaci elektronicznej jest skan podpisanego pierwotnie Formularza ofertowego lub Formularz ofertowy w formie elektronicznej (plik o rozszerzeniu .pdf, .doc lub .docx) opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Oferta przesyłana w postaci elektronicznej musi być oznaczona w taki sposób aby Zamawiający mógł ją zakwalifikować do przedmiotowego postępowania. Zamawiający zaleca aby w treści e-maila Wykonawca określił nazwę przedmiotowego postępowania, którego dotyczy przesyłana oferta.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia.
Zakończenie realizacji zamówienia nastąpi w terminie do 15 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
VI. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę:
a) cena (cena brutto) - waga 100 % - 100 punktów
2) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert kryterium ,,Cena":
Pc = (Cbn /Cb) x 100 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określony przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności technicznej i zawodowej.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
a)
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
a) na podstawie przesłanek, określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca w celu wykazania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, złoży stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jeżeli stwierdzone zostaną błędy lub okoliczności, mające wpływ na prawidłowość postępowania lub realizację przedmiotu zamówienia.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym łączną ryczałtową cenę brutto, za wykonanie przedmiotu zamówienia, w rozbiciu za realizację każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie.
2. Cena oferty wyliczona zostanie w oparciu o wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot zamówienia, określone w Rozdziale III niniejszego zapytania ofertowego.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
3. Jeżeli oferta będzie zawierała cenę wyrażoną jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona.
4. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz cen które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania finansowe i koszty konieczne do należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz usunięcia ewentualnych usterek w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Żadne nie doszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być podstawą do żądania podwyższenia cen ofertowych określonych w ofercie.
5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
IX. Płatność.
1) Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie dwóch faktur wystawionych dla każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie, po wykonaniu i odbiorze wszystkich robót wchodzących w skład każdej z części przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
2) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury za wykonanie dostawy.
3) Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać następujące dane: Nabywca: Gmina Żabno, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno NIP 9930370109, REGON 851661174,
Odbiorca: Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi wykonawcami warunków oferty, w tym warunków zamówienia.
XI. Warunki umowy:
1) Warunki umowy określają Projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2) Projektowane postanowienia umowne mogą być negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, które w uzgodnionym kształcie zostaną przeniesione do umowy finalnej zawartej w celu realizacji zamówienia.
XII. Informacje o formalnościach:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, a także którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną (e-mail) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o jego wynikach.
3) W niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Zamawiający zastrzega sobie zmianę treści Zapytania ofertowego.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

Kontakt:
Osobą do kontaktu w zakresie niniejszego zamówienia, jest:
1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
- Justyna Szyszka, Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno,
w godz. 730 - 1300, tel. +48/14 645 60 12, e-mail: jszyszka@zabno.pl
2) w sprawach proceduralnych
- Tomasz Gdowski Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno,
w godz. 730 - 1300, tel. +48/14 645 60 12, e-mail: tgdowski@zabno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.