Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług konserwacji elementów obiektów budowalnych oraz ich naprawie

Przedmiot:

Świadczenie usług konserwacji elementów obiektów budowalnych oraz ich naprawie

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu
ul. Samorządowa 1
26-601 Radom
powiat: Radom
tel. 48 881 945 855, tel.: /48/ 367 36 00,
przemyslaw.czerwonka@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 48 881 945 855,
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług Konserwacji elementów obiektów budowalnych oraz ich naprawianie zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. IV ustęp 1,
2. Elementy podlegające naprawie i konserwacji są wyszczególnione przez Zamawiającego w pkt VI Tabela 1
IV. Wymagania szczegółowe w zakresie konserwacji, napraw i przeglądów:
1) Konserwacje:
1) Wykonawca zobowiązany jest do usługi konserwacji i napraw elementów obiektów budowalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w polskich normach, DTR, oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów urządzeń, w oparciu o wymagania zawarte pkt. VI w tabeli 1 dla poszczególnych elementów obiektów budowalnych.
2) Wykonawca w terminie do 21 dni przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych powiadomi o terminie prac oraz przekaże listę osób wykonujących te czynności drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail: ...................@...................,
3) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres e-mail: ..............@mf.gov.pl imię i nazwisko osoby wykonującej usługę w celu przygotowania dokumentów umożliwiających wstęp na teren Zamawiającego oraz nr rejestracyjny pojazdu.
4) Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkie narzędzia i materiały w tym podlegające wymianie lub uzupełnieniu niezbędne do wykonywania czynności konserwacyjnych.
5) Zamawiający wymaga, oby przeglądem i konserwacją zostały objęte elementy, które zostały zastąpione/wymienione w ramach realizacji zamówienia.
6) Zamawiający wymaga, aby konserwacją objęte były również urządzenia które zostały wymienione.
7) Zamawiający wymaga zainstalowania na stałe pułapek na gryzonie na całym terenie CIRF włączając pomieszczenia wewnątrz budynków.
8) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dopuszczenie platform dla osób niepełnosprawnych do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego w wymaganym terminie. Koszty opłat na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie inspekcji na co najmniej 20 dni przed jej terminem.
9) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Resursu dla UDT
10) W przypadku Naprawy platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych, która została unieruchomiona w sposób utrudniający lub uniemożliwiający jej opuszczenie przez ludzi, Czas Reakcji i Czas Naprawy łącznie wynoszą 2 godz. od zgłoszenia Awarii. Zgłoszenie Awarii równoznaczne jest ze zleceniem Naprawy w zakresie uwolnienia osób.
2) Naprawy elementów budynku:
1) naprawy elementów obiektów budowalnych następują wyłącznie na podstawie przesłanego zgłoszenia awarii, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy wysłanego na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę .........................@............oraz zaakceptowanej szczegółowej wyceny (kosztorysu) sporządzonej przez Wykonawcę. przekazanej Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Wykonawcę.
2) osobami upoważnionymi do zgłoszenia i akceptacji szczegółowej wyceny napraw są Pracownicy zamawiającego, których lista zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
3) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie do 120 minut od momentu jego przesłania zgłoszenia.
4) Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie w terminie liczonym od momentu wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia, wynoszącym:
a) maszty - ....... h (zgodnie z czasem podanym w ofercie, nie dłużej niż 12 h)
b) stolarka drzwiowa i okienna - .....h (zgodnie z czasem podanym w ofercie, nie dłużej niż 12 h)
c) pokrycia dachowe - ... h (zgodnie z czasem podanym w ofercie, nie dłużej niż 12 h)
d) kostka brukowa - ...... h (zgodnie z czasem podanym w ofercie, nie dłużej niż 12 h)
e) ściany budynków -...... h (zgodnie z czasem podanym w ofercie, nie dłużej niż 12 h)
f) bramy segmentowe -... h (zgodnie z czasem podanym w ofercie, nie dłużej niż 12 h)
g) ogrodzenie zew. - ...... h (zgodnie z czasem podanym w ofercie, nie dłużej niż 12 h)
h) platformy dźwigowe - 0,5h
5) w czasie reakcji, o którym mowa w pkt 4) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową wycenę (kosztorys) do akceptacji Zamawiającego określający co najmniej:
a) wycenę sporządzoną w oparciu o cennik SEKOCENBUDU, (KNR-Y) lub cenniki Producenta dla części i podzespołów.
b) Czasochłonność w roboczogodz.ch sporządzoną w oparciu o wartość roboczogodz. wskazanej w ofercie Wykonawcy,
c) koszty dojazdu, sporządzone w oparciu o stawki za przejechany 1 km określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002, aktualnej dla danego roku.
6) zaakceptowanie przez Zamawiającego szczegółowej wyceny (kosztorysu) stanowi podstawę do rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę.
7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy w terminach wskazanych niżej, liczonych od momentu zaakceptowania przez Zamawiającego, za pośrednictwem korespondencji mailowej, szczegółowej wyceny (kosztorysu):
a) stolarka drzwiowa i okienna - 72h
b) maszty - 72h
c) bramy segmentowe - 24h
d) pokrycia dachowe - 24h
e) ściany budynków - 72h
f) kostka brukowa - 72h
g) ogrodzenie zew. - 72h
h) platformy dźwigowe - 48h
8) w przypadku braku możliwości naprawy w terminach określonych powyżej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w czasie reakcji wskazując uzasadnienie. Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę czasu naprawy, przy czym maksymalny czas to 5 dni, z zastrzeżeniem obowiązku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązania zastępczego, polegającego na przywróceniu właściwej dla pomieszczeń temperatury i wilgotności.
9) w ramach dokonanej naprawy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przy udziale Zamawiającego badan i/lub testów potwierdzających przewrócenie stanu pierwotnego.
10) Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania protokołu wykonania naprawy przedstawia szczegółową kalkulację powykonawczą wskazującą faktycznie wykonane prace i zastosowane części. Na podstawie przedłożonego dokumentu Zamawiający weryfikuje prawidłowość wykonania prac i jego zakres. Stanowi to podstawę do zmiany szczegółowej wyceny (kosztorysu), o którym mowa w pkt. 5
11) po wykonaniu naprawy Wykonawca zgłasza jej realizację poprzez przedstawienie protokołu wykonania naprawy. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu wykonania naprawy wstrzymuje czas jej realizacji.
12) podstawą do uznania naprawy za właściwie wykonaną jest podpisany bez zastrzeżeń, przez obie Strony protokół odbioru naprawy. Podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru naprawy jest podpisany protokół wykonania naprawy oraz zaakceptowana przez Zamawiającego kalkulacja powykonawcza.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania samodzielnych napraw lub zlecenia ich osobie trzeciej. Nie stanowi to podstawy do nie objęcia usługą konserwacji elementów budowalnych, konstrukcyjnych. W takim przypadku Zamawiający odpowiada za wprowadzenie odpowiednich adnotacji w książce eksploatacji.
14) w przypadku niedotrzymania terminu naprawy, Zamawiający może powierzyć innej firmie zakres naprawy, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
15) zlecenie naprawy zgodnie z pkt. 14 powyżej, odbędzie się po wezwaniu Wykonawcy do wykonania naprawy w ciągu 2 godzin od przekroczenia czasu naprawy, w przypadku braku podjęcia działania w określonym czasie powyżej przez Wykonawcę, naprawa zostanie zlecona innej firmie na koszt Wykonawcy.

