Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu pomieszczeń

Przedmiot:

Wykonanie remontu pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO CHEŁM
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
powiat: Chełm
563-21-67-582, 82 563-12-00,, tel. 82 563-11-32
geodezja@umchelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: 563-21-67-582, 82 56
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Miasto Chełm
zaprasza do złożenia oferty na:
wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Geodezji i Kartografii, Departamentu Architektury,
Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm, przy Pl. Niepodległości 1
II. Opis przedmiotu zamówienia:
? W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona usługę:
1. zabezpieczenia podłóg folią, mebli i wyposażenia biurowego przed robotami malarskimi
wraz z usunięciem po robotach malarskich- powierzchnia 137,50 m 2 ;
2. ocyklinowania posadzek z deszczułek starych, bardzo zniszczonych lub pokrytych
pyłochłonem wraz z listwami przypodłogowymi - powierzchnia 120,91 m 2 ;
3. uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych -
powierzchnia 40 m;
4. naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1,0 m 2 w jednym
miejscu - 6 miejsc;
5. uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m 2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych
lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej- powierzchnia 14,00 m 2 ;
6. lakierowanie posadzek i parkietów - gruntowanie kaponem - powierzchnia 120,91 m 2 ;
7. lakierowanie posadzek i parkietów - dwukrotnie wraz z listwami przypodłogowymi -
powierzchnia 241,82 m 2 ;
8. przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności- powierzchnia 542,03 m 2 ;
9. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -
powierzchnia 120,91 m 2 ;
10. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
powierzchnia 421,12 m 2 ;
11.dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m 2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkie pełne lub z jedną szybą o powierzchni
do 0,2 m 2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane
o szerokości do 15 mm - powierzchnia 20,79 m 2 ;
12. mycie po remontach malarskich - powierzchnia 125,00 m 2

Dokument nr: DAGI-GK.271.5.2021

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert:
?
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: geodezja@umchelm.pl, temat
wiadomości: ,,Oferta na wykonanie
remontu pomieszczeń Wydziału Geodezji i Kartografii,
Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm, przy Pl. Niepodległości 1"
Termin wpływu ofert upływa dnia 24 listopada 2021r. o godz. 10.00
?
Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 24 listopada 2021r. o godz.
10.00

Miejsce i termin realizacji:
? Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 17 grudnia 2021 r.

Wymagania:
? Wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie
wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.? Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
? Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - według załączonego wzoru,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
? * Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz kalkulacji ceny - według załączonego
wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął
do Zamawiającego nie później niż 3 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
? Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić ceny netto i brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
? Ceny powinny zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.VIII. Kryteria oceny ofert
O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie kryterium: najniższa cena.
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty.
? Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących ustalenia
?
?
?
?
końcowych warunków realizacji zamówienia (w tym ceny) z Wykonawcą, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu i o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wybranego Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu.
Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, do których ustawa Prawo zamówień
publicznych nie ma zastosowania.

Kontakt:
V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest:
p. Dorota Kierepka - inspektor Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, Wydziału Geodezji
i Kartografii Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm - tel.
82 563-12-00,
p. Sebastian Babicz - inspektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Chełmie, Wydziału Geodezji i Kartografii Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji
Urzędu Miasta Chełm - tel. 82 563-11-32,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.