Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprzedaż, dostawa, instalacja i serwis kompletnych systemów do zwalczania bakterii z...

Przedmiot:

Sprzedaż, dostawa, instalacja i serwis kompletnych systemów do zwalczania bakterii z rodzaju Legionella

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie
ul. Helclów 2
31-148 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 634 42 55, fax +48 12 633 08 28
zamowienia@dpshelclow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 634 42 5
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Miejska Kraków - Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, 31 - 148 Kraków, Ul. Helclów 2 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego:
DOSTAWA oraz serwis systemów do zwalczania bakterii z rodzaju Legionella
w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
(nazwa przedmiotu zamówienia)
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, instalacja i serwis w siedzibie Zamawiającego trzech sztuk kompletnych systemów do zwalczania bakterii z rodzaju Legionella, których działanie opiera się na dozowaniu do wody drogą elektrolizy jonów srebra i miedzi przy zastosowaniu elektrod ze srebra i miedzi w obiegu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynkach A, C i E Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu systemów, określono we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Dokument nr: DO.271.2.35.2021

Otwarcie ofert: 3. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień: 24 listopada 2021 r. godz. 09:00.

Składanie ofert:
2. TERMIN SKŁADANIA ofert został wyznaczony na dzień: 24 listopada 2021 r. do godz. 08:30.

4. Oferty na Formularzu Ofertowym, sporządzonym wg wzoru załączonego do ogłoszenia (Formularz Cenowy oraz Formularz Ofertowy oraz dokumenty ujęte w ust. 6 poniżej) należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres zamowienia@dpshelclow.pl, z zastrzeżeniem, że:
) oferta składana pocztą elektroniczną musi stanowić spakowany folder z rozszerzeniem .zip (folder może być chroniony hasłem);
2) w folderze muszą się znajdować następujące dokumenty: Formularz Ofertowy i Formularz Cenowy - wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną (dopuszcza się skan podpisanego dokumentu, lub dokument w postaci elektronicznej opatrzony podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym) oraz odpis i dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1) i 2) poniżej;
3) w temacie e-maila z ofertą należy wpisać ,,Oferta dotycząca zamówienia nr DO.271.2.35.2021 DOSTAWA oraz serwis systemów do zwalczania bakterii z rodzaju Legionella w Domu Pomocy w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie";
4) w treści e-maila należy podać dane Oferenta (nazwa, adres, telefon kontaktowy);
5) w przypadku zabezpieczenia oferty hasłem, hasło do otwarcia folderu Oferent poda Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert a przed terminem otwarcia ofert tj. 24 listopada 2021 r. pomiędzy godziną 08:30 i 09:00 pocztą elektroniczną na adres zamowienia@dpshelclow.pl;
6) w przypadku, gdy oferta będzie chroniona hasłem, a Oferent nie poda hasła lub poda je po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5), oferta zostanie uznana za złożoną po terminie i nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
o dostawa systemów wraz z montażem: do dnia 15 grudnia 2021 roku;
o serwis: przez okres 60 miesięcy od dnia uruchomienia systemów.

Wymagania:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy potwierdzą należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z serwisowaniem urządzeń które skutecznie zwalczają bakterię Legionella w budynku o rocznym zużyciu zimnej wody nie mniejszym niż 4 000 m3 i serwisie przez okres min. 2 lat.
II. Jednocześnie informujemy, że:
1. Oferta musi być złożona na zasadach określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
. Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Oferentem są podmioty występujące wspólnie, wymaga się przedłożenia stosownej umowy regulującej ich współpracę oraz pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, obejmującego upoważnienie do działania w ich imieniu w postępowaniu;
2) referencji bądź innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z serwisowaniem urządzeń które skutecznie zwalczają bakterię Legionella w budynku, o rocznym zużyciu zimnej wody nie mniejszym niż 4 000 m3, i serwisie przez okres min. 2 lat.
7. Informacje dodatkowe:
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 Zamawiający informuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia na terenie DPS będą zobowiązane:
1) posiadać i stosować środki ochrony osobistej (szczegółowo opisane we Wzorze Umowy - Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego),
2) składać przy każdym wejściu na teren DPS zgodne ze stanem faktycznym Oświadczenia, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego, (Zamawiający zastrzega, że wzór oświadczenia może ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i zaleceń służb sanitarnych);
3) stosować się do wszystkich poleceń personelu DPS wynikających z obowiązujących na terenie DPS zasad mających na celu minimalizację ryzyka zakażenia.
8. UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. KRYTERIUM WYBORU I OCENY OFERT.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: cena = 100%
str. 3
kryterium ceny =
cena najniższa brutto spośród ważnych ofert
x 100%
cena brutto badanej oferty
Jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone Kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
10. POWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKACH:
1) Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również o wszelkich dodatkowych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom wg kryterium oceny ofert.
11. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert, które wpłynęły po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz odrzuci oferty: 1) których treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania Ofertowego; 2) które będą niekompletne, lub które będą dotyczyły usług innych niż wskazane przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i Formularzu Cenowym, z zastrzeżeniem, że Zamawiający - jeśli uzna to za konieczne - zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia przedłożonych dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej Oferty.
12. Pozostałe warunki zamówienia określono we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
13. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
14. Waluta rozliczeniowa w PLN.
15. Zamawiający, działając zgodnie w przepisem art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, wyłącza w odniesieniu do przedmiotu niniejszego zamówienia stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
16. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
18. Zamawiający informuje, że treść ofert złożonych w niniejszym postępowaniu jest w całości jawna.

Uwagi:
19. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także "RODO") informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2, zwany dalej także "ADO" lub "DPS".
Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie
ul. Helclów 2, 31-148 Kraków
tel. +48 12 634 42 55, fax +48 12 633 08 28
e-mail: sekretariat@dpshelclow.pl
www.dpshelclow.pl
str. 4
2) Inspektor ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie - kontakt; e - mail: iod@dpshelclow.pl. lub tel. 12 634 42 55 wew. 195.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z postępowaniem DPS o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.2.35.2021.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania stosownie do zasady wynikającej z art. 254 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z Regulaminem udzielania w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Udostępnianie danych osobowych, zebranych przez DPS w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma zastosowanie do danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub danych określonych w art. 35 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, DPS przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. DPS przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie ADO niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
9) Skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, DPS nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
11) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez ADO. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Załączniki: 1) Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Ofertowy i Formularz Cenowy 2) Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy
3) Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego - OŚWIADCZENIE (wzór) ZATWIERDZAM: DYREKTOR Józefa Grodecka

Kontakt:
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Zyta Malewicz, tel. 12/634-42-55 wew. 223, e-mail: do@dpshelclow.pl w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 15.30.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.