Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznych

Przedmiot:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznych

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Parczew
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
powiat: parczewski
tel. +48 83 355 12 24, Tel.: 83 355 12 36
sekretariat@parczew.com
Województwo: lubelskie
Miasto: Parczew
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. +48 83 355 12 2
Termin składania ofert: 2021-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
specyfikacja warunków zamówienia
GMINA PARCZEW

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)?- dalej ustawa Pzp, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, pn.:

,,Czysta energia w Gminie Parczew - dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznych"
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 10 instalacji fotowoltanicznych. DOSTAWA i montaż na budynku 9 szt. instalacji fotowoltanicznych o mocy 2,24 kWp oraz dostawę i montaż na gruncie 1 szt. instalacji fotowoltanicznej o mocy 2,24 kWp.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
3. W ramach zamówienia przewidziano m.in.:
1) Montaż konstrukcji wsporczych na dachu;
2) Montaż paneli fotowoltanicznych na konstrukcji;
3) Montaż inwerterów DC/AC na konstrukcji;
4) Montaż projektowanych rozdzielnic elektrycznych;
5) Montaż projektowanych instalacji elektrycznych nn - 0,4kV;
6) Montaż połączeń wyrównawczych;
7) Montaż pozostałych urządzeń, połączenie instalacji z uziomem;
8) Montaż kompletnego okablowania;
9) Montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, przeciwpożarowych i przeciwporażeniowych;
10) Próby, pomiary, regulacja, i rozruch technologiczny instalacji;
11) Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej dla każdego uczestnika projektu i pełnej dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego (atesty, gwarancje, instrukcje obsługi, projekty wykonawcze, komplet pomiarów elektrycznych, komplet dokumentów do zmiany licznika, dokumentacja otrzymana od Zamawiającego z naniesionymi poprawkami w kolorze czerwonym);
12) Przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów i zgłoszeniem instalacji;
13) Oznaczenie dostarczonego i zainstalowanego sprzętu zgodnie z ,,Wytycznymi programowymi dotyczącymi wdrażania RPO WL na lata 2014-2020";
14) Przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji;
15) Sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji;
16) Zaprogramowanie i uruchomienie instalacji wraz z dostarczeniem i uruchomieniem modułu komunikacyjnego umożliwiającego zdalny odczyt przez internet danych o uzyskach energetycznych, podłączenie modułów do sieci LAN/WLAN/WiFi we wszystkich lokalizacjach. Sterownik powinien zapisywać min. dane dotyczące dziennego, miesięcznego oraz rocznego uzysku energii wytworzonej przez instalację na kartach microSD lub SD oraz

mieć możliwość przeniesienia zapisanych danych na mobilne urządzenie zewnętrzne;
17) Uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;
18) Inne elementy ujęte w (dokumentacji technicznej) i we (wzorze umowy) stanowiącym załącznik do SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia).
4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.:
1) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.
6. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową czy dostawców materiałów budowlanych),
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
8. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
9. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
10. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.
11. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

CPV: 09331200-0, 45111291-4, 45310000-3, 45311200-2, 45312310-3

Dokument nr: TI.271.13.1.2021

Składanie ofert:
1. Wykonawca składa ofertę przez Platformę Zamówień Publicznych ZETOPZP pod adresem internetowym: ezamowienia.parczew.com
do dnia 18 listopada 2021 r. godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 10 grudnia 2021 r.

Wymagania:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej pod adresem internetowym: ezamowienia.parczew.com
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki, o jakim stanowi art. 305 pkt 2 ustawy Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej ,,SWZ".
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności:
1) czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową czy dostawców materiałów budowlanych). Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące przedmiotowe środki dowodowe:
Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają ewentualnemu uzupełnianiu przez Wykonawcę.
a) Karty katalogowe oferowanych zestawów (moduły fotowoltaniczne i falowniki), które muszą potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej;
b) Deklarację zgodności oferowanych zestawów (moduły fotowoltaniczne i falowniki);
c) Certyfikat zgodności modułów fotowoltanicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowana jednostkę certyfikującą.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.parczew.com/, oraz poczty elektronicznej adres e-mail: inwestycje@parczew.com
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce ,,Pomoc".
6. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://ezamowienia.parczew.com oraz uznaje go za wiążący.
7. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

(a) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://ezamowienia.parczew.com/#/authentication/login
(b) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://ezamowienia.parczew.com//#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;
(c) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.
8. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym w Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.
9. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) dopuszczalne formaty przesyłania danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
c) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cenę należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej, koszty robót tymczasowych i towarzyszących oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
5. W związku z ust. 12 cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
6. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT).
7. W cenie należy uwzględnić również niezbędne do realizacji koszty towarzyszące dotyczące m.in.:
1) zapewnienia generalnego wykonawstwa i kierownictwa budowy,
2) wszelkich prac przygotowawczych, prac porządkowych,
3) prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej,
4) sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
5) wszelkich robót, materiałów, wyposażenia, sprzętu i transportu,
6) ubezpieczenia robót, sprzętu Wykonawcy oraz od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej osób trzecich i ubezpieczenia własnego personelu i innych czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmioty zamówienia,
7) związane z doprowadzeniem terenu robót oraz terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego oraz rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim, w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy,

8) związane z wykonaniem czynności objętych zakresem zadania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia.
8. Wykonawca winien przeanalizować wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę oferty na takim poziomie, który będzie gwarantował Zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia i czynił przedsięwzięć rentownym dla Wykonawcy. Wycena zamówienia nie powinna sprowadzać się do ustalenia ceny oferty na podstawie przedmiaru robót. Podstawą do jej ustalenia winna być dokładna analiza dokumentacji projektowej, analiza przebiegu całego procesu realizacji zamówienia i dokonanie analizy wszystkich elementów mieszczących się w przedmiocie zamówienia.
całego procesu realizacji zamówienia i dokonanie analizy wszystkich elementów mieszczących się w przedmiocie zamówienia.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę do postępowania musi posiadać konto na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP.
4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Uwagi:
Godziny pracy: 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku.
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest:
Gmina Parczew
ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
Nr telefonu 83 355 12 24
Nr faksu 83 355 12 26
2) Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Parczewie, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy Pzp.
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) osoby fizyczne posiadają:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących.
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: Paweł Romaniuk - inwestycje@parczew.com /w zakresie procedury przetargowej/;
Grzegorz Kazanowski - g.kazanowski@parczew.com /w zakresie przedmiotu zamówienia/.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.