V. Wymagania ogólne:
1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji sprzętu/podzespołów/elementu budowlanego podlegającego wymianie w terminie 5 dni od zakończenia konserwacji/naprawy.
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających utylizację.
3. Zamawiający wymaga, aby podzespoły i części zamienne były fabrycznie nowe, oryginalne, nieregenerowane i kompletne o parametrach wyjściowych i funkcjonalnych elementów obiektów budowalnych. Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z szczegółową kalkulacją powykonawczą wszystkich certyfikatów i atestów dla zastosowanych urządzeń podzespołów.
4. Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania Zamówienia taką liczbę osób, jaka jest niezbędna do starannego, należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wskazanego zakresu, w szczególności wskazanego w wykazie osób.
5. Zamawiający informuje, iż dostęp do pomieszczeń jak i do budynku, w którym znajdują się urządzenia jest ograniczony. Prace konserwacyjne i naprawy wykonywane są w asyście
pracowników Zamawiającego, zaś od pracowników Wykonawcy oczekuje się posiadania w trakcie konserwacji lub naprawy dokumentu tożsamości. Zamawiający wymaga, aby lista pracowników była przez Wykonawcę aktualizowana w przypadku zmian, w szczególności wymaga się aby wszelkie zmiany zgłaszane były Zamawiającemu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym w stosunku do terminu wykonywania prac.
6. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji prac konserwacyjnych i realizacji napraw. Wówczas Wykonawca ma obowiązek przywrócić do prawidłowego pierwotnego stanu uszkodzone elementy lub urządzenia.
7. Koszty uprzątnięcia miejsca prac, transportu i utylizacji wszelkich odpadów powstałych w wyniku wykonywania zamówienia ponosi Wykonawca.

