Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Rozprzy
ul. Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza
powiat: piotrkowski
tel.: 44 615 80 68
zamowienia@rozprza.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rozprza
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 44 615 80 68
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Rozprza, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji
projektowej ,,Budowy chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz w Niechcicach
w ciągu drogi krajowej nr 91"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej ,,Budowy chodnika
w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz w Niechcicach w ciągu drogi krajowej nr 91"
1. Zakres przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą
wszystkie niżej wymienione opracowania projektowe:
a) koncepcja projektowa dla zadania dotyczącego budowy chodników w miejscowości
Ignaców i Rozprza (od skrzyżowania DK 91 z drogą gminną w kierunku Romanówki
do istniejącego chodnika wzdłuż DK 91 przy posesji Piotrkowska nr 53, dl. 1900m) oraz
w Niechcicach (od Ul. Różanej do cmentarza, dl. 320m) od wraz z lokalizacją zatok
autobusowych i zatoki parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach, według
dokonanych przez Gminę Rozprza ustaleń z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad Oddziałem w Łodzi,
b) projekt budowlany oraz projekt wykonawczy budowy chodnika wraz z jego
wygrodzeniem, przebudową zjazdów do posesji oraz lokalizacją przejść dla pieszych (7
przejść). Odcinek chodnika objęty projektem budowlanym będzie obejmował trasę w
miejscowości Ignaców od budynku OSP w Ignacowie (posesja nr 59A) do granicy
miejscowości Ignaców z miejscowością Rozprza, dalej odcinek chodnika będzie
przebiegał do połączenia z istniejącym chodnikiem w miejscowości Rozprza (przed
posesją przy Ul. Piotrkowska 53). Łączna długość chodników ok,1720m.
W miejscowości Niechcice trasa chodnika będzie przebiegała wzdłuż DK 91 od ulicy
Różanej do cmentarza (dł. 320m). Zgodnie z ustaleniami Gminy Rozprza i Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na ww. odcinkach wzdłuż DK 91 zostaną
dopuszczone przystanki najezdni oznaczone znakami PI7.
c) projekt budowlany i projekt wykonawczy zatoki parkingowej przed cmentarzem
w Niechcicach,
d) projekt budowlany i projekt wykonawczy układu odwodnienia dla budowanych
odcinków chodnika w Ignacowie, Rozprzy i Niechcicach (kanalizacji deszczowej,
rowów lub ewentualnych zbiorników odparowujących),
e) projekt budowlany i projekt wykonawczy oświetlenia dedykowanego przejść dla
pieszych, wraz z projektem dostosowania natężenia istniejącego oświetlenia ulicznego
lub projektem odcinków przejściowych ( przed przejściami dla pieszych) oświetlenia
ulicznego wzdłuż DK 91 zgodnie z WR-D-41-4,
f) projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy oświetlenia chodnika i parkingu
w Niechcicach,
g) projekty budowlane i projekt wykonawczy przebudowy ewentualnych kolizji (sieć
telefoniczna, energetyczna oraz wszelka pozostała).
h) projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy kanału technologicznego,
i) operaty wodnoprawne,
j) inwentaryzacja drzew do wycinki oraz projekt zieleni i nasadzeń,
k) badania geotechniczne,
l) projekt stałej organizacji ruchu,
m) przedmiary robót + wersja elektroniczna,
n) kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna,
o) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot + wersja elektroniczna.
Zamawiający przekaże mapę sytuacyjno - wysokościową d/c projektowych.
Projektant będzie zobowiązany do pozyskania:
a) wszystkich niezbędnych dokumentów, opinii i uzgodnień,
b) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) pozwolenia wodno-prawnego,
d) pozwolenia na budowę.
Dokumentacja projektowa musi być sporządzona w sposób i w zakresie umożliwiającym
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie do organu administracji budowlanej
oraz będzie zgodna z przepisami:
o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),
o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu fimkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami),
o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),
o Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
(Dz.U. 2015 poz. 680 z późn. zmianami)
o Prawem budowlanym (Dz.U. z 2020, poz. 1333),
o Prawem wodnym (Dz. U. z 2021 poz. 624),
o Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych (np.
wytyczne WR-D-41 Ministerstwa Infrastruktury),
o Zasadami wiedzy techniczno - budowlanej.
Ponadto:
a) Projektant jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie ochrony
znaków osnowy geodezyjnej. W przypadku jeżeli realizacja projektowanej inwestycji nie
może się obyć bez zniszczenia znaków, w kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć
koszty ich odtworzenia. W kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć koszty przejęcia
stanu znaków osnowy geodezyjnej przed i po wejściu Wykonawcy na plac budowy,
b) Projektant uzyska niezbędne warunki techniczne do projektowania,
c) Projektant uzgodni koncepcję projektową z Zamawiającym,
d) Projektant dokona uzgodnień projektu budowlanego oraz projektu stałej organizacji ruchu
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dla w/w projektu należy opracować:
1. Koncepcja projektowa - 3 egz. + wersja elektroniczna pdf, dwg
2. Projekty branżowe (projekty budowlane i wykonawcze, techniczne)
- 5 egz. + wersja elektroniczna pdf, dwg
3. Projekt organizacji ruchu - 4 egz. + wersja elektroniczna pdf
4. Przedmiary robót - 3 egz. + wersja elektroniczna pdf
5. Kosztorysy inwestorskie - 3 egz. + wersja elektroniczna pdf
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz. + wersja
elektroniczna pdf

Dokument nr: IZP.271.5.5.2021

Składanie ofert:
Ofertę cenową na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, należy
złożyć w terminie do dnia 24 listopada 2021 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@rozprza.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym,
którego wartość jest mniejsza od kwoty 130.000,00 złotych netto.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY;
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, Wykonawcy, którzy:
a posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz/lub na moment realizacji
zamówienia dysponują osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d nie zalegają z podatkami we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz nie zalegają ze
składkami
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia"
w oparciu o:
a) przedłożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) przedłożone uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej
drogowej oraz aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
c) przedłożone uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenia z Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa,
d) przedłożone uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne
zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz
aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW. A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;
1. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności
w postępowaniu są umieszczane w BIP na stronie internetowej http://bip.rozprza.pl
w zakładce Zamówienia do 130 tyś zł netto (od 1.01.2021)
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą
elektroniczną na adres zamowienia@rozprza.pl.
XIII. ODRZUCENIE OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Oferta Wykonawcy niezgodna z zapytaniem ofertowym lub złożona po terminie składania
ofert lub w inny sposób niż wskazano w ogłoszeniu zostanie odrzucona przez
Zamawiającego.
2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, który złożyli ofertę
przez umieszczenie informacji w BIP na stronie internetowej http://bip.rozprza.pl
w zakładce Zamówienia do 130 tyś zł netto (od 1.01.2021)
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Po wyborze oferty najkorzystniejszej wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia
umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
XV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE
1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
zapytanie ofertowe, zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzjelenia Zamówienia
bez podania przyczyny.

Kontakt:
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami:
1) w sprawach formalnych Joanna Zając - Inspektor ds. Zamówień Publicznych
zamowienia@rozprza.pl
2) w sprawach merytorycznych: Marzena Kacperczyk - Kierownik Referatu Inwestycji i
Zamówień Publicznych inwestycje@rozprza.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.