Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dozór kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody...

Przedmiot:

Dozór kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach
ul. Warzywna 6
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
42 225 92 85, 42-22-59-264, tel. 42-22-51-811, 42-22-51-814
oferty@zgm.pabianie.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: 42 225 92 85, 42-22-
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
1. Miasto Pabianice - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach Ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Dozór 5 kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni

2. Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

Otwarcie ofert: 13. Termin otwarcia ofert: 24.11.2021 r. o godz.: 10:30; pokój nr 14 I p. Otwarcie ofert z uwagi na występującą pandemię choroby Covid-19 jest niejawne.

Składanie ofert:
6. TERMIN SKŁADANIA ofert: 24.11.2021 r. do godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, Ul. Warzywna 6, parter lub na adres poczty elektronicznej podany punkcie 8.

8.1. dla ofert składanych w kancelarii ZGM - w zamkniętej kopercie oznaczonej ,,Oferta dozór 5 kotłowni" oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.2. dla ofert składanych pocztą elektroniczną - na adres oferty@zgm.pabianie.pl. W temacie e-mail należy umieścić zapis : ,,Oferta dozór 5 kotłowni". Plik lub katalog z ofertą można przesłać w formie zaszyfrowanej, skompresowanej bezpłatnym programem 7-zip (lub WinZIP, ARJ,WinRAR)

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w e wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena.
O terminie złożenia oferty na adres poczty elektronicznej decyduje data otrzymania korespondencji u Zamawiającego niezależnie od terminu wysłania jej przez składającego ofertę.
7. Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy realizacji zleceń podobnych do niniejszego zamówienia. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.
a hasło otwarcia przesłać sms na numer +48 512 106 270 najpóźniej do godz. 10:35, tj. 5 minut po terminie wskazanym jako termin otwarcia ofert (5 minut na spóźnienie w dostarczeniu sms).
Nr telefonu, z którego zostanie przesłane hasło, winien być podany w treści e-mail, a w treści sms - skrót nazwy składającego ofertę. Wskazane jest uzyskanie telefonicznego potwierdzenia otrzymania poczty. Brak możliwości otwarcia zaszyfrowanej oferty najpóźniej 5 minut po wyznaczonym terminem otwarcia ofert skutkuje jej automatycznym odrzuceniem.
9. Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć:

9.1. formularz cenowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

9.2. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

9.3. dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze lub wykonaniu nowej lub remoncie istniejącej kotłowni od co najmniej 2-ch różnych zleceniodawców z ostatnich 3 lat; jeżeli składający ofertę wykonywał czynności wskazane powyżej u Zamawiającego w ostatnich 3 latach nie musi dołączać dokumentów poświadczających ten fakt, a jedynie w ofercie wskazać okres wykonywania umowy dla Zamawiającego.

9.4. świadectwa (kopie) kwalifikacyjne E dla osób wykonujących bezpośrednio przedmiot zamówienia dla wszystkich grup energetycznych,

9.5. świadectwa (kopie) kwalifikacyjne D dla osób nadzorujących wykonywanie przedmiotu zamówienia dla wszystkich grup energetycznych,

9.6. uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych oraz zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa poświadczające bycie czynnym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub świadectwo kwalifikacyjne D przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych z wpisem uprawniającym do wykonywania pracy w zakresie kontrolno-pomiarowym dla osoby wykonującej sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej w kotłowniach z kotłami na gaz.

10. Oferta winna obejmować całość zamówienia.

11. Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12. Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa). Dokumenty załączane do oferty lub uzupełnione muszą być aktualne na dzień ich dostarczenia do Zamawiającego.
Każdy składający ofertę ma prawo wystąpić do Zamawiającego o podanie informacji z otwarcia ofert.
14. Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta z najniższą ceną.

15. W przypadku złożenia dwóch lub więcej nieodrzuconych ofert na tą samą kwotę - Zamawiający zwróci się do składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

16. W przypadku oferty, której zbyt niska cena budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości realizacji zamówienia, Zamawiający wezwie składającego ją wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Odrzucenie wyjaśnień przez Zamawiającego będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

17. W przypadku, kiedy wykonawca uchylać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

18. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

19. Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.
22. Wszelkie pisemne pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres: ZGM, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice lub na adres poczty elektronicznej: zgm@zgm.pabianice.pl .

23. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są poniżej w poniższej Klauzuli informacyjnej.

24. W przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie będą odpowiadać za realizację umowy. Zamawiający w stosunku do załączonego wzoru umowy wprowadzi do umowy zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców działających wspólnie.

25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postępowania), w tym bez podania przyczyny. W przypadku zamknięcia zapytania ofertowego Zamawiający nie będzie zwracał kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert.

Kontakt:
20. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych 42-22-59-264.

21. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM I: tel. 42-22-51-811, ROM II: tel. 42-22-51-814, WARZYWNA 6: 42-22-59-281

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.