VI. Zakres konserwacji i wykaz elementów czterech obiektów budowlanych zainstalowanych w CIRF
Tabela1. Zakres czynności konserwacyjnych:
LP
Nazwa elementów obiektów budowlanych
Zakres czynności
Rok 2022-2024
1
Stolarka drzwiowa i okienna
Należy dokonać przeglądu drzwi i okien, poprzez:
1. oceny stanu technicznego okien i drzwi
2. dokonać regulacji zawiasów drzwi i okien.
3. Należy dokonać sprawdzenia i wyregulować wszystkich samozamykaczy
4. dokonać regulacji wysokości drzwi i okien,
5. dokonać wymiany uszczelek
Raz do roku

w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia
2
Maszty
Należy dokonać przeglądu poprzez
sprawdzenia wszystkich elementów masztu, sprawdzi ć poprawność pracy linek,
mocowania masztów,
kopułek,
zamków,
usunąć korozję i wyczyścić oraz pomalować
dokręcenie zacisków i śrub w urządzeniach
Raz do roku

w okresie od 1 października do 30 października
3
Bramy segmentowe
1. Należy dokonać sprawdzenia parametrów pracy zgodnie ze standardowymi wymaganiami serwisowymi producenta
2. Należy wykonać sprawdzenia i oceny stanu technicznego serwisowanych urządzeń.
3. Należy sprawdzić poprawność pracy siłowników, napędów, przekładni, komunikaty błędów na sterowniku jak również komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami i dokonać ich oceny
4. Należy dokonać sprawdzenia napięcia sprężyny i ocenić jej stan
5. Należy dokonać sprawdzenia mechanizmów i ocenić ich stan
6. Należy nasmarować elementy
Raz do roku

w okresie od 1 października do 30 października

4
Pokrycia dachowe

1. Należy dokonać sprawdzenia powierzchni dachu pod względem uszkodzeń mechanicznych
2. Należy dokonać oczyszczenia rynien i spustów dachowych z zanieczyszczeń
3. Sprawdzenia stanu kratownicy pod względem oznak korozji.
4. Dokręcić i oczyścić miejsca skręcane, dokonać przesmarowania lub malowania miejsc skorodowanych
5. Należy dokonać oczyszczenia z glonów pokrycia dachowe
Raz do roku

