Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie kożucha fermentacyjnego z osadników Imhoffa na oczyszczalni ścieków w...

Przedmiot:

Usunięcie kożucha fermentacyjnego z osadników Imhoffa na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno
powiat: oleski
(34) 3583825, 726 261 472 fax. (34) 3582421,
biuro@oleskiewodociagi.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Olesno
Wadium: ---
Nr telefonu: (34) 3583825, 726 26
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usunięcie kożucha fermentacyjnego z 2 szt. osadników Imhoffa na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem
III. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na mechanicznym usunięciu kożucha fermentacyjnego zalegającego w 2 osadnikach Imhoffa. Szacunkowa ilość osadu stanowiąca kożuch fermentacyjny w obydwu osadnikach Imhoffa wynosi ok 90m? co daje ok. 72Mg,. Osad znajduje się w części fermentacyjnej osadnika Imhoffa. Dostęp do kożucha fermentacyjnego możliwy jest tylko od góry zbiornika. Wysokość osadnika Imhoffa licząc od powierzchni terenu do góry zbiornika wynosi ok. 8 m. Komora fermentacyjna osadnika Imhoffa ma średnicę 5,5 m. Przez środek komory fermentacyjnej przebiega podest technologiczny o szerokości 0,70 m oparty na dwóch dźwigarach ceowych o wysokości 250 mm. Szacowana grubość kożucha w komorach fermentacyjnych osadnika Imhoffa wynosi ok. 1,5 m. Kożuch fermentacyjny ma zbitą strukturę z dużą ilością włókien.

Istnieje możliwość czasowego składowania osadu z kożucha fermentacyjnego na sąsiadującym z osadnikami Imhoffa poletku osadowym

Bezpośrednio po wydobyciu kożucha należy go poddać procesowi unieszkodliwienia lub odzysku, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Usunięcie kożucha fermentacyjnego z osadników Imhoffa nie może spowodować przerwy w pracy oczyszczalni ścieków. Wszelkie badania osadu z kożucha fermentacyjnego oraz jego ewentualna higienizacja obciążają Wykonawcę.

Przed przystąpieniem do przetargu zalecana jest wizja lokalna.

Wszelkie badania kożucha z osadników niezbędne do odpowiedniego sposobu odzysku lub unieszkodliwiania obciążają Wykonawcę.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Zamawiający informuje iż trwają obecnie prace związane z zadaniem ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie", w związku z powyższym, mogą wystąpić problemy komunikacyjne na Terenie Budowy.

Dokument nr: TO.722.1bis.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2021r. o godz. 12:00

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej - w języku polskim. Ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego : biuro@oleskiewodociagi.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 13.10.2021r. o godz. 11:55.

Wymagania:
II. Tryb Zamówienia

Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.) ), ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.)

IV. Terminy wykonywania zamówienia.

Usunięcie kożucha fermentacyjnego z pierwszego osadnika Imhoffa musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Natomiast do usuwania kożucha fermentacyjnego z drugiego osadnika Imhoffa można przystąpić po włączeniu do eksploatacji pierwszego osadnika Imhoffa.
Całość prac należy zakończyć w terminie do 30.10.2021r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy terminie określonym w pkt. V złożą następujące dokumenty:

Wypełniony formularz ofertowy.
Zgodnie z definicją sformułowaną w art .3 ust 1 pkt 32) u.o.. wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot świadczący usługę. W związku z powyższym podmiot świadczący powyższą usługę powinien mieć stosowny wpis do rejestru BDO.
Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najniższą ceną za całość zadania.
Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty, w szczególności załadunek, wywóz oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów powstałych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia, ceny ofertowej oraz terminu wykonania.

IX. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 19.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 130 000 złotych.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

W sprawach technicznych:

Jacek Widera -Kierownik działu oczyszczalni tel. 34 358 3825; zwik@interka.pl

W sprawach procedury:

Bartłomiej Tokarski

Stan. ds. Organizacyjnych, Zamówień Publicznych, Promocji i Monitorowania Projektu

Tel. 726 261 472 e-mail. b.tokarski@oleskiewodociagi.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.