Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zwory elektromagnetycznej i siłownika elektrycznego wraz ze sterownikiem

Przedmiot:

Dostawa zwory elektromagnetycznej i siłownika elektrycznego wraz ze sterownikiem

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 576 87 90
zamowienia@iel.lukasiewicz.gov.pl
https://iel.ezamawiajacy.pl/pn/iel/demand/notice/public/41461/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 576 87 9
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOSTAWA zwory elektromagnetycznej i siłownika elektrycznego wraz ze sterownikiem
na potrzeby projektu: ,,Opracowanie bieguna ultraszybkiego łącznika próżniowego"
Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1129)
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa złączy przemysłowych z obudowami.
2. Szczegółowe wymaganie techniczne zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania.
3. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów oznaczenia producenta, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces I NIE WSKAZANO INACZEJ - Zamawiający, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego, wynikające z uzasadnionych potrzeb i konkretnych wymagań funkcjonalnych. Produkty pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach za spełniający wymagania Zamawiającego.

CPV: 31000000-6

Dokument nr: ZPI.2612.88.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://iel.ezamawiajacy.pl/pn/iel/demand/notice/public/41461/details
6. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https:/iel.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY".
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
12 października 2021 r. do godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający wymaga realizacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od dnia przekazania zamówienia.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca oblicza cenę netto i brutto w następujący sposób:
cena netto + podatek VAT = cena brutto,
wypełniając wszystkie komórki wiersza formularza cenowego, a następnie przenosi wartości netto i brutto do formularza ofertowego na platformie zakupowej jako cenę oferty.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Zamawiający dopuszcza wyrażenie ceny w walucie euro jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej.
3. Cena oferty musi stanowić pełny koszt, jaki Zamawiający będzie musiał zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia w pełnym zakresie, w tym koszty dostawy, ryzyko wahania kursów walutowych, koszty obsługi reklamacji itp.
4. Cenę brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami
matematyki).
5. Cena brutto będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
V. Składanie ofert
1. Postępowanie prowadzone jest poprzez bezpłatną Platformę Zakupową, dostępną pod adresem https://iel.ezamawiajacy.pl.
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie za pośrednictwem Platformy w zakładce ,,Korespondencja" lub na adres e-mail: zamowienia@iel.lukasiewicz.gov.pl.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego: https://iel.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
7. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1) Wypełnienie Formularza Oferty dostępnego na Platformie.
2) Dodanie w zakładce ,,OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w Zapytaniu - podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności realizowane są poprzez wybranie polecenia ,,Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
3) Zamawiający dopuszcza dodanie do OFERTY załącznika innego niż wypełniony formularz cenowy pod warunkiem że z treść tego dokumentu będzie zawierała wszystkie elementy formularza cenowego, tj. oznaczenie pozycji, nazwę, ilość, cenę netto i wartość netto. Dopuszcza się zawarcie innych informacji.
4) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowi ,,tajemnice przedsiębiorstwa" lub opcję ,,Jawny" - niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1913).
5) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie ,,Złóż ofertę".
6) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy ,,Oferta została złożona" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki ,,Oferty".
7) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
8) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie ,,Usuń".
9) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki ,,Oferty"
8. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce ,,OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie ,,Wycofaj ofertę".
9. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, biorąc pod uwagę termin realizacji zamówienia wskazany w ofercie wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie ceny i innych postanowień umowy. Negocjacji nie będą podlegały: termin realizacji poszczególnych etapów realizacji dostawy, rodzaj i wysokość kar umownych. Negocjacje nie mogą prowadzić do ograniczenia zakresu świadczenia Wykonawcy mającego wpływ na należyte wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Uwagi:
VIII. Klauzula RODO
Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pominięciem ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki z siedzibą przy ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, tel. 22/1125205, fax 22/1125444 oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zmawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: e-mail: iod@iel.lukasiewicz.gov.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą wskazaną w treści Zapytanie ofertowego, na podstawie postanowień określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat z uwagi na fakt, iż zamówienie finansowane jest ze środków budżetu państwa a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Podanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Zamawiającego tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.