w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia

5
Ściany budynków
1. Przegląd ścian wewnętrznych, tynków, płyt karton-gipsowych w trzech budynkach CIRF pod względem ubytków, zniszczeń lub odprysków czy spęcznień powłoki malarskiej oraz spękań na łączeniach ścian oraz ich naprawa Całkowita powierzchnia budynków
o - budynek administratorów IT A 784,85m2
o - budynek techniczny 1743,72m2
o - budynek ochrony ,,okrąglak" 66,39m2
o - budynek administracyjny B 873,92m2
Raz do roku

w okresie od 1 października do 30 października
6
Kostka Brukowa
Należy wykonać przegląd stanu dróg wewnętrznych, chodników, parkingu,
pod katem zastoin wodnych, zapadnięciem się kostki, ubytków, wyrw stwarzających zagrożenie dla pracowników jak i firm zewnętrznych w CIRF.
dokonać ich naprawy, dokonać oczyszczenia z mchu, porostów, traw
Raz do roku

w okresie od 1 kwiecień do 30 kwiecień
7
Platformy dźwigowe
Należy dokonać przeglądu platformy dźwigowej w budynku B i A zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT oraz współpracować w zakresie kontroli UDT
12 razy do roku
W okresie do 10 każdego miesiąca
Obiekty budowlane
1. Należy dokonać corocznych przeglądów budowlanych zgodnie z art.. 62 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowalne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) w budynkach Centrum Informatyki Resortu przy Ul. Samorządowej 1 w Radomiu. Przeglądy muszą być wykonywane na miejscu, należy wypełnić protokoły z przeglądu, którego wzór stanowi Załącznik nr 10-11 umowy, dokonać wpisu do książki obiektu.
2. Przegląd musi wykonać osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami, wymaganiami w art. 62 Prawo Budowalne.
3. Przegląd dotyczy 4 budynków Centrum Informatyki Resortu Finansów
1 raz w roku
W okresie 15-30 maja
9
Obiekty budowlane
1. Należy dokonać 5 letniego przeglądu budowlanego zgodnie z art.. 62 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowalne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) w budynkach Centrum Informatyki Resortu przy Ul. Samorządowej 1 w Radomiu. Przeglądy muszą być wykonywane na miejscu, należy wypełnić protokoły z przeglądu, którego wzór stanowi Załącznik nr 10-11 umowy, dokonać wpisu do książki obiektu.
2. Przegląd musi wykonać osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami, wymaganiami w art. 62 Prawo Budowalne.
3. Przegląd dotyczy 4 budynków Centrum Informatyki Resortu Finansów
Jednorazowo w terminie 15-30 czerwiec 2023
10
Ogrodzenie zew
Należy dokonać sprawdzenie pod kątem uszkodzeń, pojawiającej się rdzy, pękniętych mocowań, uchwytów, uszkodzenia pustaków łupanych, odklejonych daszków
Raz do roku
w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia
11
Deratyzacja
1. Należy co miesiąc dokonać przeglądu stanu pułapek, a w razie potrzeby, w celu zapewnienia skutecznej deratyzacji, wymienić je na nowe.
2. Co miesiąc należy dokonać rozłożenia trutek w wyznaczonych
3. Co miesiąc należy zabezpieczyć złapane ewentualnie gryzonie.
12 razy do roku
W okresie do 10 każdego miesiąca
12
Przegląd kominiarski
Należy dokonać przeglądu kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacyjnych dotyczy 4 budynków CIRF
Raz do roku
W okresie od 1 lutego do 30 lutego

