Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
142z dziś
5062z ostatnich 7 dni
20894z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pielęgnację i usuwanie drzew

Przedmiot:

Pielęgnację i usuwanie drzew

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
tel.: +48 42 22 54 683
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 42 22 54 6
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pielęgnację i usuwanie drzew z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice.

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.
Opis przedmiotu zamówienia
1
Zadanie 1:
Prowadzenie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych (w tym usuwanie posuszu, nadłamanych konarów, odrostów z pni) drzew o zróżnicowanych średnicach pni*:
a
do 40 cm: do 5 szt.
b
41-65 cm: do 5 szt.
c
powyżej 65 cm: do 5 szt.
2
Zadanie 2:
Usuwanie (wraz z frezowaniem lub karczowaniem pozostałego pnia min. 15 cm poniżej gruntu i zasypaniem powstałego po karczowaniu lub frezowaniu zadolenia humusem do poziomu gruntu) drzew o zróżnicowanych średnicach pni*:
a
do 20 cm: do 10 szt.
b
21-30 cm: do 25 szt.
c
31-40 cm: do 25 szt.
d
41-65 cm: do 15 szt.
e
powyżej 65 cm: do 10 szt.
3
Zadanie 3:
Awaryjne usuwanie wiatrołomów drzew - do 20 sztuk w trakcie trwania umowy.
* Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia
o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni.

1.2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren miasta Pabianice - tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice.
1.3. Usługa będzie realizowana etapowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wszelkie prace w terenie będą podejmowane każdorazowo przez Wykonawcę po dokonaniu zgłoszenia przez Zamawiającego drogą listową, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
1.4. Rozpoczęcie danego etapu prac zostanie każdorazowo poprzedzone wprowadzeniem Wykonawcy na teren robót, potwierdzonym protokołem wprowadzenia, określającym termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz zakres usługi, za wyjątkiem awaryjnego usuwania wiatrołomów drzew.
1.5. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i oznakowania miejsca każdorazowego prowadzenia prac oraz bezpośredniego sąsiedztwa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych oraz ich mienia, a także bezpieczeństwa pracowników.
1.6. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie w/w prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przestrzeganie przepisów bhp.
1.7. W związku z realizowaną usługą i w jej następstwie Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe na rzecz osób trzecich oraz Zamawiającego.

1.8. Obowiązkiem Wykonawcy jest natychmiastowe wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania usługi.
1.9. Odbiór wykonanej usługi nastąpi każdorazowo w terminie do 5 dni po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia gotowości do odbioru. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem odbioru prac.
1.10. Obowiązkiem Wykonawcy jest zakup pozyskanego z wycinki drewna od Zamawiajacego, po uprzedmni dokonaniu obmiaru przez komisję złożoną z przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego i sporządzeniu protokołu przekazania drewna, po cenie: drewno drzew iglastych (wszystkie gatunki) - 52,50 zł netto plus należny podatek VAT za 1 m3, drewno drzew liściastych (wszystkie gatunki) - 61,88 zł netto plus należny podatek VAT za 1 m3 .
1.11. Obowiązkiem Wykonawcy jest poukładanie pozyskanego drewna w taki sposób aby umożliwić wykonanie pomiaru jego ilości w m3 .
1.12. Na podstawie protokołu przekazania drewna Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakturę za pozyskane drewno.
1.13. Należność za zakupione drewno płatna będzie na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach na podstawie prowidłowo wystawionej faktury VAT.
1.14. Gałęzie, drobnica oraz zrębki ze względu na ich niską jakość i wartość zostają uznane jako odpad, który Wykonawca ma obowiązek zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
1.15. W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca staje się posiadaczem odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
1.16. Każdorazowo po wykonaniu zadania obowiązkiem Wykonawcy jest uporządkowanie terenu polegające na:
- zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna,
- zagrabieniu i/lub pozamiataniu terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką, cięciami sanitarnymi i pielęgnacyjnymi drzew,
- zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac (m.in. gałęzi, liści, trocin itp.) i zagospodarowaniu ich zgodnie z obowiązujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 13.10.2021r. o godz. 12.30.

Składanie ofert:
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, Pabianice Ul. św. Jana 4, II piętro pok. 22, bądź w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Pabianicach, Pabianice Ul. Zamkowa 16, parter do godz. 12.00 dnia 13.10.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
2.1. Termin zakończenia realizacji zamówienia określa się na dzień 31.12.2021 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
3.1. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) należycie wykonali:
- minimum 1 usługę o wartości brutto minimum 40 000 zł, polegającą na realizacji usługi obejmującej wykonanie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych drzew i usunięcia drzew oraz
- minimum 1 usługi na drzewach zlokalizowanych na terenach znajdujących się w ewidencji zabytków
oraz załączą dowody potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).
c) Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje frezarką lub koparką do usuwania pni, samochodem do wywożenia urobku lub ciągnikiem
z przyczepą, samojezdnym wysięgnikiem hydraulicznym, min. 2 piłami spalinowymi.
- warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami posiadającą/posiadającymi ukończony kurs operatora pilarki, uprawnienia do przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych drzew w tym metodą alpinistyczną i pracy na wysokościach.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: posiadanie ważnego opłaconego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Zaświadczenie o wpisie do KRS lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
b) Dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).
c) Wykaz osób (kadry technicznej) - druk załącznik nr 3 i 4, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
d) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia.
e) Formularz cenowy - druk załącznik nr 2
f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
7. Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej informacją: ,,Pielęgnacja i usuwanie drzew z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice.
Nie otwierać przed 13.10.2021r."

Uwagi:
6. Termin związania ofertą:
30 dni.
Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej http:// bip.um.pabianice.pl/.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę w ofercie należy podać w złotych z obowiązującym podatkiem VAT. Przedstawiona cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia. Cenę w ofercie należy podać za całość zamówienia oraz za jego poszczególne etapy na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana jedna, z którą miasto podpisze umowę.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego waga:
najniższa cena (KC) - waga 90 % (max liczba punktów 90)
Cn
KC= ------ x 90 = ......... pkt , gdzie:
Co
Cn - najniższa oferowana cena brutto spośród nieodrzuconych ofert
Co - cena oferowana brutto oferty ocenianej

b) Czas reakcji (KT) w zakresie awaryjnego usuwanie wiatrołomów - max. liczba punktów 10
- oferowany czas do 2 godz. - KT = 10 pkt
- oferowany czas od 3 do 5 godz. - KT = 5 pkt
- oferowany czas od 6 do 8 godz. - KT = 1 pkt

c) Sposób obliczenia punktów:
KC + KT = ....... pkt
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Nie dotyczy

12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.um.pabianice.pl

Kontakt:
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się:
Wszelkich informacji w zakresie przedmiotowego zaproszenia udziela Wydział Ochrony Środowiska. Osoby do kontaktu:
Agnieszka Pietrowska, tel. (42) 22-54-628, (42) 22-54-629, e-mail: apietrow@um.pabianice.pl
Edyta Błoch-Maciaszek tel. (42) 22-54-628, (42) 22-54-629, e-mail: ebloch@um.pabianice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.