Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5020z ostatnich 7 dni
19653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70
01-225 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 495 81 00, fax. 22 495 84 57
ppietrzak@zgnwola.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 495 81 00, f
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej:
Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 6/6A oraz nr 24 w budynku przy Ul. Złotej 71 w Warszawie na lokale użytkowe.
Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wytyczne dotyczące zakresu opracowania dokumentacji projektowej.

Dokument nr: DB.26.30.152.2021

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Badanie i ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 12.10.2021 r., o godz. 14.30 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 210

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2021 r., do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 210
2) dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Ul. Bema 70, 01-225 Warszawa
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ppietrzak@zgnwola.waw.pl,
gweremko@zgnwola.waw.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 70 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
2. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena -100%
(cena -100%, jeśli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać)
3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1 do oferty;
2) zaparafowany wzór umowy - zał. nr 2 do oferty;*
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
? Cena powinna uwzględniać i zawierać następujące elementy:
1) wartość usługi określoną na podstawie przedmiotu zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
.3) wartość cenową należy podać w walucie polskiej (złotych) zapisaną liczbowo oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
4) wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
5) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji umownej.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,oferta na: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 6/6A oraz nr 24 w budynku przy ul. Złotej 71 w Warszawie na lokale użytkowe";
2) oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia; formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;
3) oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
9. Informacje dodatkowe:
1) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, informacje dotyczące: kwoty, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, firm i adresów ?Wykonawców, którzy złożyli oferty, zaoferowanych cen i innych elementów podlegających ocenie;
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy;
3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny bez wyboru Wykonawcy.

Kontakt:
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
Maciej Dowejko, 22 49 58 226, mdowejko@zgnwola.waw.pl Paweł Pietrzak, 22 49 58 218, ppietrzak@zgnwoal.waw.pl (imię i nazwisko, nr tel., adres e- mail)

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.