Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomieszczenia biurowego

Przedmiot:

Remont pomieszczenia biurowego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A
Mostowa 30 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
dariusz.blachut@grupaazoty.com
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1253776,e8b6fdf4a5accf8e2ad6b2252ce973aa.html
Województwo: opolskie
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczenia biurowego nr 205 Ip. w budynku nr 169
Treść zapytania:
Zapytanie o warunki handlowe
Szanowni Państwo!
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęto akcję ofertową na remont pomieszczenia biurowego nr 205 Ip. w budynku nr 169i zaprasza do składania ofert.
Zakres prac:
Pomieszczenie nr 205, wymiary: długość 8,00 m, szerokość 5,90 m, wysokość 3,65 m
Lp.
Zakres prac
j.m.
Obmiar
1.
Zabezpieczenie folią ochronną wykładziny PCV, otworów okiennych i drzwiowych, lamp oświetleniowych, klimatyzatora, na czas trwania remontu, itp.
kpl.
1
2.
Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli w remontowanym pomieszczeniu (istnieje możliwość rozkręcenia oraz ponownego skręcenia mebli).
kpl.
1
3.
Przygotowanie podłoża do malowania: uzupełnienie ubytków, usunięcie ewentualnych pęknięć-zarysowań tynku, usunięcie niezbędnych elementów typu: gwoździe, kołki rozporowe, gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem.
kpl.
1
4.
Wykonanie przegrody pionowej, ścianki z płyt KG na stelażu aluminiowym 10 cm, stelaż wzmocniony.
m2
19
5.
Wypełnienie ścianki wełną mineralną 10 cm akustyczną.
m2
19
6.
Zakup i montaż drzwi pełnych z MDF wraz z futryną regulowaną, drzwi wyposażone w szyld, klamkę wkładkę patentową, szer. 0,80 m
szt.
1
7.
Wykonane gładzi gipsowej na podłożu KG (nowa ścianka)
m2
40
8.
Dwukrotnie malowanie sufitu farbą lateksową na przygotowanym podłożu, zagruntowanym. Kolor wybiera Zamawiający.
m2
55
9.
Dwukrotnie malowanie ścian farbą lateksową na przygotowanym podłożu, zagruntowanym. Kolor wybiera Zamawiający.
m2
104
10.
Zakup i montaż listem przyściennych PCV na nowej ściance. Kolor wybiera Zamawiający.
m
12
Uwaga:
1. Wszystkie podane obmiary są wymiarami szacunkowymi.
2. Podczas prac remontowych Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe na bieżąco.
Planowany termin realizacji usługi: maksymalnie do 31.12.2021r.
Spółka Grupa Azoty ZAK S.A.:
- udzieli wszelkich niezbędnych informacji, zgodnie ze swoją wiedzą w tym zakresie, w celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z powierzonego zadania.
Warunki uczestnictwa w akcji ofertowej:
W akcji ofertowej mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:
1. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
2. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. spełniają pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Istotne warunki Umowy:
1. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zakupu Usług Grupy Azoty ZAK S.A. http://zak.grupaazoty.com/owzus,
2. Kierownik robót Wykonawcy będzie sprawował stały nadzór nad realizacją zadania.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty i certyfikaty dla zastosowanych materiałów.
4. Przy powstawaniu odpadów w trakcie realizacji zadania będą miały zastosowanie poniższe zapisy:
a) Wytwórcą wszelkich odpadów, za wyjątkiem złomu stalowego oraz kolorowego, powstałych w trakcie realizacji niniejszego zadania jest Wykonawca.
b) Wszelkie odpady (za wyjątkiem złomu stalowego oraz kolorowego) powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć, zagospodarować i wywieźć we własnym zakresie i na własny koszt poza teren Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, dostarczając po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy kartę przekazania odpadu (BDO).
5. Złom powstały w trakcie realizacji umowy (niepochodzący z dostaw Wykonawcy) jest własnością Zamawiającego i Wykonawca ma obowiązek dostarczyć go we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie Grupy Azoty ZAK SA.
