Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa koszy betonowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa koszy betonowych

Data zamieszczenia: 2021-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Czernichów
ul. Gminna 1
32-070 Czernichów
powiat: krakowski
tel. centrala: +48 12 444 55 77 lub +48 12 270 21 04, fax: +48 (12) 270 23 24,
anna.wegrzyn@czernichow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Czernichów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. centrala: +48 1
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Czernichów, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia ,,DOSTAWA 2 sztuk koszy betonowych ".
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie i dostawa do miejscowości Kamień w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2 sztuk koszy betonowych ciężkich bez popielniczki, wkład doniczek metalowy, kolor szary, kształt okrągły, 1 kosz o pojemności 70l, 1 kosz o pojemności 40l.

2. Wszystkie elementy montowane na ww. placach winny posiadać stosowny atest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokument nr: GRO.6232.1.49.2021

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę cenową należy złożyć, w terminie do dnia 13.10.2021 r. do godz. 10.00

w wersji elektronicznej na adres: anna.wegrzyn@czernichow.pl lub
pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów , w Biurze obsługi klienta.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie: do dnia 29 października 2021 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:

Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Znajdują się w sytuacji ekonomiczne i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zaakceptowali ogólne warunki umowy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferent może złożyć jedną ofertę;

2. Oferta winna być złożona na załączonym, zgodnym co do treści, formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.

3. Do oferty należy załączyć:

3.1. popisany i wypełniony załącznik nr 1 do formularza ofertowego,

3.2. podpisany załącznik nr 2 do formularza oferty ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych"

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:

a) Cena 100 % (C);

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia opisane w rodz. I pkt.1-2.
DODATKOWE INFORMACJE:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanej oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

6. Prośbę o udzielenie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form:

w wersji elektronicznej na adres: anna.wegrzyn@czernichow.pl
pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów Biuro Obsługi Klienta

7. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

10. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udzielają: Węgrzyn Anna inspektor Wydziału GRO UG Czernichów tel. 12 2702-104 wew.120, Barbara Grzybek - Kierownik Wydziału GRO UG Czernichów tel. 12 2702-104 wew.113

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.