Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości...

Przedmiot:

Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody oraz w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania, nieruchomości

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
powiat: łęczyński
tel. 081 53 15215., /81/ 531-52-00 fax /81/ 752-64-64
geodezja@powiatleczynski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łęczna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 081 53 15215.,
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zadanie nr 1: Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody (w tym szkody wynikające ze zmniejszenia wartości nieruchomości) w związku z wydaniem przez Starostę Łęczyńskiego decyzji administracyjnych ograniczających sposób korzystania z części nieruchomości z uwagi na realizację przez Inwestora celu publicznego. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia (31 nieruchomości w oparciu o księgi wieczyste, co daje łącznie 43 działki).
Zadanie nr 2: Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania, nieruchomości stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zlecenia oraz udział w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lublinie, celem przedstawienia opinii.
(należy podać w miarę szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Dokument nr: GKN.272.1.395.2021

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 19 listopada 2021 r. do godz. 1300
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I
lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111),
lub
3) przesłać e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl ; (decyduje data i godz. wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ( liczony w dniach lub konkretna data)
do dn. 22 grudnia 2021 r.

Wymagania:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU1
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci dysponujący osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości, zgodnie z art. 177 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA2
1. Wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
2. Kopia uprawnień zawodowych.
VII. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: geodezja@powiatleczynski.pl,
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1 Jeżeli Zamawiający stawia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień, doświadczenia, sytuacji finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej
2 Tamże
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej3
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
8. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
10. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
2. Oferty składane pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście należy oznakować w następujący sposób:
Wycenia nieruchomości: 1. Szkody z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, 2. Aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania
GKN.272.1.395.2021
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3 W przypadku dopuszczenia ofert wariantowych w opisie przedmiotu zamówienia należy szczegółowo opisać warunki jakim powinna odpowiadać oferta wariantowa
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty netto i brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.
4. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT - wskazuje zapis ,,obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego", Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium:
CENA
100 %
3. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO4:
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
4 Jeżeli dotyczy
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
XV. WYNIK POSTĘPOWANIA
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane do Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczone na stronie internetowej.
XVI. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM JEGO ETAPIE BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.

Kontakt:
5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Łukasz Bijata; e-mail: l.bijata@powiatleczynski.pl, tel. 081 53 15215.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.