Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i instalacja światłowodowego łącza internetowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zakup i instalacja światłowodowego łącza internetowego

Data zamieszczenia: 2021-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
ul .St. Wyspiańskiego 10
32-600 Oświęcim
powiat: oświęcimski
tel. +48 33/447-40-84
dariusz.czerwik@muzeumpamieci.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 33/447-40-8
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
,,Zakup i instalacja światłowodowego łącza internetowego na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Łącza internetowe będą instalowane w budynku MPMZO w Oświęcimiu, przy Ul. Kolbego 2a.
Łącze internetowe o technologii światłowodowej o poniżej specyfikacji:
? łącze główne - światłowodowe: symetryczne o przepustowości co najmniej 200Mbit/s download / 200Mbit/s upload,
? łącze zapasowe w innej technologii niż łącze główne: symetryczne o przepustowości co najmniej 10Mbit/s download / 10Mbit/upload,
? co najmniej 3 zewnętrzne publiczne stałe adresy IP.
Charakterystyka łącza głównego:
Wykonanie przyłącza światłowodowego w technologii FTTH charakteryzujące się bezpośrednim połączeniem urządzeń brzegowych dostawcy usługi z urządzeniami odbiorcy (nie jest dopuszczalne realizowanie usługi radiolinią, technologią mieszaną lub inną technologią nie spełniającą ww. parametrów) - wymagane jest oświadczenie o spełnieniu ww. wymagań technicznych. Podłączenie łącza głównego realizowane będzie bezpośrednio do routera Zamawiającego poprzez podłączenie za pomocą wkładki SFP lub poprzez media konwerter światłowód SFP - RJ45 do routera Zamawiającego.
Charakterystyka łącza zapasowego - używanego tylko i wyłącznie w wypadku awarii łącza głównego:
W razie awarii łącza głównego wykonawca zobowiązuje się zapewnić łącze zapasowe o technologii innej niż łącze główne (radiolinia, DSL, itp...) o przepustowości co najmniej 10Mbit/s download / 10Mbit/s upload dostępne od razu.
Charakterystyka usługi:
? Parametr Miesięcznej Dostępności Usługi (SLA) określający sumaryczną liczbę godzin w miesiącu kalendarzowym, w czasie których Usługa jest dostępna - co najmniej 99%.
? Czas Reakcji na Awarię liczony od chwili zgłoszenia Awarii przez Zamawiającego do momentu podjęcia działań przez służby techniczne Wykonawcę - nie dłuższy niż 2 godz..
Instalacja i konfiguracja łącza głównego i zapasowego do 14 dni od podpisania umowy.

Dokument nr: DAG.250.1.2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):
a) Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej wysyłając komplet zeskanowanych dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub indywidualnym profilem zaufanym na adres: dariusz.czerwik@muzeumpamieci.pl.
b) Wiadomość e-mail musi zostać opatrzona tematem ,,Zakup i instalacja światłowodowego łącza internetowego na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)" - Znak sprawy: DAG.250.1.2021
c) Wiadomość musi zostać prawidłowo dostarczona w terminie do dnia 13.10.2021r. do godz. 15:00 - decyduje data i godz. wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
5. Wymagany termin realizacji zamówienia 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Do realizacji zamówienia objętego niniejszą umową nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia (art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp)
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) Ma być złożona w formie: elektronicznej na adres dariusz.czerwik@muzeumpamieci.pl,
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
c) Obejmuje całe zamówienie.
3. Kryteriami oceny ofert będzie cena brutto obejmująca całe zamówienie.
4. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty złożenia oferty.
6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru, b) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualny odpis z właściwego rejestru Sądowego wystawione/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) wzór umowy i regulaminu świadczenia usług oraz SLA. Umowa musi zawierać m.in. zapisy:
? Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści faktury, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
? W przypadku usług realizowanych w miesiącu grudniu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie faktury do siedziby Zamawiającego w do dnia 15 grudnia danego roku, z możliwością zapłaty w danym roku.
? Za dzień zapłaty uważa się dzień realizacji polecenia przelewu w Banku Zamawiającego.
? Wykonawca wystawi faktury na poniżej wskazane dane: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji), ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, NIP 549-245-11-93, REGON: 368146744
? Zamawiający zastrzega możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
? Wykonawca będący płatnikiem podatku vat zobowiązany jest do podania swojego nr rachunku bankowego na fakturze, który figuruje na liście podatników vat, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy oraz cesjonariusza.
? Integralną część umowy stanowi ww. zapytanie cenowe.
7. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):
Zaproponowana cena powinna zawierać:
? Wartość netto umowy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
? Obowiązujący podatek od towarów i usług
? Wartość brutto umowy.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) Dorota Mleczko - Dyrektor MPMZO (w organizacji), tel. +48 33/447-40-84,
b) Dariusz Czerwik - Informatyk, tel. +48 33/447-40-84, e-mail: dariusz.czerwik@muzeumpamieci.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.