Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż ścianek działowych wraz z pracami towarzyszącymi

Przedmiot:

Montaż ścianek działowych wraz z pracami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 428 78 70, faks 12 422 97 85
kancelaria@wup-krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 428 78 70, f
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
zaprasza do złożenia ofert na przedmiot zamówienia pn.: " montaż ścianek działowych wraz z
pracami towarzyszącymi w pomieszczeniach biurowych nr 003 i 004 zlokalizowanych na
parterze budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pl. Na Stawach 1 30-107
Kraków. ,,
1. Przedmiot zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych
1) Przedmiotem zamówienia jest montaż ścianek działowych wraz z pracami
towarzyszącymi w pomieszczeniach biurowych nr 003 i 004 zlokalizowanych na parterze
budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pl. Na Stawach 1 30-107 Kraków
polegający m in na:
- robotach przygotowawczych (wyniesienie mebli, zabezpieczenie mebli oraz podłogi
folią, przygotowanie pod roboty budowlane),
- rozebraniu sufitów podwieszanych (na czas remontu),
- demontażu drzwi,
- wykłuciu z muru drzwi z ościeżnicą,
- montażu ścianek działowych KG i wypełnieniu po drzwiach pomiędzy pokojami 003 i
004,
- montażu nowych drzwi z zamkami,
- malowaniu ścian KG,
- poprawkach tynkarskich oraz malowaniu ścian istniejących,
- dostosowaniu instalacji elektrycznej, relokacji opraw i montażu nowych wyłączników i
osprzętu z przewodami,
- montażu sufitów podwieszanych,
- wywiezieniu i utylizacji gruzu ze sprzątaniem,
- pomiaru instalacji elektrycznej z protokołami,
- wniesieniu mebli,
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1, 3 i 4 do
zapytania.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: PZ.271.2.13.2021

Otwarcie ofert: 3) Termin otwarcia ofert: 13.10.2021 r. godz. 10:30.

Składanie ofert:
1) Termin złożenia ofert: 13.10.2021r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2021 poz. 1129 z póżn. zm), z wyłączeniem zastosowania przepisów tej
ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych,
2) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie objętym
pracami w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Kontakt w tej sprawie: Ewa Emilewicz
tel. 124287857, ewa.emilewicz@wup-krakow.pl
3) Nie uczestniczenie w wizji lokalnej przez Wykonawcę nie wyklucza udziału w
postepowaniu.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie
zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub zawierające świadczenie
niespełniające minimalnych wymogów określonych przez Zamawiającego zostaną
odrzucone.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania (jeśli
dotyczy).
1). Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.
2). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 108 ust 1
ustawy.
3). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie określonej
w pkt.3 ppkt. 2a.
4. Dokumenty wymagane wraz z ofertą
1) Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Formularz oferty - stanowi załącznik nr 2 do zapytania,
2) Wraz z ofertą należy złożyć także:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3 do zapytania.
b) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, wykonawca składa wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może uzyskać aktualne dane za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku wykonawca
wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w zał. nr 5 do zapytania).
c) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.b, Zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.
3) Zapis pkt. 4.2b stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie
pełnomocnictwo). Powyższe dotyczy również spółki cywilnej, chyba że
z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest
załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty
występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Forma oraz sposób złożenia dokumentów oraz miejsce i termin składania oraz
otwarcia ofert
1) Ofertę oraz pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 4 należy złożyć jako skan podpisanych
pisemnie dokumentów na adres poczty elektronicznej: przetargi@wup-krakow.pl.
Dopuszczalne jest złożenie dokumentów w formie elektronicznej opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym podpisem lub podpisem osobistym.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie dokumenty,
o których mowa w pkt.4 ppkt.2 lit a), lit b) składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
3) W postępowaniu informacje, wezwania, pisma, Zamawiający i Wykonawcy przekazują
drogą elektroniczną.
2) Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów:
Lp. Opis kryteriów Punkty Sposób oceny ofert
1. Cena brutto 100 Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów.
Pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do
ceny najniższej, zgodnie z poniższym wzorem:
Oferta z ceną najniższą / oferta badana x 100 = liczba punktów.
2) Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwyższą ocenę zgodnie z powyższym kryterium.
3) Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
4) Cena podana w ofercie w pkt. 2 musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena
powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, warunkami
wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia, powinna
być zgodna z wyliczeniem dokonanym w formularzu cenowym ujętym w pkt. 2 formularza
ofertowego.
5) Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
6) Nie dopuszcza się dodawania nowych pozycji do cennika. Nie dopuszcza się wariantowości
cen.
7) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ofertową podaną słownie oraz liczbą, Zamawiający
uzna, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
wynikającemu z formularza cenowego.
8) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
zawiera identyczną cenę brutto (sumę), Zamawiający wezwie tych Wykonawców do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która
przedstawia niższą cenę brutto za całość zamówienia.
7. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą: 30 dni.
9. Inne:
1). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania, unieważnienia postępowania
na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez
podania przyczyny rezygnacji.
2). W zapytaniu ofertowym Zamawiający będzie odpowiednio stosował przepisy art. 108 ust.
1, art. 223 oraz art. 226 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 ustawy prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U z 2021 poz. 1129 z poźn. zm).
3). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadkach
określonych w art. 255 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11
września 2019 r. ( Dz. U z 2021 poz. 1129 z poźn. zm).
4). Ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo do złożenia tylko jednej oferty. Ofertę
zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają
zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w
związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5). W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów. W razie konieczności opisana
procedura może zostać powtórzona względem dalszych Wykonawców.
6). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści
złożonych ofert i wzywać do uzupełniania dokumentów (poza formularzem oferty). Informacje
podane w celu obliczenia punktów w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają
uzupełnieniu.
7). Ofertę Wykonawcy nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu lub
podlegającego wykluczeniu Zamawiający uzna za odrzuconą.

Uwagi:
8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna RODO ujęta jest w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania.
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO - oświadczenie jest ujęte w treści
Formularza ofertowego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.