Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Odśnieżanie ulic i dróg gminnych

Przedmiot:

Odśnieżanie ulic i dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Janów Podlaski
ul. Bialska 6A
21-505 Janów Podlaski
powiat: bialski (podlaski)
tel. (83) 341 30 73, fax. (83) 341 30 77
Województwo: lubelskie
Miasto: Janów Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (83) 341 30 73,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Odśnieżanie ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Janów Podlaski
w sezonie zimowym 2021/2022
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie ulic i dróg w sezonie zimowym 2021/2022 na
terenie Gminy Janów Podlaski w następujących miejscowościach : Janów Podlaski (ulice),
Stary Pawłów, Nowy Pawłów, Stare Buczyce, Bubel Bukowiska, Jakówki, Romanów,
Peredyło, Klonownica Mała , Klonownica Plac, Polinów, Błonie, Woroblin, Kajetanka,
Werchliś, Janów Podlaski - wieś/kolonia. Przewidywana długość ulic i dróg do
jednokrotnego odśnieżania ok. 90 km. Maksymalna ilość godzin pracy sprzętu do odśnieżania
- do 300 godzin w sezonie zimowym 2021/2022.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu ewentualnych uszkodzeń mienia wskutek
działań w ramach akcji zimowego utrzymania ulic i dróg, takich jak np. odpryski lakieru na
pojazdach mechanicznych wskutek działania maszyn odśnieżających, uszkodzenia ogrodzeń i
innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów itp., wynikające z
niestarannego wykonywania usługi przez operatorów sprzętu Wykonawcy. W związku z
powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie
najwyższej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza w miejscach wąskich, słabo
dostępnych, z małą możliwością manewru. Wskazane jest aby Wykonawca posiadał ważne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca usługi odśnieżania
zobowiązany będzie do zainstalowania w pojazdach do odśnieżania dróg gminnych zestawów
urządzeń GPS rejestrujących godz. pracy i kierunki trasy sprzętu do odśnieżania,
przekazanych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w całym sezonie zimowym 2021/2022
w gotowości technicznej sprzętu służącego do odśnieżania.

Dokument nr: BUA.2600.22.2021

Składanie ofert:
V. Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy:
1) złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na odśnieżanie dróg w sezonie
zimowym 2021/2022 na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia
w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie (pokój 104) lub przesłać pocztą tradycyjną,
kurierską na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski w
terminie do dnia 24 listopada 2021 r. do godz. 11;00. Oferty złożone po tym terminie zostaną
zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu
ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego.
2) Oferta składana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem.
4) otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 11;15 w siedzibie zamawiającego
- Urząd Gminy Ul. Bialska 6A. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Urzędu Gminy Janów Podlaski - Biuletyn Informacji Publicznej.
5) zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej urzędu.

Wymagania:
IV. Wymagania sprzętowe :
Ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że dysponuje minimum:
2 (dwiema) odśnieżarkami {ciągnik, samochód, równiarka drogowa, koparko- ładowarka)
dostosowanymi do odśnieżania dróg. Sprzęt do odśnieżania powinien być wyposażony w
pług odśnieżny o minimalnej mocy każdego ze sprzętów 90 KM, powinien w być także
zarejestrowany (o ile odrębne przepisy wymagają rejestracji) oraz sprawny technicznie
(powinien w dniu składania oferty posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone
stosowną adnotacją w dowodzie rejestracyjnym) - do oferty należy dołączyć kserokopie
dowodów rejestracyjnych. Pojazdy wykorzystane do wykonywania prac przy odśnieżaniu
dróg muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej
samochodowej {ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021
r. póz. 450 z późn. zm.j).
2. Pojazdy wymienione w pkt 1 muszą być wyposażone w gniazdo zapalniczki 12V
umożliwiające podłączenie modułu GPS.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie o charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Propozycja treści zobowiązania została zamieszczona w załączniku nr 2 do niniejszej
zaproszenia.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
VII. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną.

Uwagi:
VI. Kryterium wyboru Wykonawcy
Cena za 1 godzinę pracy sprzętu = 100%

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.