Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Rynek1
59-230 Prochowice
powiat: legnicki
76 8584342 fax: 76 75 38 749
b.demecki@prochowice.com
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Prochowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 76 8584342 fax: 76 7
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, działający w imieniu Zamawiającego - Gminy Prochowice zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn:
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.
,,BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ W PROCHOWICACH"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI:
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Budowa cmentarza komunalnego przy Ul. Jagiellońskiej w Prochowicach". Zakres zamówienia obejmuje m.in:
a) uzyskanie mapy do celów projektowych,
b) uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów dla działek, na których projektowana będzie inwestycja,
c) wykonanie prac przedprojektowych - koncepcji,
d) wykonanie projektu budowlanego - projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. W skład dokumentacji wejdą także inne opracowania niezbędne do osiągnięcia efektu końcowego, a niewyszczególnione w niniejszej dokumentacji,
e) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - projektu technicznego wykonawczego dla wszystkich niezbędnych branż,
f) reprezentowanie inwestora do skutecznego uzyskania pozwolenia na budowę,
g) opracowanie STWiOR oraz sporządzanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
h) pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.
Szczegółowy opis z warunkami realizacji zawiera projekt umowy, załączony do niniejszego zapytania oraz załącznik graficzny dotyczący obszaru realizacji inwestycji.

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 11.10.2021 r. o godz. 14: 30 w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice 59-230 Prochowice, Ul. Rynek 1 - pokój nr 12.

Składanie ofert:
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane i opisane następująco:
Gmina Prochowice, 59-230 Prochowice, Ul. Rynek 1
Oferta dla Gminy Prochowice - zapytanie ofertowe IGP.7012.2.2021
Ofertę należy złożyć w :
Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice,
59-230 Prochowice, Ul. Rynek 1 - pokój nr 16 (sekretariat)
w terminie do dnia 11.10.2021 r do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA - zakładany przez Zamawiającego:
Etap I: Prace koncepcyjne - do 22.12.2021 r.;
Etap II: Projekt budowlany - 9 miesięcy od podpisania umowy;
Etap III: Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej - 14 miesięcy od podpisania umowy;
Etap IV: Nadzór autorski prowadzony w trakcie trwania budowy.
Oferowane przez Wykonawcę terminy realizacji (wykonania) do podania w formularzu ofe

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
do zamówienia publicznego nieobjętego przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2129, ze zm.), przeprowadzonego zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych netto (Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice nr 18/2021 z dnia 1 marca 2021 r.)
4. CENA OFERTY ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego (art.632 ustawy Kodeks cywilny), do podania w rozbiciu na ceny poszczególnych elementów zamówienia - w załączonym FORMULARZU OFERTY.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca związany jest swoją ofertą przez okres wskazany w ofercie - Zamawiający wymaga, aby okres ważności oferty wynosił co najmniej 30 dni od terminu składania ofert.
6. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY.
1. Ofertę stanowi wypełniony FORMULARZ OFERTY załączony do niniejszego zapytania, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższymi wymogami np. potraktowania oferty, jako zwykłej korespondencji, przedterminowe jej otwarcie, niedostarczenie na miejsce i w terminie określonym powyżej.
2. Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który w odpowiedzi na niniejsze zapytanie złoży ofertę z najniższą ceną (jedyne kryterium wyboru).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji przed zawarciem umowy dotyczących: treści projektu umowy, ostatecznego zakresu prac projektowych, terminu realizacji, ceny wybranej oferty itp.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postepowania bez podania przyczyny.
5. O rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający powiadomi odrębnym pismem
ZAPYTANIE OFERTOWE
do zamówienia publicznego nieobjętego przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2129, ze zm.), przeprowadzonego zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych netto (Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice nr 18/2021 z dnia 1 marca 2021 r.)
1. ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, działający w imieniu Zamawiającego - Gminy Prochowice zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn:
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.
,,BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ W PROCHOWICACH"
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Prochowice - siedziba Urząd Miasta i Gminy Prochowice
ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
NIP 691-10-04-980 REGON 390647512
Osoby do kontaktu w/s niniejszego zapytania:
Bolesław Demecki - Kierownik referatu inwestycji i gospodarki przestrzennej
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Rynek 1, Prochowice 59-230, pok. 12 w godz. 8:00-15:00
tel. 76 85 84 342 lub 343 wew. 37
e-mail: b.demecki@prochowice.com

Kontakt:
Osoby do kontaktu w/s niniejszego zapytania:
Bolesław Demecki - Kierownik referatu inwestycji i gospodarki przestrzennej
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Rynek 1, Prochowice 59-230, pok. 12 w godz. 8:00-15:00
tel. 76 85 84 342 lub 343 wew. 37
e-mail: b.demecki@prochowice.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.