Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
ul. Kilińskiego 24
39-300 Mielec
powiat: mielecki
tel. 177888850/51, tel. 501282957
zs.mielec.@gmail.com
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 177888850/51, t
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: ,,DOSTAWA, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):
Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Przedmiot zamówienia to multimedialna przenośna wideo-strzelnica, umożliwiająca prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym i zaawansowanym przy użyciu systemów symulacji laserowej broni i działająca w oparciu o wirtualną rzeczywistość kształtując i utrwalając prawidłowe nawyki strzeleckie w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej.
3) Wirtualna wideo-strzelnica ma zapewniać bezpieczeństwo użytkowników i być dedykowana dla wszystkich zainteresowanych sportem strzeleckim, w tym dla młodzieży szkolnej, organizacji proobronnych, służb mundurowych oraz formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
4) Dostarczony sprzęt musi być zgodny z wymogami z konkursu Ministra Obrony Narodowej pod nazwą ,,Strzelnica w powiecie 2021" nr 2/2021/BdsPZŻR
5) Przedmiot zamówienia obejmuje również serwis gwarancyjny w zakresie działania dostarczonego przedmiotu zamówienia. Usługi gwarancyjne będą świadczone w serwisie z zastrzeżeniem, że koszty dostawy do serwisu i z powrotem ponosi Wykonawca lub wyznaczony przez niego serwis. Okres gwarancji określa OPZ, jednak nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia końcowego odbioru.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego i Opisem przedmiotu zamówienia.
6) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad technicznych i prawnych, nie jest przedmiotem praw osób trzecich oraz pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
7) Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oferowanego Sprzętu i oprogramowania.
8) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć system operacyjny wolny od oprogramowania innego niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu i jego podzespołów, w szczególności wolny od programów w wersjach demonstracyjnych i innych tego typu materiałów promocyjnych/ reklamowych.
9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z zamówionym sprzętem oryginalny komplet nośników z oprogramowaniem i sterownikami oraz karty gwarancyjne zawierające: typ i numer seryjny urządzenia oraz terminy gwarancji, jeśli producent wystawia takie karty. W przeciwnym wypadku gwarancję stanowi faktura końcowa i zawarta z Wykonawcą umowa. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty dostarczone przez Wykonawcę były wystawione w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
10) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu sprawnej i terminowej realizacji umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego drogą elektroniczną e-mail:zs.mielec@gmail.com o terminie dostawy /na co najmniej 2 dni przed terminem dostawy/ oraz wszelkich trudnościach w realizacji przedmiotu umowy.
11) Zamawiający zastrzega, że dostawa może zostać zrealizowana wyłącznie w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, w których szkoła będzie nieczynna, w godz.ch pracy szkoły, tj. pomiędzy 7:30-15:00.
12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy dobór licencji i oprogramowania zgodny z wymaganiami Zamawiającego i Opisem Przedmiotu Zamówienia.
13) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie gwarantujące należyte wykonanie zamówienia.

Składanie ofert:
Ofertę w formie pisemnej (podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu; Ul. Kilińskiego 24, pokój nr 18 (sekretariat), I piętro, w terminie do dnia 11.10.2021 r. do godz. 10:30 w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: ,,Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto na dostawę, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu"

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia - 21 dni od daty podpisania umowy
Termin wykonania zamówienia:
1) Rozpoczęcie: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2) Zakończenie nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm. do postępowania nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy)
3. Warunki płatności:
Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego. Szczegółowe uzgodnienia będą zawarte w umowie.
5. Warunki udziału w postępowaniu
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymogami z konkursu Ministra Obrony Narodowej pod nazwą ,,Strzelnica w powiecie 2021" nr 2/2021/BdsPZŻR. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone Zapytaniem ofertowym, Zamawiający wymaga złożenia certyfikatu lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający zgodność oferowanego sprzętu z wymogami z konkursu Ministra Obrony Narodowej pod nazwą ,,Strzelnica w powiecie 2021" nr 2/2021/BdsPZŻR
7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
Cena oferty - 100%
Informacja o sposobie oceny ofert.
Cena oferty 100 % - 100 pkt
Ocena ofert w w/w kryterium będzie dokonywana wg. poniższego wzoru:
cena najniższa / cena badana x 100 = ilość punktów w kryterium cena
Kryterium oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 100 pkt.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) formularz oferty cenowej (załącznik nr 1)
2) niezbędne pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone
3) certyfikat lub inny dokument o którym mowa w ust. 5 Zapytania ofertowego
9. Informacje uzupełniające:
1) Jeżeli jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć umowę regulującą współprace Wykonawców ( w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę)
2) Zamawiający zastrzega sobie porozumiewanie się drogą elektroniczną, telefoniczną lub tradycyjną, natomiast ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z pkt. 8
3) Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest:
Marek Sypek - koordynator CWKM i OPW w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu - msypek@zs.mielec.pl

10. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, chyba, że niezgodność ma charakter omyłki i Zamawiający może poprawić omyłkę;
2) Przedmiot zamówienia nie spełnia warunków Zamawiającego określonych Zapytaniem ofertowym;
3) Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) Wykonawca w ofercie nie wycenił wszystkich pozycji wymaganych przez Zamawiającego lub oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, chyba że błąd ma charakter oczywistej omyłki rachunkowej i Zamawiający może poprawić omyłkę z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
5) Jeden Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

Uwagi:
11. Klauzula informacyjna z art.13 RODO
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu reprezentowany przez Dyrektora .
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Leszek Kasprzak email:iod@zs.mielec.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan :
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji o wyborze wykonawcę
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
4. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Marek Sypek tel. 501282957

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.