Wykaz 1
Elementy stolarki okiennej i drzwiowej zainstalowanych w roku 2010
1) Drzwi do magazynu broni - J&W Janaszkiewicz (EI90) wraz z osprzętem sztuk 1.
2) Drzwi do kancelarii tajnej - J&W Janaszkiewicz (EI90) wraz z osprzętem sztuk 1.
3) Drzwi do magazynu taśm - J&W Janaszkiewicz (EI90) wraz z osprzętem sztuk 1.
4) Drzwi stalowe Alpe EI90 oraz Alpe W EI90 - Mercor (wraz z wkładką i samozamykaczem) sztuk 16.
5) Drzwi stalowe Alpe EI30 - Mercor (wraz z wkładką i samozamykaczem) sztuk 7.
6) Drzwi stalowe Alpe - Mercor (wraz z wkładką i samozamykaczem) sztuk 25.
7) Drzwi wewnątrz lokalowe płytowe systemu Porta (wraz z wkładką) sztuk 27.
8) Drzwi wewnątrz lokalowe płytowe systemu Porta (wraz z wkładką i samozamykaczem) sztuk 13.
9) Drzwi wykonane z profili aluminiowych - Aluprof S.A. (wraz z wkładką i samozamykaczem) sztuk 11.
10) Drzwi żaluzjowe metalowe (z wkładką) sztuk 12.
11) Drzwi ażurowe metalowe (wraz z wkładką i samozamykaczem) sztuk 2.
Łącznie jest zamontowanych:
1) drzwi - sztuk 116.
2) Samozamykaczy - sztuk 74. Samozamykacze firmy DORMA typu TS-83 EN 3-6.
3) Wkładek do drzwi patentowych firmy WILKA - sztuk 47
4) Stolarka okienna i drzwiowa wykonana z profili aluminiowych:
5) Okna w systemie MB-70 - sztuk 92
6) Drzwi zewnętrzne w systemie MB-70 - sztuk 2
7) Fasady w systemie MB-SR50PL
8) Drzwi wewnętrzne w systemie MB-4 - Sztuk - 5

Elementy stolarki okiennej i drzwiowej zainstalowanych w roku 2018 w budynku administracyjnym B.
1) Drzwi 1320 mm, wysokość tamy 0,3 m (2 szt)
2) System 50/150 mm Dla jednych drzwi.
3) Drzwi 3000 mm. wysokość tamy 0,3 m (4 szt)
4) Drzwi wewnętrzne pomieszczeń typowe, pełne, Porta Decor, okleina Portadecor, ościeżnice drewniane regulowane. 62szt
5) Drzwi ppoż. pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na poziomie parteru stalowe pełne, jednoskrzydłowe, o odporności ppoż. El 30. Malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym. Skrzydło wyposażone w samozamykacz sztuk 1

W sumie jest 70szt drzwi na budynku administracyjnym B.
Samozamykacze 12szt.

Wykaz 2
Zestawienie masztów zainstalowanych w roku 2010
Maszty - producent AGRA maszty
1) maszty aluminiowe typ Z 10m w wersji z zamkiem sztuk -3

Wykaz 3
Zestawienie pokryć dachowych zamontowanych w roku 2010
Pokrycia dachowe zamawiający rozumie jako pokrycia następujących budynków:
o Budynek techniczny
o Budynek administracyjny
o Budynek ochrony
o Łącznik
Pokrycie wykonano przy użyciu papy termozgrzewalnej do mocowania mechanicznego firmy ICOPAL oraz paraizolacji, w dachu zastosowano również wełnę mineralną firmy ROCKWOOL, przy użyciu płyt warstwowej KINGSPAN
o Zestawienie warstw

a) DAZ - dach-strop zewnętrzny - nadwieszenia
o 1,0cm - kable grzewcze
o ~0,8cm - izolacja przeciwwodna ICOPAL
o ~0,8cm - papa podkładowa do mocowania mechanicznego VIVADACH
o 10,0cm - wełna mineralna ROCKWOOL
o 0,2cm - paroizolacja bitumiczna FOALBIT wylewka betonowa
o 6-12,0cm - ICOPAL water primer
o 20,0cm - strop żelbetonowy
o 10,0cm - izolacja termiczna wełna ROCKWOOL
o 2,0cm - stelaż zagłębiony w wełnie
o 1,0cm podwieszone płyty włókowo-cementowe

