Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana istniejącego oznakowania informacyjnego parkomatów

Przedmiot:

Wymiana istniejącego oznakowania informacyjnego parkomatów

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
Smolenia 35
41-902 Bytom
powiat: Bytom
aosior@mzdim.bytom.pl
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,60638,a04636787025080d6457296d5ee2ca66.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wymiany istniejącego oznakowania informacyjnego parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania
Przedmiot zamówienia:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
pn. ,,Wykonanie wymiany istniejącego oznakowania informacyjnego parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz wprowadzenie oznakowania dla nowo wprowadzonych parkomatów w pasie drogowym" DTTN.2621.38.2021.DNP
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom
tel. 32/ 39 69 726
fax: 32/ 39 69 729
www.mzdim.bytom.pl
e-mail:zamowienia@mzdim.bytom.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Konkurs ofert - szacowana wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł, tym samym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
III. Postępowanie wraz z wymaganymi dokumentami dostępne jest na Platformie Zakupowej:https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmujewykonanie wymiany istniejącego oznakowania informacyjnego parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz wprowadzenie oznakowania dla nowo wprowadzonych parkomatów w pasie drogowym.
2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
a) Oznakowanie nowo wprowadzonych parkomatów dwustronnymi znakami (2szt.) zamontowanymi wspólnie na jednym słupku
b) Wymianę znaków na istniejących konstrukcjach wsporczych z ewentualną koniecznością betonowania słupka,
c) Wymianę znaków wraz z konstrukcjami wsporczymi z ewentualnymi zmianami lokalizacji wskazanymi w uwagach w zestawieniu ilościowym.
3. Warunki techniczne i wymogi do przedmiotu zamówienia zawarte są z Załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
4. Ceny jednostkowe należy skalkulować na podstawie ,,Założeń do kalkulacji cen jednostkowych" stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przedmiaru robót (załącznik nr 5)
6. Okres gwarancji na wykonane roboty winien wynosić minimum 36 miesięcy.
7. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:34992200-9 45233290-8
V. Termin wykonania zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:
1. wypełniony formularz oferty Załącznik nr 1 - formularz oferty
2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami :
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
a. Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/ ; Obsługę techniczną Platformy świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku pytań dot. korzystania z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn - pt. w godz. 8.00 - 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail:helpdesk@logintrade.net.
b. poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl;
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy .
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Osior
tel. (32) 39 69 726, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzone w języku polskim,
2. W celu złożenia oferty można zarejestrować (zalogować) się na Platformie lub złożyć ofertę bez zarejestrowania postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.
3. Wszystkie skany oświadczeń i załączników winny być podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę tzn. przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, lub przez pełnomocnika posiadającego odpowiednie umocowanie bądź podpisane elektronicznie.
4. Przez poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę, opatrzone klauzulą: ,,za zgodność z oryginałem".
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę.
6. Pełna oferta powinna składać się z:
1) formularza oferty - Załącznik nr 1
2) dokumentów, o których mowa w cz. VII.
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na platformie zakupowej do dnia 13 października 2021 roku do godz. 12:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2021 roku do godz. 12:15
3. Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, Wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa wyżej winno być złożone w sposób i na zasadach, na jakich składana jest oferta, z odpowiednim dopiskiem ,,ZMIANA".
4. Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania złożonej oferty.
5. Termin związania ofertą: 30 dni.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca winien skalkulować łączną cenę ofertową brutto z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
3. Zamawiający zwraca uwagę, że koszty robocizny przyjęte do kalkulacji ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2020 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
4. Cena oferty powinna być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W razie braku zapisu miejsc po przecinku Zamawiający uzna, że podano tam cyfry "00".
5. Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
6. Zamawiający w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych poprawi je stosując zasady arytmetyki.
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający oceni oferty wg następujących kryteriów, w następujący sposób :
1) kryterium ceny - waga 100 %
Zamawiający oceni w tym kryterium łączną cenę ofertową brutto, wg następującego wzoru:
Cn
X = ---------- x 100,00 pkt
Cb
gdzie:
X - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny,
Cn - najniższa łączna cena ofertowa brutto,
Cb - badana łączna cena ofertowa brutto,
przy obliczeniu punktacji ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę brutto.
2. Zamawiający oceni oferty nie podlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację.
XIII. Aukcja elektroniczna.
1. W celu ulepszenia treści oferty Zamawiający po złożeniu ofert przewiduje możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
2. Aukcja elektroniczna może być drugim etapem po złożeniu oferty przez Wykonawcę. Aukcja elektroniczna ma na celu uzyskanie nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
3. Aukcja jest przeprowadzana przy użyciu Platformy zakupowej, która umożliwia klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej oceny, po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przypisaną wagą.
4. Wszelkie niezbędne informacje zostaną określone w zaproszeniu do aukcji skierowanej do Wykonawców tj.:
a. rodzaju przeprowadzanej aukcji,
b. minimalnych wartościach postąpień,
c. terminie otwarcia i zamknięcia aukcji.
5. Zamawiający może zrezygnować z możliwości przeprowadzenia aukcji.
6. Postąpienia w aukcji oraz wynik aukcji wyrażone są w kwotach brutto.
7 . Do aukcji zaproszeni zostaną Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (tj. podlegające ocenie).
8. W przypadku złożenia tylko jednej oferty Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z danym Wykonawcą.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Umowa zostanie zawarta do łącznej ceny ofertowej brutto.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest - przed zawarciem umowy - do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczących:
1) przekazania danych osób podpisujących umowę (imię i nazwisko, funkcja),
2) przekazania danych osoby odpowiedzialnej za realizację umowy wraz z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, telefon stacjonarny, komórkowy, fax., e-mail),
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Istotne dla stron postanowienia zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 4
2. Do umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu jest równoznaczne z tym, że Wykonawca zapoznał się z załączonym wzorem umowy i akceptuje go bez uwag.
XVI. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
z siedzibą przy Ul. Smolenia 35, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu jest
Pan Radosław Schejbal - tel. 604-854-702, e - mail :iod@mzdim.bytom.pl
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacja zamówienia);
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Wykonawcy nie przysługuje :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVII. Niżej wymienione załączniki do informacji stanowią jej treść:
1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - formularz oferty;
2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu - Warunki techniczne i wymogi;
3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu - założenia do kalkulacji cen jednostkowych;
4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu - wzór umowy;
5. Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu - przedmiar;
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie wymiany istniejącego oznakowania informacyjnego parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 34992200-9 1 usługa % Czytaj

Dokument nr: Z17/60082

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,60638,a04636787025080d6457296d5ee2ca66.html

TERMIN SKŁADANIA:
13-10-2021 12:00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
12-10-2021 12:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,60638,a04636787025080d6457296d5ee2ca66.html

Miejsce i termin realizacji:
do 40 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Koszt transportu: po stronie wykonawcy

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Osior
tel:
e-mail: aosior@mzdim.bytom.pl
Wykonanie wymiany istniejącego oznakowania informacyjnego parkomatów w Strefie Płatnego ParkowaniaOsoba kontaktowa:
Agnieszka Osior
tel:
e-mail: aosior@mzdim.bytom.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.