Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szlichtyngowa
ul. Rynek 1
67-407 Szlichtyngowa
powiat: wschowski
tel. 65 549 23 27, fax. 65 549 23 41, tel. 65 549 23 57, tel. 65 549 24 31
umig@szlichtyngowa.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Szlichtyngowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 65 549 23 27, f
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Szlichtyngowa

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. ,,Przebudowa
i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmiana sposobu użytkowania na cele świetlicy
wiejskiej z zapleczem kuchennym i sala wielofunkcyjna w Dryżynie 1' w specjalności instalacyjnej.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na cele świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i salą wielofunkcyjną w Dryżynie"
w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń,
W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane zgodnie z dokumentacją
projektową, pozwoleniem na budowę oraz przedmiarem robót, tj:
1) instalacje sanitarne: przyłącza wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, instalacja wewnętrzna wodno-
kanalizacyjna, wyposażenie kuchni i łazienki, klimatyzacja, wentylacja, instalacja c.o.
2) protokoły badań i sprawdzeń: przewodów kominowych, instalacji wod.-kan.
Zakres zgodny z przetargiem nieograniczonym na roboty budowlane nr RIPP.271.2.2021 z dnia
17.08.2021 r.
1.1 .Zakres obowiązków inspektora nadzoru:
1.2. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót,
b) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i stosowania przy wykonaniu tych robót
wyrobów zgodnych,
c) sprawozdanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
e) kontrolowanie rozliczeń budowy,
f) przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót objętych
nadzorem,
g) udzielenie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie robót,
h) rozstrzygania - w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku
wykonywania robót,
i) kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym robót,
j) uczestniczenie w odbiorze robót wynikającym z umowy zawartej z Wykonawcą robót oraz w
odbiorach częściowych,
k) uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania
ujawnionych wad i usterek.
1.3. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z:
l) dokumentacją projektowo-kosztorysową,
2) decyzją pozwolenia na budowę,
3) z wymaganiami dotyczącymi wykonywania nadzoru inwestorskiego, określonych we właściwych
przepisach,
4) polskimi przepisami prawa, normami,
5) aktualnym stanem wiedzy technicznej.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: RIPP.271.2.14.2021.TW

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Szlichtyngowa, Ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na cele świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i salą
wielofunkcyjną w Dryżynie" w specjalności instalacyjnej - NIE OTWIERAĆ PRZED 13.10.2021 r.".
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
w terminie do dnia 13.10.2021 r,, godz. 15;30.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2022 r. oraz w okresie gwarancji.

Wymagania:
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy - wg. załączonego wzoru
formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym
zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego,
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych - Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5) Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy określony w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania
ofertowego.
6) Uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
7) Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia
zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do15.30.
VIII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
1. Kryteria oceny ofert:
Cena -100%
2. Na załączonym formularzu cenowo ? ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
IX. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w
przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.

Kontakt:
VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w jest:
a) Pani Kryspina Budzyńska - Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego, tel.
65 549 23 57, e-mail: kryspina.budzynska@szlichtyngowa.pl
b) Pani Tatiana Wasielewska - Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków
zewnętrznych, tel. 65 549 24 31, e-mail: tatiana.wasielewska@szlichtyngowa.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.