Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji budynku

Przedmiot:

Remont elewacji budynku

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej św. Józefa
Mienia 94
05-319 Cegłów
powiat: miński
telefon 0257570203 fax 0257570938
dps_mienia@post.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Cegłów
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 0257570203 f
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA REMONT ELEWACJI BUDYNKU PAWILONU ,,B" ORAZ MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku paw. ,,B", zlokalizowanego na działce nr ew.1019/1 obręb Mienia, gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie - na terenie zabytkowego Zespołu Szpitalnego oraz montaż prefabrykowanej drewnianej altany ogrodowej. Charakterystyka budynku:
Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone styropianem z wyprawą elewacyjną- akrylowy tynk cienkowarstwowy. Budynek nie stanowi wartości zabytkowej. Zakres prac obejmuję m.in. :
1. Miejscowe naprawy uszkodzonego ocieplenia z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym akrylowym;
2. Miejscowe naprawy pęknięć i ubytków tynku cienkowarstwowego;
3. Przygotowanie starego podłoża pod roboty malarskie przez umycie elewacji myjką ciśnieniową;
4. Przygotowanie starego podłoża pod roboty malarskie przez zagruntowanie elewacji emulsją gruntującą;
5. Malowanie farbami akrylowymi elewacji z istniejącym ociepleniem;
6. Remont daszków - konstrukcja aluminiowa;
7. Wykonanie nawierzchni posadzki altany ogrodowej z kostki brukowej;
8. Montaż altany ogrodowej z wykonaniem pokrycia dachu z gontów bitumicznych, oraz obróbek blacharskich.
Szczegółowy zakres prac określony został w projekcie budowlanym remontu elewacji budynku ,,B" oraz montażu altany ogrodowej (wgląd do projektu w siedzibie zamawiającego) oraz przedmiarze robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do niniejszego zaproszenia. Informacje o odpadach
Zgodnie z Art. 3, pkt. 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) wykonawca prac budowlanych i rozbiórkowych jest wytwórcą odpadów powstałych przy wykonywanej działalności i zgodnie z art. 279 ust. 2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) ponosić będzie wszystkie obciążenia związane z korzystaniem ze środowiska. W trakcie prowadzonych na terenie obiektu prac wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia powstających odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach.
Powstałe z rozbiórki stają się własnością wytwórcy odpadu. Wykonawca oświadczy, że w złożonej ofercie cenowej skalkulował swoje wynagrodzenie uwzględniając wartość powstałych odpadów i złomu.
Do zakresu obowiązków wykonawcy należeć będzie między innymi:
wykonanie prac rozbiórkowych, odbiór odpadów własnym transportem z załadunkiem wytworzonych odpadów, wywóz odpadów na bieżąco po zgromadzeniu odpowiedniej partii wysyłkowej, tak aby transport był ekonomicznie uzasadniony, przyjęcie odpowiedzialności za wykonanie czynności związanych z gospodarowaniem odpadów.
UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjęcia odpadów przez składowisko.
Informacje dodatkowe
a) Realizowane prace powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, norm oraz być zgodne z zasadami sztuki budowlanej;
b) Przed przesłaniem (złożeniem) oferty zalecana jest wizja w terenie;
c) Wykonawca we własnym zakresie utrzyma w należytej sprawności oznakowanie terenu prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
d) Pozostałe warunki zostały określone w załączniku nr 2 - projekt umowy;
e) Zamawiający wymaga wykonania zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

Dokument nr: DG.252.191.2021

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2021r godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Budynku A - Sala Konferencyjna Domu Pomocy Społecznej św. Józefa.
5. Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 13.10.2021 r. na godz. 11:30 do siedziby Zamawiającego - sala konferencyjna w budynku ,,A".
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona do Wykonawcy.

Składanie ofert:
8. Miejsce składania ofert;
1. Oferty należy dostarczyć na adres: Dom Pomocy Społecznej św. Józefa Sekretariat
Mienia 94, 05-319 Cegłów
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 13.10.2021r o godz.11:00
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania: 08.12.2021.
2. Miejsce wykonania: Dom Pomocy Społecznej św. Józefa, 05-319 Cegłów, Mienia 94.

Wymagania:
3. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. -Kodeks cywilny, art. 632), biorąc pod uwagę poniższe ograniczenia wynikające z przyjętej formy zapłaty:
a) Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac,
b) w przypadku zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, Sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty (w tym w szczególności: podatek VAT, wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wszelkie roboty przygotowawcze, wykończeniowe i porządkowe, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania zaplecza placu budowy, w tym wody, prądu, i inne) niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiaru robót i opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
3. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji (przedmiar i opis) obciążają Wykonawcę, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W formularzu oferty należy podać łączną cenę brutto (z VAT) za realizację całego zamówienia.
4. Wszystkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym za realizację przedmiotu zamówienia, dokonywane będą w PLN. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę brutto cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zaoferowaną cenę należy przedstawić w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego -Formularz oferty. Stanowić ona będzie podstawę do obliczenia punktacji ofert.
4. Kryteria oceny oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w tabeli:
KRYTERIUM RANGA @
Liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena oferty 100%
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
najniższa cena brutto oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cena= ---------------------------------------------------------- x 100x 100%
cena badanej oferty brutto
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
Składana oferta musi zawierać: o Wypełniony i podpisany formularz ofertowy i cenowy - załącznik nr I; Sposób przygotowania:
o Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
o Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
o Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem) w sposób czytelny.
o Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularzy/druków stanowiących załączniki do zaproszenia, bądź zgodnie z tymi formularzami.
o Oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się także parafowanie każdej strony oferty.
o W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.
o Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu KRS, ewidencji działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa.
o Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
o Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
o Oczekuje się, aby karty oferty były na trwałe złączone, a wszystkie strony oferty wraz z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
o Oferta powinna zostać dostarczona w zaklejonej kopercie gwarantującej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Ponadto powinna posiadać następujące oznaczenie:
Nazwa Wykonawcy
Adres Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
05-319 Cegłów, Mienia 94
Oferta cenowa na remont elewacji budynku pawilonu ,,B" oraz montaż altany ogrodowej ,,nie otwierać przed dniem 13.10.2021 r godz. 11:30"
7. UWAGA: W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID -19, każda osoba przed wejściem na teren Domu Pomocy Społecznej św. Józefa podda się obowiązkowemu badaniu temperatury ciała przy dozorcówce, obowiązkowej dezynfekcji rak oraz zakryciu ust i nosa maseczka ochronną.
9. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny.
2. Zamawiający zawiadomi poczta elektroniczną wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Kontakt:
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną na adres e-mail: dps_mienia@post.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.