b) DA - dach - strop zewnętrzny
o 1,0cm - kable grzewcze
o ~0,8cm - izolacja przeciwwodna ICOPAL
o ~0,8cm - papa podkładowa do mocowania mechanicznego VIVADACH
o 20,0cm - wełna mineralna ROCKWOOL
o 0,2cm - paroizolacja bitumiczna FOALBIT wylewka betonowa
o Do 14cm - warstwa spadkowa styropian
o 26,5cm - strop żelbetonowy
o 1,0cm - tynk gipsowy
o 5,0cm - sufit podwieszany

c) DA1- dach- strop zewnętrzny
o 1,0cm - kable grzewcze
o ~0,8cm - izolacja przeciwwodna ICOPAL
o ~0,8cm - papa podkładowa do mocowania mechanicznego VIVADACH
o 20,0cm - wełna mineralna ROCKWOOL
o 0,2cm - paroizolacja bitumiczna FOALBIT wylewka betonowa
o 5,0cm - ICOPAL water premier
o 26,5cm - strop żelbetonowy
o 1,0cm - tynk gipsowy
o 5,0cm - sufit podwieszony

Zestawienie pokryć dachowych zamontowanych w roku 2018

Nad budynkiem administracyjnym B zaprojektowano wielospadowy stropodach niewentylowany.
o Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia z wkładką z włókniny poliestrowej gr. min 5 mm.
o Papa podkładowa samoprzylepna mocowana mechanicznie do podłoża.
o Izolacja termiczna ze styropianu EPS 100, gr. 20 cm, współczynnik przewodzenia ciepła A=0,037 W/mK.
o Papa paroizolacyjna lub folia paroizolacyjna.
o Beton spadkowy (od 2% do 3,3%) gr. od 4 cm z wkładkami odciążającymi ze styropianu przy gr. betonu powyżej 12 cm.
o Strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy gr. 24 cm.
System odprowadzenia wody z dachu podciśnieniowy za pomocą wpustów podgrzewanych elektrycznie.
o Wyjście na dach w budynku administracyjnym B.
Wyjście na dach zaprojektowano poprzez wyłaz dachowy o wymiarach w świetle 100x100 cm, usytuowany nad klatką schodową. Wyłaz dachowy izolowany termicznie. Współczynnik dla wyłazu

Wykaz 4
Zestawienie powierzchni użytkowej budynków, wybudowanych w roku 2010
o - budynek administratorów IT A 784,85m2
o - budynek techniczny 1743,72m2
o - budynek ochrony ,,okrąglak" 66,39m2

Zestawienie powierzchni użytkowej budynków, wybudowanych w roku 2018
o -budynek administracyjny B 873,92m2 - postawiony w 2018 roku.

Wykaz 5
Zestawienie ilości dróg, chodników, wybudowanych w roku 2010
o Istniejąca powierzchnia wybrukowana kostką betonową typu Holland
o Powierzchnia istniejących dróg wewnętrznych: 4433,76m2
o Powierzchnia istniejących chodników: 1335,68m2

Zestawienie ilości dróg, chodników, wybudowanych w roku 2018
o Powierzchnia istniejąca drogi wewnętrzne z kostki betonowej typu Holland przy budynku administracyjnym B 539,85m2
o Powierzchnia istniejąca przy budynku administracyjnym B miejsca postojowe z ażurowych płyt betonowych typu EKO 421,94m2

Wykaz 6
Zestawienie bram segmentowych zainstalowanych w roku 2010
o Bramy segmentowe Horman SPU 40 3000/3000 ręczna z prowadzeniem VU z obniżonym wałem sprężyny skrętnej w ilość 2szt.

Wykaz 7
Zestawienie ogrodzenia zew. zainstalowanego w roku 2010
o Ogrodzenie metalowe
o Ogrodzenie z pustaków łupanych
o Długość całego ogrodzenia wynosi około 1100 mb.

