Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa streamingu audio / wideo obrazu z kamer IP

Przedmiot:

Usługa streamingu audio / wideo obrazu z kamer IP

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 56 6118747
zp_bpi@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 56 6118747
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 zł
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
prowadzone jest poza przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zgodnie z zarządzeniem nr 247 PMT z dnia 22.09.2021 r w
sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia
Biuro Projektów Informatycznych
Urząd Miasta Torunia
87-100 Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na:
usługę streamingu audio / wideo obrazu z kamer IP, będących własnością Zamawiającego,
do publicznej sieci internetowej, wg następujących parametrów technicznych:
1. rozdzielczość obrazu: minimum 720p
2. prędkość obrazu: 25 klatek na sekundę
3. technologia transmisji: H.264 - dobra jakość obrazu
4. gwarantowana liczba jednoczesnych połączeń: 1000 użytkowników
5. brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania dla przeglądarek,
6. obsługa urządzeń mobilnych Android od wersji systemu 2.3, obsługa protokołu
HLS iOS, Windows Phone)
7. prędkość pasma dla pojedynczego klienta 1.5 Mbit/s do 2,5 Mbit/s na kamerę,
przy czym powinna istnieć możliwość przeniesienia części pasma pomiędzy
kamerami (czasowo lub na stałe).
Usługa będzie świadczona 365 dni, 7 dni w tygodniu i 24 godz. na dobę.
Przerwa w świadczeniu usługi nie może być dłuższa niż 12 godzin i zdarzać się nie częściej
niż trzy razy w roku, z wyjątkiem tzw. Okna Serwisowego oraz zdarzeń niezależnych od
wykonawcy.
Dopuszcza się stosowanie tzw. Okna Serwisowego, tj. planowanych działań technicznych,
występującej raz w tygodniu, w nocy z soboty na niedzielę, w godz.ch 23.00-0.00.
Podczas okna serwisowego wykonywane są niezbędne prace, związane w szczególności z
polepszeniem jakości usługi. W tym czasie dopuszcza się występowanie trudności lub
przerw w dostępie użytkowników Internetu do usługi - maksymalnie przez 60 minut.
Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę poprzez posiadane przez niego Centrum
Przetwarzania Danych, przez które strony rozumieją zespół urządzeń i obsługi technicznej
zapewniający sprawne działanie usługi.
Zamawiający udostępni w sieci internetowej, na posiadanych przez siebie łączach sygnały z
dwóch kamer: Sony ER 580 oraz Eneo GXC-1710M, w formacie generowanym przez te
urządzenia.
Zamawiający odda do dyspozycji Wykonawcy komputer PC średniej klasy, wyposażony w
system operacyjny Linux, który zostanie zainstalowany w miejscu wejścia sygnału z kamer
do sieci internetowej, i na którym będzie można zainstalować oprogramowanie dekodujące
otrzymywany z nich sygnał audio / wideo. Instalacja i konfiguracja niezbędnego
oprogramowania leży po stronie Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kod html do umieszczenia na stronie internetowej
www.torun.pl, który umożliwi publikację obrazu z obydwu kamer w miejskim serwisie
WWW.

Dokument nr: BPI.271.60.1.2021

Składanie ofert:
6. Miejsce składania ofert: Ofertę proszę dostarczyć do Biura Projektów Informatycznych UMT ul.
Wały gen. Sikorskiego 8 pok. 62, osobiście lub na adres e-mail (np. w formacie PDF):
zp_bpi@um.torun.pl
7. Warunki płatności: przelew, 21 dni od dnia dostarczenia faktury.
8. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 24.11.2021r. do godz. 12:00 (decyduje godz. otrzymania
oferty przez Zamawiającego)

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji: 01.01.2022 - 31.12.2022

Wymagania:
1. Proszę podać jako kryterium 1: ryczałtową cenę netto i brutto w złotych.
2. Wraz z ofertą Oferent złoży wypełniony formularz oferty -- załącznik nr 1.
3. Wraz z ofertą Oferent złoży aktualny pełny odpis z KRS bądź z CEiDG.
5. Kryterium wyboru ofert: Dla porównania ofert zostaną zastosowane kryteria:
ą) Kryterium 1: Cena - 100%
Za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów
stanowiących sumę punktów za kryterium a)
Każda oferta może uzyskać za dane kryterium określoną liczbę punktów przy zastosowaniu
wzorów:
a) Kryterium 1:
najniższa oferowana cena
spośród złożonych ofert
cena oferty = -------------------------------- x znaczenie kryterium tj. 100 %
cena oferty badanej
9. Wymagania i warunki Zamawiającego:
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, chyba, że zostało wskazane
inaczej.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, chyba, że zostało wskazane inaczej.
c) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
d) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa zgodnie z procedurami
obowiązującymi w UMT. Umowa do podpisania zostanie wysłana do Wykonawcy w formie
elektronicznej i papierowej.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w
dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania do zawarcia umowy.
g) Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty
przedstawione w ofertach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie na ww.
zadanie Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez negocjacji z Oferentami.
h) Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
i) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.
j) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
k) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują
im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
l) Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wynikach postępowania
pisemnie (drogą elektroniczną).
m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,
jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia.
n) Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
drogą elektroniczną na adres e-mail: zp bpi@um.torun.pl
o) Ewentualne pytania dotyczące postępowania wraz z odpowiedziami Zamawiającego będą
publikowane na BIP Zamawiającego.
10. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu
przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do
przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia
bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
12. Zamawiający, w przypadku wpłynięcia jednej oferty, zastrzega sobie prawo do negocjacji
warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez
podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.