Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie prac usługowych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z...

Przedmiot:

Wykonywanie prac usługowych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Porucznika Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3 866 009 wew. 302
k.panek@zbaszyn.eu
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 3 866 009 we
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł
w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2021 prac usługowych związanych z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie
gminy Zbąszyń (demontaż, odbiór i utylizacja).
2. Zakres prac obejmuje wykonanie, na terenie nieruchomości położonych w granicach gminy
Zbąszyń, kompleksowej usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest obejmującej:
> Demontaż pokryć dachowych, zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest
zgromadzonych na terenie nieruchomości (zdemontowanych i zgromadzonych
wyrobów budowlanych zawierających azbest), uporządkowanie miejsc po usunięciu
odpadów, zważenie i załadunek oraz transport i przekazanie odpadów do
unieszkodliwienia na przeznaczonym do tego składowisku - ilość ok. 66 Mg.
3. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia,
która będzie mogła być usunięta z terenu gminy Zbąszyń w ramach niniejszego zamówienia,
wynosi ok. 66 Mg.
Ostateczna ilość odpadów budowlanych zawierających azbest przeznaczonych do
unieszkodliwienia zależeć będzie od ilości i zakresu wniosków składanych przez właścicieli
nieruchomości o wykonanie usługi usuwania wyrobów i odpadów budowlanych
zawierających azbest, a także od jednostkowych kosztów, określonych na podstawie
rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie do wysokości przeznaczonych na ten cel
środków finansowych Gminy Zbąszyń.
5. Zakres rzeczowy zamówienia:
1) Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami,
2) zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na terenie
nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym:
zabezpieczenie folią, oznakowanie, ułożenie na paletach, przygotowanie do transportu),
3) zważenie wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości, z której są usuwane,
z wykorzystaniem wagi o udźwigu powyżej 1 Mg i ważącej z dokładnością do 0,001 Mg
(dźwig HDS z wagą), dla której wystawiony jest aktualny dokument potwierdzający jej
legalizację; ważenie będzie dokonywane w obecności Wnioskodawcy lub upoważnionej
przez niego osoby, a także przedstawiciela Zamawiającego,
4) załadunek i transport odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem w sposób
uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie
stwarzający zagrożenia dla środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), a także
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. (t. j. Dz. U.
z 2021r. poz. 756), bezpośrednio z miejsca ich usunięcia do miejsca ich
unieszkodliwienia.
5) przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na odpowiednio do
tego celu przeznaczonym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
6. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zlecenie wykonania prac, o których mowa w ust.
2 (zawierające wykaz wnioskodawców, adresy nieruchomości, z których będą usuwane
odpady zawierające azbest, zakres prac - zgodnie z danymi określonymi w poszczególnych
wnioskach, złożonych przez osoby zainteresowane usunięciem wyrobów i odpadów
zawierających azbest). Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac wskazanych
w zleceniu w terminie nie dłuższym niż do 10 grudnia br.
7. W terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia, Wykonawca ustali
z poszczególnymi Wnioskodawcami terminy realizacji wniosków, a także infonnować o nich
Urząd Miejski w Zbąszyniu przynajmniej 5 dni przed przystąpieniem do prac, przedkładając
harmonogram prac zawierający: terminy realizacji poszczególnych wniosków; adresy
nieruchomości, z których będą usuwane wyroby zawierające azbest; ilości wyrobów
zawierających azbest planowane do usunięcia z terenu nieruchomości, rodzaj wykonywanych
prac.
8. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo przed przystąpieniem do rozpoczęcia
wykonywania prac do uzgadniania z Wnioskodawcą ich zakresu, a także do oszacowania
kosztu ich wykonania. W przypadku znacznych rozbieżności w ilości materiałów
budowlanych i odpadów zawierających azbest (wynoszących powyżej 0,1 Mg) podanych
przez Wnioskodawców we wnioskach (i wskazanych w zleceniach, o których mowa w ust. 6),
a wartościami oszacowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiającego (przed przystąpieniem do wykonywania prac).
9. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całego zakresu zadania przekazanego
przez Gminę Zbąszyń. Ilość materiałów zawierających azbest - 66 Mg jest ilością
orientacyjną, która może ulec zmianie po rozwiązaniu zapytania ofertowego. Jeśli stawka
zaproponowana przez Wykonawcę pozwoli, w ramach środków zabezpieczonych przez
Gminę Zbąszyń, zostanie usuniętych więcej niż 66 Mg wyrobów zawierających azbest.
10. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić również:
1) organizację i czynności przygotowawcze związane z wizją lokalną u wnioskodawców,
w tym identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach budowlanych,
2) dokonanie wstępnej wyceny prac na terenie poszczególnych nieruchomości
uwzględniającej ilość wyrobów budowlanych przewidzianych do usunięcia,
3) organizację i zabezpieczenie placu robót,
4) opracowanie, przed rozpoczęciem prac, szczegółowego planu prac usuwania wyrobów
zawierających azbest oraz dokonanie zgłoszenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego w Nowym Tomyślu, Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Poznaniu
oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Tomyślu o
zamiarze przeprowadzenia prac przynajmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, póz. 649 z późn. zm.);
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany będzie do przedłożenia kopii
dokonanych zgłoszeń wraz z potwierdzeniem ich złożenia do ww, organów.
opatrzonych oświadczeniem Wykonawcy, z którego będzie wynikać, że dotyczą one
zgłoszeń dokonanych w ramach realizacji niniejszej umowy,
5) sporządzanie, po zakończeniu prac na danej nieruchomości, dokumentów w postaci
protokołów odbioru prac, stanowiących potwierdzenie zważenia odpadów, a także
zawierających oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu
z azbestu i pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz Wnioskodawcy protokół odbioru
podpisany przez Wykonawce i Wnioskodawce,
6) sporządzanie protokołów i zestawień końcowych wykonania prac,
7) sporządzanie kart przekazania odpadów na składowisko, zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi sporządzania dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów;
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 10
grudnia br. kopii kart przekazania do unieszkodliwienia odpadów budowlanych
zawierających azbest (wraz z oryginałami do wglądu), dotyczących przekazania do
unieszkodliwienia odpadów usuniętych w ramach realizacji niniejszej umowy; na karcie
przekazania odpadów, oprócz zapisów wynikających z rozporządzenia w sprawie
sporządzania dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów, musi z być określona także
nazwa gminy, z której terenu były usunięte odpady budowlane zawierające azbest,
8) urządzenia i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, w tym pojazd przystosowany
do załadunku i przewozu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
wyposażony w dźwig HDS z wagą spełniającą wymogi określone w ust. 5 pkt 4,
9) personel posiadający wiedzę i przeszkolenie niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
11. Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt
5-7 jest warunkiem uznania wywiązania się Wykonawcy z realizacji zleceń, o których mowa
w ust. 6.

Dokument nr: OŚPP.6232.18.2021

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 19.11.2021 r. na piśmie w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Miejski w Zbąszyniu,
ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń lub
poprzez platfonnę ePUAP lub na adres mailowy: k.panek@zbaszyn.eu (oferta musi wpłynąć
na e-mail do dnia 19.11.2021 r.)
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie
będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.12.2021 - 10.12.2021 r.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: Cena: waga kryterium 100%
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -
jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres wymagany do wykonania
przedmiotu zamówienia.
7. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
8. Termin związania ofertą: 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gminy Zbąszyń.
10. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
zamówienia.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Kamila Panek, tel. 68 3 866 009 wew. 302

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.