Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż z doprowadzeniem zasilania i uruchomienia urządzeń klimatyzacyjnych

Przedmiot:

Dostawa i montaż z doprowadzeniem zasilania i uruchomienia urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
ul. Bolesława Chrobrego 7
02-479 Warszawa
powiat: Warszawa
tel/fax 22-863-55-24, tel. 885-857-360
wlochy.zgn@um.warszawa.pl
https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl/pn/zgnwlochy/demand/notice/public/44969/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/fax 22-863-55-24
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY,
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
,,Dostawę i montaż z doprowadzeniem zasilania i uruchomienia 5 (pięciu) urządzeń klimatyzacyjnych
w pomieszczeniach Zamawiającego w Warszawie przy Ul. Bolesława Chrobrego 7 wraz z pracami
towarzyszącymi",
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji.
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,DOSTAWA i montaż z doprowadzeniem zasilania i uruchomienia 5 (pięciu)
urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Zamawiającego w Warszawie przy Ul. Bolesława Chrobrego 7,
wraz z pracami towarzyszącymi."
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik
nr 4 do Zaproszenia oraz cenami znajdującymi się w Formularzu cenowym.

Dokument nr: PZ.2611.107.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: w dniu 23.11.2021 r. o godz. 11;15
6.1 Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się na platformie e-Zamawiający.

Specyfikacja:
I. Miejsce publikacji dokumentów zamówienia.
Strona internetowa prowadzonego postępowania: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl/pn/zgnwlochy/demand/notice/public/44969/details

l.Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający pod adresem e-mail: zgnwlochy.ezamawiajacy.pl.
TERMIN SKŁADANIA ofert: 23.11.2021 r. do godz. 11;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Zasad Udzielania Zamówień
Publicznych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
III. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Gwarancja
Warunki gwarancji zostały opisane w § 9 Wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do Zaproszenia.
4. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamówienia podobne.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówień podobnych.
8. Zwrot kosztów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował
sie z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
drogą elektroniczną, przy użyciu platformy zakupowej e-Zamawiający, bądź mailowo na adres:
wlochy.zgn@um.warszawa.pl
2. Zamawiający zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien
posiadać konto w systemie Marketplanet OnePlace (oneplace.marketpalnet.pl). Sporządzenie i złożenie
oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w w/w. systemie. Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku
o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.
3. Pytania do Przedmiotu Zamówienia należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem:
http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym
adresem, w zakładce ,, Regulacje i procedury procesu zakupowego".
Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań drogą mailową, na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl
Zamawiający nie wymaga podpisywania pytań kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowe i aplikacyjne do przekazywania danych, składania ofert i innych
dokumentów, dotyczące systemu dostępne są na stronie: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl;
4.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 512 kb/s;
4.2 Komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system
operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
4.3 Zainstalowania dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji,
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4.4 Włączona obsługa JavaScript:
4.5 Zainstalowany program obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Format kodowania i oznaczania czasu:
5.1 Plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez Wykonawcę, jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany
-format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia w/w pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
5.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu
Miar.
6. Pozostałą korespondencję (tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz wszelkie informacje)
związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres
wlochy.zgn@um.warszawa.pl, w tytule wpisując numer postępowania, którego dotyczy, bądź za
pośrednictwem formularza pytań i odpowiedzi, dostępnego na platformie e-Zamawiający pod numerem
danego postępowania. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem postępowania.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza systemowego lub Formularza własnego jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszym Zaproszeniu.
VIII. Termin związania oferta.
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
22.12.2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w Zaproszeniu, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym (e-dowód).
2. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:
2.1 Formularz oferty sporządzony w formie elektronicznej, za pomocą Formularza systemowego lub Formularza
własnego, dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (zgnwlochy.ezamawiajacy.pl).
Formularz oferty musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
osobistym.
2.2 Formularz cenowy i oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia).
2.3 Wykaz usług (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
2.4 Klauzula RODO (Załącznik nr 3 do Zaproszenia).
2.5 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to winno
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisana oferty.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2.6 Zarówno dokumenty jak i załączniki powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub osobistym (e-dowód).
2.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( np. spółka cywilna, spółka
jawna, konsorcjum) oferta winna być podpisana przez upoważnionego pełnomocnika (w takim przypadku
należy dołączyć pełnomocnictwo). W przypadku braku pełnomocnictwa, oferta powinna być podpisana przez
Wspólników spółki. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą wspólną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
X. Sposób udzielania wyjaśnień.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia, kierując
swoje pytania drogą elektroniczną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
zgnwlochy.ezamawiajacy.pl lub na adres email: wlochy.zgn@um.warszawa.pl.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa czasu wyznaczonego terminu składania ofert.
UWAGA!
Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta Wykonawcy w systemie, Marketplanet OnePlace
(oneplace.marketpalnet.pl). Czas weryfikacji danych do złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może
wynosić do dwóch dni roboczych.
Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych po
01.01.2021 r., w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego dostępnej na stronie internetowej
platformy e-Zamawiający: zgnwlochy.ezamawiajacy.pl.
Rejestracja konta Wykonawcy jest bezpłatna i nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty.
Po zarejestrowaniu i aktywacji konta Wykonawca sporządza ofertę poprzez wypełnienie zdefiniowanego
w systemie Formularza oferty. Sporządzoną ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i złożyć (wysłać) w systemie.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności i opatrzeć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert, Oferta złożona po terminie zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
5. Wykonawca składa ofertę elektronicznie, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Wykonawca
może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o:
7.1 Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej
albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
7.2 Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
XII. Warunku udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia;
b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie przy realizacji dostaw związanych z przedmiotem
zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych
uprawnień.
2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia.
Zdolności technicznej:
2.3.1 Zamawiający wymaga wykazu prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co
najmniej 2 usługi tożsame z przedmiotem zamówienia, dotyczące dostawy i montażu urządzeń
klimatyzacyjnych o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł. każda. Wykonawca potwierdza spełnianie
warunku poprzez złożenie wykazu usług wraz z referencjami (Załącznik nr 2 do Zaproszenia)
XIII. Kryteria oceny ofert:
Cena 100 %
XIV. Uwagi
Zamawiający zastrzega sobie:
a) prawo dokonywania zmian ilościowych poszczególnych materiałów
b) możliwość żądania od Wykonawcy w trakcie postępowania wyjaśnień w zakresie złożonej oferty oraz
uzupełniania brakujących dokumentów.
c) prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
d) możliwość odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również
prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.
UWAGA:
pytania do opisu przedmiotu zamówienia lub postępowania Wykonawca kierować będzie na adres
e-mail
wlochy.zgn@um.warszawa.pl lub na tronie prowadzonego postępowania:
y oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.

Kontakt:
VII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
1.1 Pani Paulina Ostrowska - Specjalista ds. eksploatacji, tel. 885-857-360,
e-mail: wlochy.zgn@um.warszawa.pl;
2. W zakresie dotyczącym dokumentacji postępowania:
2.1 Pani Agnieszka Joachimiak - Inspektor ds. Planowania i Utrzymania Zasobów, tel. 22 863-55-24,
e-mail: ajoachimiak@um.warszawa.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.