Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5023z ostatnich 7 dni
19656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja placu zabaw z chodnikiem

Przedmiot:

Renowacja placu zabaw z chodnikiem

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 524 10 16 tel. 58 341 76 83
nz@nieruchomoscigda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 524 10 16 te
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja placu zabaw z chodnikiem przy Ul. Cygańska Góra 3A w Gdańsku.
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 130 000,00 zł
na renowację placu zabaw z chodnikiem przy Ul. Cygańska Góra 3A w Gdańsku
1. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania stanowią:
1) Przedmiar robót- Cygańska Góra 3 A w Gdańsku (o charakterze informacyjnym)- zał. nr 1,
2) Projekt wykonawczy Wariant 1- renowacja placu zabaw z chodnikiem- zał. nr 2,
3) Szczegółowe specyfikacje techniczne- zał. nr 3,

Dokument nr: TZ.2510.103.2021.MD

Składanie ofert:
5. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Do dnia 13.10.2021 r. do godz. 10:00.
6. Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę, sporządzoną zgodnie z załączonym wzorem, wraz z kosztorysem ofertowym należy
przesłać drogą elektroniczną na adres: nz@nieruchomoscigda.pl -w temacie wiadomości należy
wpisać: TZ.2510.103.2021.MD

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Zgodnie z terminem określonym w ofercie, z zastrzeżeniem, że termin maksymalny nie może być
dłuższy niż 45 dni, oraz że termin minimalny nie może być krótszy niż 30 dni.

Wymagania:
3. Termin i forma płatności:
Przelew 30 dni od daty wpływu faktury do kancelarii Gdańskich Nieruchomości.
4. Gwarancja:
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót.
7. Kryteria oceny ofert:
1) Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką, po uwzględnieniu wag,
może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Zamawiający dokona oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich wagami:
Kryteria:
a) cena waga 80%
b) termin wykonania zamówienia waga 20%
2) Metodyka oceny:
cena oferowana minimalna brutto
a) cena = ------------------------------------------ x 100 x 80 % (0,80) = maksymalnie 80 pkt
cena badanej oferty brutto
b) termin wykonania zamówienia
Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Tmax - Tof
T = ----------------- x 100 pkt x 20% (0,20)- odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.
Tmax - Tmin
gdzie:
T - ilość punktów w kryterium,
Tmin - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 30 dni,
Tmax - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 45 dni,
Tof - termin wykonania robót badanej oferty,
Jeżeli wykonawca określi termin wykonania zamówienia powyżej 45 dni od dnia podpisania
umowy - jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku określenia wartości w niepełnych dniach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego
dnia zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie
z zaokrąglonym terminem wykonania robót. Tak określony termin zostanie wpisany do umowy,
jako termin zakończenia robót.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty terminu wykonania robót, Zamawiający uzna,
że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania robót wymagany tj. 45 dni.
Zamawiający przyjmuje minimalny termin wykonania prac na poziomie 30 dni. Jeżeli
Wykonawca wskaże termin wykonania poniżej tego terminu, tj. 30 dni, Zamawiający,
zgodnie z art. 387 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.) uzna, o
niemożliwości świadczenia umowy przez Wykonawcę i jego oferta zostanie odrzucona.
Punkty w/w kryteriów zostaną zsumowane.
8. Pozostałe warunki:
1. Przy sprawdzaniu ofert zostanie zastosowany art. 223 ust 2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.),
2. W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu realizacji robót w sposób przekraczający
termin wyznaczony przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona;
3. Użycie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych materiałów,
urządzeń lub producentów należy rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne
oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały,
których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii
wykonania.
4. W przypadku udzielenia gwarancji poniżej 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona.
5. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 3 dni od przekazania informacji
przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty. Po upływie wskazanego terminu
Zamawiający ma prawo do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
Kontakt:
- insp. zamówień publicznych Małgorzata Dołaszyńska
mail: nz@nieruchomoscigda.pl
Załączniki:
1. wzór oferty,
2. Przedmiar robót- Cygańska Góra 3 A w Gdańsku (o charakterze informacyjnym)- zał. nr 1,
3. Projekt wykonawczy Wariant 1- renowacja placu zabaw z chodnikiem- zał. nr 2,
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne- zał. nr 3,
5. Projekt umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.