Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja elewacji budynku

Przedmiot:

Renowacja elewacji budynku

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice
Osada Zdrój 1
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel.: +48 91 384 33 21, fax: +48 91 387 71 65
gryfice@szczecin.lasy.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 91 384 33
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Nadleśnictwo Gryfice zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą:
,,Renowacja elewacji budynku szkoleniowo konferencyjnego ,,Puszczyk" w Ośrodku
Szkoleniowo - Wypoczynkowym Lasów Państwowych ,,Bażyna" w Pogorzelicy".
Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące renowację
drewnianej elewacji budynku szkoleniowo konferencyjnego ,,Puszczyk" w Ośrodku
Szkoleniowo - Wypoczynkowym Lasów Państwowych ,,Bażyna" w Pogorzelicy".
2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja, stanowiąca
załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia, w skład której wchodzi:
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
b) Przedmiar robót,
c) Szkice,
przy czym załączony przedmiar robót stanowi materiał poglądowy i
pomocniczy przy przygotowaniu oferty, a ewentualne błędy i rozbieżności
pomiędzy w/w dokumentami nie mogą być podstawą dla Wykonawcy do
późniejszych roszczeń w przypadku nieprawidłowo przygotowanej oferty.

CPV: 45443000-4, 45453000-7

Dokument nr: SA.270.2.10.2021

Składanie ofert:
Termin, miejsce i sposób złożenia oferty
1.Oferty należy składać do dnia 12.10.2021 r. do godz. 13;00 za pośrednictwem
poczty, osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Gryfice, Osada Zdrój 1 /pok. 101/
albo drogą mailową, na adres mailowy: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl
2.Ofertę powinna być oznakowana (zatytułowana - w przypadku przesłania oferty
drogą mailową) następująco: Oferta - ,,Renowacja elewacji budynku szkoleniowo
konferencyjnego ,,Puszczyk" w OSIA/ LP ,,Bażyna" w Pogorzelicy". Nie otwierać
przed dniem 12.10.2021 r. godz. 13;00.
3. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta dotrze do Zamawiającego
przed wyżej wskazanym terminem.

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja: Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Lasów Państwowych ,,Bażyna",
ul. Wojska Polskiego 15, 72-351 Pogorzelica
Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy

Wymagania:
UWAGA:
W celu prawidłowego przygotowania oferty, Zamawiający zaleca
przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu oraz zapoznanie się z zakresem prac
stanowiących przedmiot zamówienia.
V. Oferty wariantowe i częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1.0 udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1/ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do
warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
21 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do
warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej.
3/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4/ zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do
zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy.
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1/ Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu na podstawie
dokumentów złożonych wraz z ofertą przez Wykonawcę.
21 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
"spełnia - nie spełnia".
3/ W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt. III. ust. 1. należy załączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia),
3. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.
VII. Istotne warunki zamówienia
Istotne warunki zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszego zaproszenia.
VIII. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta cenowa powinna być sporządzona przy użyciu formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz zawierać cenę netto i
cenę brutto (powiększoną o wartość obowiązującego podatku VAT) przedmiotu
zamówienia.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).
4. Wówczas, gdy niniejsze zaproszenie określa w załącznikach formularz
jakiegokolwiek dokumentu, Zamawiający nie wymaga posłużenia się załącznikiem.
Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on
swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do niniejszego
zaproszenia.
5. Zaleca się ponumerowanie każdej zapisanej strony oferty.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty
należy dołączyć kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
upoważnione.
7. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty złożone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane
pod uwagę.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
9. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia, a także dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
c) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące
wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres:
Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice, e-mail: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl
11. W przypadku złożenia oferty drogą mailową - zarówno formularz ofertowy, jak i
załączniki do niej winny być złożone w formie podpisanych ręcznie, a następnie
zeskanowanych plików .pdf bądź w formie dokumentów podpisanych elektronicznie
podpisem kwalifikowanym lub osobistym.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
13. Oferta Wykonawcy, która nie spełnia warunków określonych niniejszym
zaproszeniem lub została złożona po terminie podlega odrzuceniu.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
5. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
X. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i jest liczony od dnia upływu terminu składania
ofert.
XI. Kryterium oceny ofert
1 .Cena może być tylko jedna za cały oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza
się wariantowości cen.
2.Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - najniższa cena 100%. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto (z najwyższą
liczbą punktów za całość przedmiotu zamówienia), spełniająca warunki niniejszego
postępowania.
3.Ocena punktowa oferty zostanie dokonana wg wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
----------------------------x 100 pkt = liczba punktów przyznanych ofercie
Cena brutto oferty ocenianej
4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
IX. Formalności po dokonaniu wyboru oferty.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej Zamawiającego informacje o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego ofertą wybrano wraz z uzasadnienie jej wyboru, oraz podając
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacją przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia w
następujących przypadkach:
a) postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów regulaminu
udzielania zamówień w Nadleśnictwie Gryfice,
b) dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie zamawiającego,
c) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
d) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotą, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
e) z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym zamawiającego,
zamawiający nie może sfinansować zamówienia.
3. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców,
którzy złożyli ofertę w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.
4. Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy, dla której wymaga sią
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 70 § 1 KC nie stosuje się.
5. Wykonawcę który zostanie wybrany w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty
spełniającej warunki udziału w postępowaniu, zamawiający powiadomi
o miejscu i terminie podpisania umowy.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
1 )w zakresie merytorycznym:
p. Marian Kowalicki tel. 91 3843321 wew. 672,
2)w zakresie proceduralnym:
p. Żaneta Jaśkiewicz tel. 91 3843321 wew. 674.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.