Wykaz 8
Zestawienie obiektów budowlanych podlegających przeglądom budowlanym
o Budynek administracyjny A 547,8m2 data budowy 2010
o Budynek techniczny IT A 1922,32m2 data budowy 2010
o Budynek ochrony 98,13m2 data budowy 2010
o Budynek administracyjny B 873,92m2 data budowy 2018
o Zbiorniki wodne Pd1, PD2, Pd3, PS1

VII. Gwarancja
1) Wykonawca udziela gwarancji 24 miesięcznej na dostarczone w wyniku usunięcia awarii podzespoły i urządzenia, gwarantując jakość i funkcjonalność podzespołów i urządzeń oraz brak zakłóceń w spowodowanych przez naprawione podzespoły i elementy obiektów budowlanych. W przypadku ujawnienia wady w tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminach określonych w punkcie IV ustęp 2 punkt 7)
2) W przypadku konieczności trzeciej naprawy Urządzenia lub podzespołu Wykonawca jest zobowiązany zaniechać naprawy i w terminie przewidzianym dla napraw punkt IV ustęp 2 punkt 7) wymienić je na nowe, wolne od wad.
3) W przypadku udzielania gwarancji przez producenta podzespołów lub urządzeń użytych do usunięcia awarii Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z nimi ważne dokumenty gwarancyjne.
4) Wykonawca udziela 24 miesięcznej rękojmi.

Składanie ofert:
5. Wypełniony formularz należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do dnia 19.11.2021 r.
na adres przemyslaw.czerwonka@mf.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
01.01.2022 od dnia 31.12.2024 r.
II. Termin wykonania umowy.
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu Umowy w terminie:
a) usługi konserwacji i napraw elementów obiektów budowalnych - elementy wskazane w pkt. VI Tabela 1 od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.
2. Miejsce wykonania umowy: Centrum Informatyki Resortu Finansów Ul. Samorządowa 1 w Radomiu

Wymagania:
4. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia:
5% wartości przedmiotu zamówienia
III. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:
1. Konserwacja - Zamawiający rozumie jako wykonanie czynności, o których mowa w pkt VI Tabela 1 Załącznika nr 1 do Umowy.
2. Awaria - Zamawiający rozumie jako uszkodzenie/niesprawność elementów obiektów budowalnych.
3. Naprawa - przywrócenie urządzenia, elementu do 100% funkcjonalności
4. Dzień Roboczy - Zamawiający rozumie jako dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
5. Pomiary Elektryczne - zamawiający rozumie jako wykonanie pomiarów zgodnie z obowiązująca normą PN-IEC 60364-6-
6. Elementy obiektów budowlanych - najważniejsze elementy konstrukcyjne budynku to: fundamenty, ściany nośne, filary, (także słupy, kolumny), belkowania, belki i stropy lub sklepienia, wiązary lub więźby dachowe, pokrycia dachowe, konstrukcje stalowe, żelbetowe, ogrodzenia a także drogi i utwardzenia terenu.
7. Diagnostyka - Zamawiający rozumie jako przyprowadzenie testu, oceny wzrokowej,
8. Ocena Stanu - Zamawiający rozumie jako dokonanie oceny stanu metodą ,,poprawny- niepoprawny"; ,,działa- nie działa" i zapisanie wniosków w protokole
9. Podzespół - Zamawiający rozumie jako element, część urządzenia,
10. Wizualna kontrola -Zamawiający rozumie jako fizyczna kontrola elementu, i jego ocena
11. Czas reakcji - Zamawiający rozumie ten czas jako czas na pozyskanie informacji, przyjazd i ustalenie przyczyn awarii. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kosztorysu wstępnego.
12. Podwykonawca - każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części Umowy
1. Centrum Informatyki Resortu Finansów zaprasza w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia na: 1. Świadczenie usług Konserwacji elementów obiektów budowalnych oraz ich naprawie do przedstawienia oferty cenowej* na załączonym formularzu rozeznania rynku.

Kontakt:
Osoba wyznaczana do kontaktu: Przemysław Czerwonka tel. 48 881 945 855

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.