Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa mycia elementów szklanych

Przedmiot:

Usługa mycia elementów szklanych

Data zamieszczenia: 2021-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Sztuki w Łodzi
ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź
powiat: Łódź
p.kepa@msl.org.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. Usługa mycia elementów szklanych w MS2, przy Ul. Ogrodowej 19 w Łodzi - AG.271.27.2021
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia zewnętrznych i wewnętrznych elementów szklanych w ms2 przy Ul. Ogrodowej 19 w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia polegać będzie na:
Myciu okien wraz z ramami, szprosami i parapetami na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz szklanych daszków na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią 2 okna na elewacji północnej, które będą myte wyłącznie o wewnątrz. Wykaz zaznaczonych do mycia elementów zawiera załącznik 3 do zapytania (zaznaczono kolorem czerwonym i niebieskim).
Myciu na zewnątrz i wewnątrz szybu windowego oraz przeszkleń (o powierzchni ok. 300 m2), znajdujących się wewnątrz budynku.
3. Prace mogą być wykonywane z wykorzystaniem technik tradycyjnych, alpinistycznych, teleskopowych lub przy użyciu podnośnika.
4. W przypadku wykorzystywania podnośnika Wykonawca winien zabezpieczyć teren przed zniszczeniem na czas wykonywania usługi. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, w związku z wykonywaniem usługi, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy szkód we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Usługa mycia okien od zewnętrznej strony budynku może być wykonywana codziennie w godz.ch porannych, jednak najpóźniej do godz. 10.00. Okna muszą być myte z obu stron równocześnie (nie dotyczy 2 okien na elewacji północnej, które będą myte wyłącznie od wewnątrz).
6. Klucze do pomieszczeń będą pobierane przez pracowników Zamawiającego, którzy będą obecni podczas wykonywania usługi wewnątrz budynku.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych uregulowań obowiązujących w obiektach Zamawiającego.
8. Osoby wykonujące prace na wysokości muszą posiadać świadectwo ukończenia kursu do prac wysokościowych z zastosowaniem technik alpinistycznych, szkolenia BHP przewidziane kodeksem pracy, aktualne badania wysokościowe oraz wykupione ubezpieczenie NW i OC. Na prośbę, Zmawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykaz osób które będą wykonywały usługę najpóźniej do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym jej rozpoczęcie.
9. Osobom wykonującym usługę w imieniu Wykonawcy Zabrania się przychodzenia do pracy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz środków odurzających w czasie pełnienia obowiązków. Zabrania się również wprowadzania osób postronnych na teren Muzeum.
10. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Wykonawcę w sprzęcie używanym przez Wykonawcę, jak również za szkody poniesione przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem usług.
11. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi własnymi wysokiej jakości środkami czyszczącymi, konserwującymi i pielęgnującymi oraz własnymi narzędziami i maszynami.
12. Środki, których będzie używał Wykonawca nie mogą zawierać substancji mogących doprowadzić do zarysowań, przebarwień lub uszkodzeń ram okiennych, powierzchni szklanych, parapetów lub okuć.

Dokument nr: AG.271.27.2021

Składanie ofert:
1. Ofertę można złożyć osobiście, drogą pocztową w formie pisemnej na adres Zamawiającego - Muzeum Sztuki w Łodzi, Ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź bądź w formie elektronicznej na adres email: p.kepa@msl.org.pl w terminie do dnia 13.10.2021 do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Umowa zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wszystkie terminy będą ustalane z przedstawicielem Zamawiającego na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
13. Koszty obsługi dźwigu podczas czynności mycia szybu windowego ponosi Wykonawca.
Konserwację dźwigu wykonuje WINDA s.c. Krzysztof Kwaśniewski, Jarosław Magin, ul. Piotrkowska 182, 90-368 Łódź.
14. Zamawiający zapewni dostawę wody, energii elektrycznej w ilości niezbędnej do wykonywania usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
16. Projekt umowy określony został w załączniku 2 do zaproszenia.
IV SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cenę oferty będzie stanowić cena brutto podana w formularzu cenowy - załącznik 1 do zapytania.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu zamówienia, opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
2. Ofertę należy oznaczyć/w tytule wpisać:
Oferta na usługę mycia elementów szklanych w MS2, przy ul. Ogrodowej 19 w Łodzi - AG.271.27.2021
2. Oferty dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
3. Za termin złożenia Oferty przyjmuje się każdorazowo datę i godzinę wpływu Oferty do Zamawiającego (w tym drogą mailową) a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
6. Termin związania ofertą: 30 dni.
7. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
VII OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
LP.
KRYTERIUM
SPOSÓB OBLICZENIA
WAGA
1.
Cena ofertowa:
Cena = cena najtańszej oferty/cenę badanej ofert x 100
100

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

VIII KONTAKT ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Wszelkie zapytania do treści niniejszego zapytania należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej e-mail: p.kepa@msl.org.pl

IX INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.msl.org.pl

X POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania, na każdym jego etapie.
2. Informujemy, że złożone w wyniku zapytania oferty mają na celu rozpoznanie rynku i nie mogą stanowić skutecznego roszczenia do zlecenia dostawy lub zawarcia umowy. Niemniej, mogą stać się podstawą do zlecenia zamówienia bądź zawarcia umowy w zakresie realizacji zlecenia.
3. Zamawiający odrzuci oferty, jeśli ich treść nie będzie odpowiadała treści zapytania.
4. Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia i doprecyzowania ofert.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny oraz zapisów projektu umowy.
6. Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2019).

Uwagi:
XI KLAUZULA RODO:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, że:
a) Dane kontaktowe administratora danych: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, Polska; email: muzeum@msl.org.pl; tel. 42 6338273.
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): Radosław Rutkowski email: iodo@msl.org.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o ofertę cenową.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. \\\\obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.