Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa namiotu ekspresowego wystawowego

Przedmiot:

Dostawa namiotu ekspresowego wystawowego

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Henryka Sienkiewicza 65
15-002 Białystok
powiat: Białystok
kom. 667 945 955, 698 644 977 tel. 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/519626
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: kom. 667 945 955, 69
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA namiotu ekspresowego wystawowego 3 x 4,5 m (ID 519626)
PRZEDMIOT ZAPYTANIA
Oferty wyświetlane są w cenach brutto
LP Nazwa towaru opis i załączniki Ilość /JM
Cena max brutto/JM
1 DOSTAWA namiotu ekspresowego wystawowego 3 x 4,5 m wg załącznika

Dokument nr: ID 519626

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/519626
Data rozpoczęcia: 12-10-2021 10:00:00
Do końca: 13-10-2021 11:00:00

Wymagania:
Wymagania wystawiającego
Szanowni Państwo,
W imieniu ................... informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i ma na celu uzyskanie ofert na ....................
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Regulamin obowiązujący Wykonawców
składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej
oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Płatność nastąpi po realizacji zamówienia. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 60 dni od otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.
KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku.
Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
KLAUZULA RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku;
nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:
inspektor ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - dane zostały zamieszczone na stronie BIP KWP w Białymstoku, adres e-mail inspektora danych osobowych: iod.kwp@bk.policja.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu:
prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w przypadku zawarcia umowy - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komendancie Wojewódzkim Policji w Białymstoku, tj. realizacji jej postanowień;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub umowa zawarta z wybranym wykonawcą i dokumentacja ją dotycząca;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
do celów przeprowadzenia postępowania o zamówienie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, przez okres wynikający z kategorii archiwalnej od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
do celów realizacji umowy przez okres jej realizacji,
po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,
przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa regulujących przebieg postępowań z tego tytułu do celów dochodzenia tychże roszczeń,
przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji,
przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;
w przypadku zamówień publicznych oraz umów prowadzonych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniał będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi bowiem przepis prawa;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Oświadczenie wykonawcy składającego ofertę:
Oświadczam, że:
- dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/
W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki - proszę nie składać oferty!

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Henryka Sienkiewicza 65
15-002 Białystok
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Telefon kontaktowy
Edyta Łapińska 667 945 955
Elżbieta Normantowicz 698 644 977

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.