Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie zabiegów z zakresu gospodarki zielenią wysoką

Przedmiot:

Wykonanie zabiegów z zakresu gospodarki zielenią wysoką

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o
ul. M. Skłodowskiej-Curie 10
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
telefon 032 373 23 00 faks 032 373 23 96
dzial.techniczny2@klinika-zabrze.med.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 032 373 23 0
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZABIEGÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI
ZIELENIĄ WYSOKĄ NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie zabiegów z zakresu gospodarki zielenią wysoką na
terenie Szpital Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. ,, Sygn. sprawy DTE-P/16 /21
Na przedmiot zamówienia składa się 1 zadanie
III. Części zamówienia
Liczba zadań: 1
Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców.

Dokument nr: DTE-P/16 /21

Składanie ofert:
XI. Miejsce oraz termin składania i ofert
1. Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 10
41-800 Zabrze
Oznakowane następująco: ,,Wykonanie zabiegów z zakresu gospodarki zielenią wysoką na
terenie Szpital Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. ,, Sygn. sprawy DTE-P/16 /21
Wykonawca jest uprawniony przed upływem terminu do składania ofert do wycofania lub zmiany treści
oferty. W sytuacji takiej Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
2. Oferty należy składać:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 10
41-800 Zabrze
Sekretariat Dyrekcji (budynek administracji - II piętro)
do dnia 23.11.2021r. do godz. 12:00 czasu warszawskiego
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 60 dni od dnia
podpisania umowy.

Wymagania:
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego prowadzone jest w trybie § 2 ust.l Regulaminu udzielania
zamówień o wartości poniżej 130 000 zł lub 30 000 euro w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) o wartości
szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 Zł, tj. z wyłączeniem procedur Prawa zamówień publicznych.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
2. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, z należytą starannością z
uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w
szczególności prawa bhp i ppoż, oraz normami polskimi i międzynarodowymi oraz
gwarantuje, że przedmiot umowy będzie zgodny z wymogami stawianymi we właściwym
przepisach prawa.
b) Określony zakres prac Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych.
c) Wykonawca zaoferuje termin płatności min. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT;
d) Zaakceptowanie postanowień umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
e) Zamawiający wymaga aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną
umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy
umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie
zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić
ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kopię aktualnej polisy
ubezpieczeniowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w konkursie
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
a) W zakresie warunków przedmiotowych, wskazanych w części V.2. ich ocena nastąpi na podstawie
oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym, sporządzonym na druku lub
według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zaproszenia.
4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części VI.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z konkursu.
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z
ofertą
W celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego,
Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:
1. Dokumenty wymagane:
a) oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie do postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
zaproszenia,
2. Dokumenty przedmiotowe dodatkowo wymagane do złożenia wraz z ofertą:
a) Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowy
3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
o Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,
gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość, co do jej prawdziwości.
VII. Termin związania ofertą
1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
VIII. Opis przygotowania oferty
Przygotowanie oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty, koszty jej dostarczenia do zamawiającego oraz koszty
uczestnictwa w postępowaniu ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Ofertę Wykonawca składa w jednym egzemplarzu.
5. Oferta, wszelkie oświadczenia wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy.
6. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy
musi być dołączone do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i
załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
8. Wykonawca ma obowiązek sporządzić dokumenty zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami do zaproszenia, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane wymagane przez Zamawiającego.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do
podpisania oferty.
10. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
o Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
o Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia. Cena może być tylko jedna.
XIII. Kryteria oceny oferty
1. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi
Kryterium oceny:
Cena - 90%
Kryterium ceny - będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w formularzu oferty stanowiącym
Załącznik nr 1 do zaproszenia
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą
stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z
2017 r.,poz. 1221 z późn. zm.).
Kryterium terminu płatności:
Termin płatności -10%
Kryterium terminu płatności faktury będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego okresu terminu
płatności faktury podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik
nr 1. Wymagany minimalny termin płatności faktury to 21 dni, a maksymalny możliwy do zaoferowania
termin płatności faktury to 30 dni od dnia dostarczenia FV z podpisanym protokołem odbioru robót.
Minimalny okres terminu płatności faktury otrzymuje 0 pkt. Maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania to 10 pkt. co oznacza że:
21 dni - 0 pkt
30 dni - 10 pkt
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin płatności faktury dłuższy niż termin maksymalny tj. 30 dni
od dnia dostarczenia FV z podpisanym protokołem odbioru Zamawiający do obliczenia punktów będzie
brał pod uwagę termin płatności FV tj. 30 dni od dnia dostarczenia FV z podpisanym protokołem odbioru.
W związku z powyższym Wykonawca, który zaproponuje termin płatności FV 30 dni lub dłuższy otrzyma
maksymalną liczbę punktów przyznawaną w kryterium ,,Termin płatności" Ponadto Zamawiający do
umowy uwzględni najdłuższy możliwy do zaoferowania termin płatności FV tj. 30 dni od dnia dostarczenia
FV z podpisanym protokołem odbioru.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin płatności krótszy niż 21 dni od dnia dostarczenia FV z
podpisanym protokołem odbioru, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią ogłoszenia.
2. Punktacja za ,,cenę" będzie obliczona na podstawie wzoru:
cena najniższa spośród ofert
C = ..........................- x 90%
cena badanej oferty
Punktacja za ,,Termin płatności" będzie obliczona na podstawie wzoru:
Ilość punktów uzyskana przez oferenta
P = ................................... x 10%
Max. 10 pkt
Wynik = C+G
Oferta najkorzystniejsza otrzyma max ilość punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie
mniejszą ilość punktów.
3.Wynik
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty, zaokrąglony do 4 miejsca po przecinku.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska
najwyższą ilość punktów
XIV. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryterium przyjętego w niniejszym zaproszeniu.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 zaproszenia.
XV. Możliwość zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści
Oferty Wykonawcy, w szczególności poprzez zmianę:
o w zakresie danych identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, rachunek bankowy,
osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron
o zmiany okresu realizacji umowy jeżeli z przyczyn niezależnych od obu stron umowy termin nie może
być dochowany przy zachowaniu należytej staranności
o konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze
zmiany przepisów prawa
o gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie
Umowy na dotychczasowych warunkach,
o wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Zaproszeniem.
Zmiana osób upoważnionych do reprezentacji strony (do kontaktów) wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej Strony podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony

Kontakt:
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
1. Zamawiający ustala następujący sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i
informacji przez Wykonawców:
a) Pisemnie na adres Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej 10,
41-800 Zabrze:
? uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia konkursu;
? wyjaśnienie treści złożonych ofert;
? wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny;
b) Faksem na nr 032 373-23-96 oraz drogą elektroniczną na adres dzial.techniczny2@klinika-
zabrze.med.pl:
? zapytania do treści zaproszenia;
? pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie wymienione powyżej.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom zawiadomienia i informacje faksem lub drogą
elektroniczną. Godziny, w których dopuszczalny jest kontakt w dni robocze z Zamawiającym: 8.00-
14.00
3. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zaproszenia. Zmiana
zostanie doręczona Wykonawcom, którym przekazano zaproszenia.
X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Sprawy merytoryczne:
mgr inż. Grzegorz Grzyb, Wojciech Machowski

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.