6. Wykonawca oraz jego ewentualni podwykonawcy powinni posiadać aktualne pozwolenia formalnoprawne (decyzje) właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania i transportu odpadów.
7. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do stosowania regulacji wewnątrzzakładowych, obowiązujących na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., w zakresie bhp i ppoż., które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi pracami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych.
8. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć swoich pracowników w sprzęt ochrony osobistej zgodnie z przepisami bhp obowiązującymi w Grupie Azoty ZAK S.A. (kaski ochronne oznaczone nazwą firmy, maski przeciwgazowe, kamizelki odblaskowe/ ostrzegawcze lub odzież ochronna/ robocza oznaczone nazwą firmy, okulary ochronne).
9. W przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca spowoduje powstanie szkód w mieniu Zamawiającego (zlokalizowanym na terenie prac lub w jego sąsiedztwie), zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia szkód na własny koszt i zwrócenie kosztów powstałych z tego tytułu Zamawiającemu wg przedstawionej kalkulacji wynikowej opracowanej przez Grupę Azoty ZAK S.A.
Dodatkowe informacje:
Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00:
- Koordynator zadania: Pan Przemysław Bzducha, tel. 77 481 39 45, kom. 723 186 901,
e-mail: przemysław.bzducha@grupaazoty.com
- Inspektor nadzoru branży budowlanej: Pan Mariusz Szczepański, tel. 77 481 24 13, kom. 695 380 825, e-mail: mariusz.szczepanski@grupaazoty.com
W sprawach formalnych:
Pan Dariusz Błachut - tel. 77 481 25 96, e-mail: dariusz.blachut@grupaazoty.com
Zawartość oferty:
Ofertę spełniającą wymagania określone w ogłoszeniu należy sporządzić według wzoru ofertyzałączonego do zapytania.
Do oferty należy załączyć:
1. wykaz usług wykonywanych po 1 stycznia 2019 roku, odpowiadających swoim zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum 2 usługi o wartości powyżej 30 000,00 PLN lub sumaryczna wartość usług przekraczająca 100 000,00 PLN) - niniejszy pkt. dotyczy oferentów, którzy w okresie ostatnich 3 lat nie realizowali usług na rzecz Zamawiającego;
2. wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do CEIDG (ważność dokumentu przyjmuje się w okresie dwóch tygodni od daty wydruk),
lub oryginał lub kopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (ważność odpisu przyjmuje się w okresie sześciu miesięcy od daty sporządzenia);
3. kopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzona jw.
Składanie ofert:
Ofertę w terminie do dnia 22.11.2021r. do godz. 13:00, należy:
- przesłać w formie skanu na adres e-mail: dariusz.blachut@grupaazoty.com;
- lub złożyć na Platformie Zakupowej LOGINTRADE;
- lub w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:
,,Akcja ofertowa PU-1-1 - remont pomieszczenia biurowego nr 205 Ip. w budynku nr 169- nie otwierać":
- złożyć w Kancelarii Głównej bud. 110;
- lub przesłać pocztą na adres:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
skr. poczt. 163
Dział Przygotowania i Realizacji Remontów PU-1-1
Kryteria oceny ofert:
- cena ryczałtowa.
Oferta będzie podlegać ocenie w oparciu o wyżej wymienione kryteria.
Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte
w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Remont pomieszczenia biurowego nr 205 Ip. w budynku nr 169 1 ST

Dokument nr: Z119/210924

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1253776,e8b6fdf4a5accf8e2ad6b2252ce973aa.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
17- 11- 2021 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 11- 2021 13: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
22- 11- 2021 13: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1253776,e8b6fdf4a5accf8e2ad6b2252ce973aa.html

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Dariusz Błachut
tel:
e-mail: dariusz.blachut@grupaazoty.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.