Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonie usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego

Przedmiot:

Wykonie usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 20 10 240
zamowienia@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 20 10 24
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zwraca się z zaproszeniem do złożenia
oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia
roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków
w Dzielnicy I w 2021 roku oraz pielęgnacja w latach 2021-2022, dla Zarządu
Zieleni Miejskiej w Krakowie. według zakresu rzeczowego, standaryzacji i
rysunków (map) lokalizacyjnych oraz zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Dokument nr: NP.26.1.472.21.DO

Składanie ofert:
5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, odpowiednio do treści wzoru
formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, należy złożyć w
wymaganym czasie i terminie w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo jako skan podpisanych
dokumentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@zzm.krakow.pl
6. Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 13.10.2021r. do godz. 10:00, na
adres e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl
.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - etap I - wykonanie nasadzeń do dnia
30.11.2021r., w zakresie dostarczenia materiału roślinnego, przygotowania
terenu do nasadzenia i wykonania nasadzeń, oraz etap II - sukcesywna
pielęgnacja od posadzenia do dnia 15.11.2022r., a Zamawiający zakłada, iż
podpisanie umowy nastąpi w terminie do dnia 19.10.2021r., a w przypadku
podpisania umowy w terminie późniejszym termin realizacji może zostać
przesunięty o stosowną liczbę dni opóźnienia.

Wymagania:
2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie
stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), gdyż
wartość zamówienia jest poniżej wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) tej
ustawy, tj. 130 tys. zł netto.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 37/2020
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania
zamówień publicznych w ZZM w Krakowie.
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać, w
zalecanym terminie co najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania
ofert, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@zzm.krakow.pl
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
8. Oferta najkorzystniejsza, tj. oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania
opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji
zamówienia.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
9.1 posiadał zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
9.2 posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.3 znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na
realizację zamówienia,
9.4 posiadał zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji
zamówienia,
9.5 nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, tj.:
9.5.1 w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził
szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego wykonanie, bądź
też wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
niniejszego postępowania,
9.5.2 nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
9.5.3 nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nie
została podjęta przez Wykonawcę uchwała o likwidacji,
9.5.4 sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary,
- przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie pkt. 9 ppkt 9.1 - 9.4, a ocena spełniania warunków i
braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 9.5 dokonana zostanie na
podstawie oświadczeń zawartych w treści oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści oferty Wykonawcy
oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień,
prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, zaoferowanej
ceny itp. oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i doświadczenia, osób
przewidzianych do realizacji zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej, etc.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami
zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli została złożona po upływie
terminu składania ofert oraz jeżeli uzna w szczególności, iż oferta nie spełnia
warunków i wymagań zapytania w zakresie oferowanego przedmiotu
zamówienia, albo jej treść nie odpowiada treści zapytania, bądź jest ona
niezgodna z przepisami prawa, a także jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości, co
do jakości oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub
Wykonawca nie gwarantuje należytego wykonania umowy, albo nie wykaże
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, bądź zachodzą w stosunku do
niego podstawy wykluczenia z postępowania.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oświadczeń i dokumentów,
ewentualnie wzywać do ich poprawienia lub uzupełnienia, jak również
negocjować treść ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i
przejrzystości oraz równego traktowania Wykonawców.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może również negocjować treść
ofert, w szczególności w aspektach dotyczących oferowanego przedmiotu
zamówienia, ulepszania ofert oraz dotyczących kryteriów oceny i porównania
ofert z zachowaniem zasad przejrzystości postępowania oraz uczciwej
konkurencji.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub
odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podawania uzasadnienia.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.