Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż pompy ciepła

Przedmiot:

Zakup i montaż pompy ciepła

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krzanowice
ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice
powiat: raciborski
tel. (32) 410 82 02, (32) 410 82 07, faks (32) 410 80 02 wew. 140
um@krzanowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Krzanowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 410 82 02,
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i montaż pompy ciepła dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy
ul. Kopernika 48 w Borucinie
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż pompy o mocy ?14kW powietrze - woda.
Pompa zostanie zamontowana w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy Ul. Kopernika 48,
w miejscowości Borucin, Gmina Krzanowice, powiat raciborski.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej;
2) zakup pompy ciepła;
3) wykonanie robót polegających na zamontowaniu pomy ciepła wraz z niezbędnymi pracami
budowlanymi;
4) uruchomienie wykonanej instalacji;
5) przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi pompy ciepła.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej terenu budowy i jego
otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które
mogą być koniecznie do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt
wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający na żądanie Wykonawcy udostępni budynek w celu
dokonania wizji.Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:
Minimalne parametry pompy ciepła:
Średnia moc cieplna: (-7/35) 10,18
Współczynnik COP: ~ (7/35) 4,79
Zakres temperatur zewnętrznych: (tryb grzania) -28oC ~ +35oC
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego bez użycia grzałek: 70oC
Pompa wyposażona w sprężarkę typu Scroll
Pompa w technologii hydrosplit
Maksymalne ciśnienie akustyczne na wylocie pompy ciepła: 43dB (Moc akustyczna 56dB)
Przyłącze wody zimnej i wypływ ciepłej wody: 1"
Klasa energetyczna: min A++
Czynnik chłodniczy: R32
Wbudowanie w pompie ciepła modułu internetowej kontroli i zdalnego nadzoru
Możliwość pracy pompy do temperatury powietrza (tryb grzania) [-28oC]
Sterownik pompy ciepła z możliwością zamontowania w pomieszczeniu wskazanym przez
użytkownika
14) Zasilanie pompy ciepła 400V/50Hz - 3 fazowe
1)
Wszystkie elementy wykorzystane do wykonania instalacji powinny być nowe, nieużywane,
nieuszkodzone.
Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję na min. 48 miesięcy.

CPV: 42511110-5

Dokument nr: GP.271.18.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert: 13.10.2021r. godz. 11:15

Składanie ofert:
Oferty należy składać osobiście lub pocztą polską bądź kurierem w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Krzanowicach przy Ul. Morawskiej 5, 47-470 Krzanowice do dnia 13.10.2021 godz. 11:00 (decyduje
data wpływu do tut. Urzędu) w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu (np. białej kopercie)
wraz z dokładnym adresem wykonawcy oraz dopiskiem ,,Zakup i montaż pompy ciepła dla budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy Ul. Kopernika 48 w Borucinie. Nie otwierać przed
dniem. 13.10.2021r. godz. 11.15.".

Miejsce i termin realizacji:
. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2021r.
Montaż nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, o którym zostanie poinformowany pisemnie
z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego. Wartość zamówienia nie przekracza wartości kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2
ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 ze zm.).
4. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą spełnić następujące
warunki:
1) posiadać uprawnienia określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
2) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zgodnie z wymaganiami,
4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
Kryterium ceny - 100% ceny oferty brutto
Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
--------------------------------------------------------------
Cena brutto badanej oferty
x 100% = liczba punktów
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego.
Tak wyliczoną cenę brutto (razem z podatkiem VAT) należy wykazać w ,,Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.6. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
Oferta powinna być wypełniona i podpisana przez osoby do tego upoważnione
Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z zapisów
w odpowiednich rejestrach. W przeciwnym przypadku do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być czytelna.
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców drogą mailową. Wybór
Wykonawcy ogłoszony zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego.
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.
W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość
zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą, którego oferta została oceniona jako kolejna
najkorzystniejsza oferta.
9. Termin związania z ofertą:
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.
10. Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona po terminie składania ofert.
11. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i
konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających.Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
12. Dodatkowe informacje
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, a także
dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień, pod warunkiem że pisemnie
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być złożone
na zasadach i w sposób w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem ,,ZMIANA",
,,POPRAWKA", ,,UZUPEŁNIENIE". Ponadto, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawcy
przysługuje prawo wycofania złożonej oferty.
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści
- niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wyjaśnienie:
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej
130 000 PLN ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu
zamówienia oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:
1) formularz ofertowy;
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) wzór umowy (zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian)

Uwagi:
14. Informacje w sprawie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Krzanowicach, ul. Morawska
5, 47-470 Krzanowice, adres e-mail: um@krzanowice.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 PLN.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały
pierwotnie zebrane.
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów
określonych w pkt 3.6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności
przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz.
2176 t.j.) oraz uprawnione organy państwa.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami w Instrukcji kancelaryjnej, nie
dłużej jednak niż przez 10 lat.
8) Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Kontakt:
13. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego
Dot. przedmiotu zamówienia:
Andrzej Jelonek - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Rolnictwa
Nr tel. 32 410 82 02 wew. 112,
Dot. przygotowania oferty:
Maria Franica - pomoc administracyjna
Nr tel. 32 710 82 02 wew. 116, zamowienia@krzanowice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.