Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz...

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
powiat: Warszawa
i.kozos@stat.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot zamówienia publicznego:
Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego
Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części:
Część I - zakup i dostawa materiałów oraz narzędzi budowlano-hydraulicznych
Część II - zakup i dostawa materiałów oraz narzędzi elektrycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Dokument nr: 66/DB/2021

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin złożenia oferty dla Części I i Części II:
1. Ofertę należy złożyć odpowiednio dla każdej z części zgodnie ze wzorem formularza ofertego dla części I (FO-1) oraz dla części II (FO-2), stanowiącym załączniki nr 2.1 i 2.2 do Zapytania ofertowego oraz zgodnie ze wzorem formularza cenowego dla części I (FC-1) oraz dla części II (FC-2), stanowiącym załączniki nr 3.1 i 3.2 do Zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.
5. Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.
6. Całkowitą cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyframi i słownie.
7. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.kozos@stat.gov.pl
do dnia 13.10.2021 r. do godz. 14:00, wpisując w tytule:
,,Zapytanie ofertowe nr 66/DB/2021" i odpowiednio ,,Części I" lub ,,Część II"
Uwaga: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Zamawiający informuje, że limit na wielkość przesyłki serwerów w Głównym Urzędzie Statystycznym wynosi 41 943 040 bajta.

Miejsce i termin realizacji:
II. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia publicznego dla Części I i Części II:
Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.
2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I i Części II:
Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w Załączniku nr 1 - Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części I i części II (OPZ).

Wymagania:
III. Termin i warunki płatności dla Części I i Części II:
1. Jenorazowo płatne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia dla każdej części, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z dołączonym do niej protokołem odbioru dostawy Towaru, podpisanym z wynikiem pozytywnym, na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w pkt 1, uważa się złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
3. Zamawiający informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 oraz z 2019 r. poz. 2020), zamawiający umożliwi Wykonawcom przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, faktur korygujących i not księgowych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.
Usługi Platformy Elektronicznego Fakturowania są świadczone pod adresami:
1) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF),
2) https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker PEFexpert) - obsługujący Zamawiającego,
3) https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite)
Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza przesyłania za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (zlecenia dostawy/zamówienia, awizo dostawy, potwierdzenia odbioru).
Mechanizm podzielonej płatności ,,tzw. split payment":
1) Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w Ofercie oświadczenia, że numer rachunku
rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie rachunkiem*/nie będzie rachunkiem*, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT;
2) Wykonawca oświadczy również, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, będzie taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista);
3) Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 2, będzie rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:
a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie,
b) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa.
IV. Kryteria oceny ofert dla Części I i Części II:
100 % - Cena
Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wszelkie wymogi formalne oraz otrzyma najwyższą ilość punktów.
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
Cmin
C = ------------- x 100
Cb
Gdzie:
C - ilość punktów dla badanej oferty
Cmin - najniższa cena brutto wśród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena brutto oferty badanej.
Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku albo z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.
W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert dla każdej części, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia Umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ogłoszenie ponownego zapytania ofertowego.
W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny/kosztu za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych trzykrotnie.
W przypadku jeżeli cena całkowita oferty będzie niższa o 30% od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, wówczas Zamawiający zwróci się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia przedmiotowego zamówienia bez podawania przyczyn.
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione, jeżeli:
1) do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadku trzykrotnego złożenia przez Wykonawców tak samo ocenionych w rankingu ofert dodatkowych;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;
5) realizacja zamówienia publicznego stała się niezasadna z uwagi na przepisy ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem, że postępowanie to nie może zostać wznowione ponownie w danym roku budżetowym;
6) na wniosek dyrektora komórki wnioskującej jeżeli udzielenie zamówienia stało się niezasadne przed podpisaniem umowy.
W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uwagi:
VI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Statystyczny z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.
II. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem zawarcia i prawidłowej realizacji umowy 66/DB/2021.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
a) w zakresie osób będących Stroną Umowy:
- art. 6 ust. 1 lit b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 20019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1121), przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2019 poz. 246) oraz przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz w związku z przepisami prawa podatkowego;
b) w zakresie osób niebędących Stroną Umowy, ale biorących udział w jej realizacji:
- art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 20019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2019 poz. 246) oraz przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz w związku z przepisami prawa podatkowego;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, to jest do umożliwienia prawidłowej realizacji umowy miedzy Stronami.
IV. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających wykonanie umowy oraz przechowywanie dokumentacji jej dotyczącej, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1. przez okres realizacji umowy oraz maksymalnie przez okres 6 letni od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego za zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
2. po okresie, o którym mowa w pkt 1, w celach archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2019 poz. 246).
VI. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Obowiązek podania danych osobowych dotyczących Strony umowy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z zapytaniem ofertowym oraz zawarciem i realizacją umowy. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych osób niebędących Stroną Umowy, ale biorących udział w jej realizacji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III, a brak ich podania może wpłynąć na nieprawidłową realizację umowy.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej i podpisaniu umowy, Główny Urząd Statystyczny informuje, że:
1) Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania Umowy oraz przez okres 10 lat jeżeli jest to zasadne po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu Umowy, pod rygorem pociągnięcia Przyjmującego zamówienie do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
2) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3) Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Przyjmującego zamówienie, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zwanego dalej ,,RODO",
b) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730),
c) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419, 1637),
d) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności:
a) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
b) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
c) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji,
d) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
5) Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Przyjmującego zamówienie lub osoby, którymi Wykonawca się posługuje, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy w sposób naruszający jej postanowienia.
6) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami Umowy.
7) Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 3, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:
a) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy,
b) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
8) Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3, dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
9) Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu Umowy przekazywać będą dane osobowe swoich pracowników i współpracowników. Tym samym każda ze stron w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest administratorem danych oraz podmiotem przetwarzającym.
10) Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie.
11) Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej lub elektronicznej dane osobowe zgodnie z Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
12) Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.
13) Wykonawca - podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego - administratora danych wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy.
14) Zamawiający - podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę - administratora danych wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy Wykonawcy.

Kontakt:
VII. Do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest upoważniona:
Ilona Kozos, e-mail: i.kozos@stat.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.