Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa elementów interkomu GREENGO

Przedmiot:

Dostawa elementów interkomu GREENGO

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Radio S.A
al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: +48 22 645 94 79
robert.juzwiak@polskieradio.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 22 645 94
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający prosi o przedstawienie oferty na dostawę elementów interkomu GREENGO.
II. Opis przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym i wymogi jego wykonania:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących elementów interkomu GreenGo:
l.p
Produkt
ilość, szt.
1
GGO-MCX - 32 channels 19" 1U rack station
2
2
GGO-MCXD - 32 channels desk station
2
3
GGO-WAA - Wireless active antenna
4
4
GGO-WBPXSP - Wireless beltpack V4 - Sport ver.
4
5
GGO-NRGP - Zapasowa bateria akumulatorowa do bezprzewodowego beltpacka WBPX
10
6
GGO-BC6 - 6- portowa stacja ładująca do baterii akumulatorowych NRGP
1
7
GGO-GNM300 - Mikrofon typu gęsia szyja, 300 mm, 12-52V
4
8
GGO-Q4WR - Poczwórny czteroprzewodowy (4-wire) interfejs audio
1
W związku z koniecznością zachowania zgodności z obecnie wykorzystywaną w Polskim Radiu S.A. technologią oraz w celu zachowania jednolitości rozwiązań technologicznych, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych innych niż urządzenia przedstawione powyżej.

Składanie ofert:
Zamawiający prosi o przedstawienie do dnia 23 listopada 2021 roku, do godz. 13:00, oferty na dostawę elementów interkomu GREENGO.
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: robert.juzwiak@polskieradio.pl;

Miejsce i termin realizacji:
2) termin wykonania zamówienia ( maksymalnie do końca roku 2021 )

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o szacowanej wartości zamówienia poniżej 130 000 zł netto, prowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o zasady określone w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający, zgodnie ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
III. Główne warunki realizacji zamówienia:
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania dostawy będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Jeżeli faktura będzie zawierać błędy, Zamawiający zwróci fakturę Wykonawcy bez księgowania.
2. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 11 będzie rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
3. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze o której mowa w ust. 11 będzie znajdował się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Biała Lista).
4. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zapłatę w ten sposób uznaje się za dokonanie płatności w terminie. Zamawiający oświadcza, że mechanizmu podzielonej płatności nie będzie stosować w przypadku czynności pozostających poza zakresem podatku od towarów i usług.
5. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli warunek z ust. 3 powyżej nie zostanie spełniony Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wpisania rachunku bankowego wskazanego na fakturze na białą listę lub otrzymania potwierdzonego innego rachunku bankowego znajdującego się na białej liście. Zapłatę dokonaną niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o wpisie rachunku bankowego na białą listę uznaje się za dokonanie płatności w terminie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę.
6. Datą uregulowania płatności będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Polskiego Radia S.A.
7. Faktura VAT dostarczona będzie na adres: Polskie Radio S.A., al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, Biuro Finansów i Kadr.
8. Zamawiający, na mocy art. 106 n. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, a Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur zgodnie z art. 106 m. ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług oraz zobowiązuje się do przesłania faktur w wersji nieedytowalnej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: faktury@polskieradio.pl. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania faktury z adresu poczty elektronicznej podanej w ofercie.
9. Zamawiający zobowiązany będzie również do odbierania ustrukturyzowanych faktur złożonych za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni, przy czym do biegu terminu związania ofertą nie wlicza się dnia, w którym upływa termin składnia ofert, wskazanego w pkt I niniejszego zapytania;
3. Oferta złożona po upływie terminu, o którym mowa w pkt. I zapytania nie będzie brała udziału w niniejszym postępowaniu;
4. Ofertę składa się w języku polskim, w postaci elektronicznej, przy czy przez postać elektroniczną oferty należy rozumieć ofertę sporządzoną i przekazaną w formie elektronicznej, jak i ofertę sporządzoną w formie pisemnej i przekazaną w postaci skanu;
5. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione lub umocowane do reprezentacji Wykonawcy;
6. Poza danymi teleadresowymi, składając ofertę należy podać numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców oraz wskazać podstawę (dokument) uprawnienia, umocowania osób do reprezentowania wykonawcy;
7. W ofercie należy podać:
1) wysokość wynagrodzenia za całość dokonanej dostawy (cena oferty) - w wynagrodzeniu należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędnie do wykonania i realizacji zamówienia,
3) czas gwarancji - minimum 12 miesięcy
8. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz podmiotom wnioskującym o udostępnienie ofert lub dokumentacji postępowania muszą zostać oznaczone ,,Tajemnica przedsiębiorstwa". Skuteczność dokonania zastrzeżenia wymaga wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powołanej ustawy, poprzez wskazanie, co najmniej: faktycznego braku upublicznienia informacji, co do której sformułowano zastrzeżenie, kwalifikacji rodzajowej tej informacji (techniczna, technologiczna, organizacyjna, inna posiadająca wartość gospodarczą), działań, jakie w celu ochrony poufności tej informacji zostały przez Wykonawcę podjęte.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z powołanym powyżej artykułem tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
W przypadku nie wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje utracą prawo do ochrony, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, i będą podlegały ujawnieniu, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanego Wykonawcy o powyższym i podaniu okoliczności uzasadniających ujawnienie informacji.
V. Kryteria oceny ofert
Porównanie i ocena złożonych ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o następujące kryterium:
cena oferty - w tym kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Punkty zostaną przydzielone z wykorzystaniem następującego wzoru:
C = (Cmin / Cb) x 100
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w tym kryterium,
Cmin - najniższa cena oferty spośród badanych ofert,
Cb - cena wskazana w badanej ofercie.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.