Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Udrożnienie cieku

Przedmiot:

Udrożnienie cieku

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie
ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 62-90-627
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 62-90-627
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Udrożnienie cieku B.N. (tzw. Młynówka) w 0+000-1+000 w Dąbiu
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: KR.ROZ.2811.853.2021

Składanie ofert:
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
i zeskanowane w formacie PDF dokumenty o których mowa w pkt. 11 niniejszego zapytania należy
przesłać za pośrednictwem Platformy - pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/ do dnia
22.11.2021 do godz. 9;00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 20 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena-100 %.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy wykonali w tym okresie, co najmniej 1 robotę o wartości min 40 tyś.
zł brutto polegająca na wykonaniu robót utrzymaniowych na rzekach lub potokach. Na potwierdzenie
spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 3 ,,Wykaz zrealizowanych usług"
oraz dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru).
b) dysponują osoba lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji
zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży zał. nr 6 ,,Wykaz osób".
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia: nie jest wymagane.
9. Warunki rękojmi: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100%.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim pisemnie w postaci elektronicznej. Podpisany i zeskanowany
komplet dokumentów należy przesłać przez stronę: www.przetargi.wodv.gov.pl. Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub
oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty (zał. Nr 4),
2. Wykaz zrealizowanych usług (zał. Nr 3) wraz dowodami określającymi czy usługi
zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru),
3. Kalkulacja ofertowa (zał. nr 2),
4. Wykaz osób (zał. nr 6),
5. Oświadczenie RODO o którym mowa w pkt. 20 niniejszego zapytania,
6. Dokument wskazujący na umocowanie do podpisania oferty - aktualny odpis
z właściwego rejestru np. CEiDG, KRS lub pełnomocnictwo.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem
https://przetargi.wodv.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania
z Platformy znajduje się pod adresem Przetargi.wody.gov.pl w zakładce Instrukcja dla Wykonawców.
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem
Platformy.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca
korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń,
dokumentów.
Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację,
np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna
na Platformie.
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować-załączone
pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania
ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji
,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej
na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji
,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna
oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został
opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
14. Termin związania ofertą: 20 dni d daty podpisania umowy
15. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi"
40 000 zł brutto.
16. W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek rachunkowych
bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym
Wykonawcę. W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające na nieprawidłowym wyliczeniu
wartości oferty zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi.
17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści złożonych
ofert i wzywać do uzupełniania dokumentów. Informacje podane w celu obliczenia punktów w ramach
kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
- środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane,
- nie wpłynie żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści zapytania
ofertowego,
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na realizację zamówienia,
- wystąpi jakakolwiek inna okoliczność uzasadniająca zakończenie procedury bez udzjelenia
zamówienia.
Zamawiający jest upoważniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia względem Zamawiającego
w przypadku skorzystania przez niego z ww. uprawnień.
19. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: złożenie oferty jest jednoznaczne
z akceptacją wzoru umowy zał. nr 5 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu: Marcin Gondek tel. 12 62-90-627

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.