Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowe dostawy paliwa gazowego

Przedmiot:

Kompleksowe dostawy paliwa gazowego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu
3 Maja 18
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
+48 62 757 53 82
zss@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 62 757 53 82
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowe dostawy paliwa gazowego na potrzeby Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne) dla potrzeb Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu.
2. Szczegółowy opis oraz zakres zamówienia został zawarty w pkt. 4 SWZ.

CPV: 09120000-6, 65210000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00271407, ZSS-S.271.2.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-24 13:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-24 13:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZSS-S.271.2.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 263147,91 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne) dla potrzeb Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu.
2. Szczegółowy opis oraz zakres zamówienia został zawarty w pkt. 4 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert zawarty został w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716) posiadają aktualną koncesje wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, upoważniająca do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem
ziemnym.
2) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku
Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w
przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
3) posiadają umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji na obszarze Miasta Kalisza, na którym znajduję miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku
Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 12.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w pkt 10.1 i 10.2 SWZ, zgodnie ze
wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SWZ pn. ,,Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania".
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021, poz. 716 z późn. zm.),
2) złoży oświadczenie, że na dzień składania oferty wykonawca posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 13.2 SWZ - w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeśli dotyczy);
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 14.5 SWZ (jeśli dotyczy);
3) dokument pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, z którego będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
4) dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 18.6.2 SWZ (jeśli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 108 ust. 1-6
ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zachowaniem formy przewidzianej w pkt 12.4. SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian określa Istotne postanowienia umowy będące załącznikiem do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert zawarty został w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.