Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu...

Przedmiot:

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA RUDA MALENIECKA
RUDA MALENIECKA 99A
26-242 RUDA MALENIECKA
powiat: konecki
tel. 41 373 13 48 41 373 13 47, tel. 41 373 13 48, tel. 41373 13 47
urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: RUDA MALENIECKA
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 373 13 48 41
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Ruda Maleniecka zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: ,,Opracowanie
projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ruda Maleniecka
1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów
nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ruda
Maleniecka. Orientacyjna ilość projektów decyzji w skali roku - około 30 sztuk.
2. Podane wielkości zamówienia (liczby projektów decyzji) są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania
w całości szacowanej wielkości zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu decyzji w terminie 14 dni
od otrzymania materiałów wyjściowych, a w przypadku art. 2 ust. 5 ustawy
z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wchodzi w życie od 03.01.2022 r.
w terminie do 5 dni od otrzymania materiałów wyjściowych.
Przy zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Zamawiającego, tj. Gminy Ruda
Maleniecka.
4. Projekty decyzji winny być sporządzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.03.2003 r.
- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588).
5. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwiększenia zakresu ilościowego
w stosunku do przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności opracowania większej
ilości decyzji w ciągu roku niż ilości szacunkowe podane powyżej.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z najwyższą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami
sztuki technicznej, dokumentami opisującymi przedmiotowe zadanie. Zadanie winno być
wykonane zgodnie z ww. dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości, powinien zwrócić się do Zamawiającego z prośbą
o wyjaśnienia.
Zamawiający będzie stosował zasadę ,,procedury odwróconej "

Dokument nr: UE.271.26.2021

Składanie ofert:
6, Składanie ofert
Oferty proszę składać pisemnie (osobiście, za pośrednictwem poczty, lub drogą
elektroniczną) z dopiskiem: ,,Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz
projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ruda Maleniecka" w terminie
do dnia 23.11.2021 r.
do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego!:
1) drogą elektroniczną na adres: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl.
2) osobiście do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej
Ruda Maleniecka 99A
26-242 Ruda Maleniecka

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia ustala się: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
3, Warunki udziału w postępowaniu:
Posiadanie odpowiednich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia (architekt -
uprawnienia architektoniczne, urbanista - uprawnienia urbanistyczne).
4, Kryteria wyboru oferty cenowej:
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie następującego
kryterium: Cena - 100%
Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty podatku VAT. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do
podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku,
zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najniższa cenowo, która nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
5, Wymagane dokumenty
Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1. Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
3. Kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia (architekt - uprawnienia architektoniczne,
urbanista - uprawnienia urbanistyczne),
4. Oświadczenie stanowiące zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez wykonawcę do podpisania
oferty.
3) drogą listowną na ww. adres.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca złoży ofertę w języku polskim na formularzu, którego wzór określono
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1
ofertę.
W ofercie Wykonawca określi cenę w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z zasadami matematycznymi w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wraz z
podziałem na poszczególne usługi oraz poda wartość za realizację całości usług.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika - należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y
wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy).
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y
została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza ,,za
zgodność z oryginałem").
Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę:
1) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego zapytania;
2) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zaproszenia;
3) gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
4) gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień
dotyczących oferty;
5) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
6) która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym
postępowaniu.

Kontakt:
7, Osoby do kontaktu:
1) Pani Justyna Węglińska, tel. 41 373 13 48 - w sprawach dotyczących przedmiotu
zamówienia,
2) Pani Wioleta Wrzecionowska, tel. 41373 13 47 - w sprawach dotyczących procedury
udzielania zamówień publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.