Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup z dostawą wyposażenia i sprzętu ratownictwa

Przedmiot:

Zakup z dostawą wyposażenia i sprzętu ratownictwa

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Brójce
Brójce 39
95-006 Brójce
powiat: łódzki wschodni
tel (42) 295-01-11, fax (42) 295-01-33, tel. 42 295 01 16, tel. 42 295 01 45
urzadgminy@brojce.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Brójce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel (42) 295-01-11,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
mniejszej od kwoty 130 000 zł netto, będącego załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2021Wójta
Gminy Brójce z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Gminy Brójce, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., póz. 1129 z późn.zm.) Wójt Gminy Brójce przekazuje
zapytanie cenowe dotyczące dostarczenia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kotlinach.
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinach w ramach zadania pn.: ,,Fundusz
Sprawiedliwości - doposażenie jednostki OSP w Kotlinach w sprzęt ratowniczy".
2. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
3. Zakres zamówienia polega na zakupie z dostawą wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinach w postaci:
- Pilarki spalinowej ratowniczej, 1 szt.
- Ubrań specjalnych dwuczęściowych, 4 kpl
- Agregatu prądotwórczego, 1 szt.
- Rękawic strażackich, 10 par
- Radiotelefonu nasobnego, 1 szt.
- Tłumic teleskopowych metalowych ze stylem aluminiowym, 2 szt.
- Kamery termowizyjnej z walizką transportową, 1 szt.
- Nożyc do prętów, 1 szt.
- Kominiarek niepalnych, 10 szt.
- Latarek ręcznych, 5 szt.
- Pachołka drogowego, 1 szt.
4. Zamawiający wskazuje, iż dostarczane przedmioty w ramach zamówienia muszą być fabrycznie
nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii.
5. Szczegółowy zakres zamówienia i sposób realizacji określa opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Brojce
pok. nr 23 (I piętro) w dniu 24.11.2021 r. o godz. 11;15

Składanie ofert:
VII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Brojce, 95-006 Brojce 39 - sekretariat, pok. nr 9 (I piętro)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2021 r. do godz. 11;00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w kopercie nieprzezroczystej, zaadresowanej na adres Zamawiającego,
zabezpieczonej przed otwarciem i zawierać powinna oznaczenie:
Oferta na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kotlinach w ramach zadania
pn.: ,,Fundusz Sprawiedliwości - doposażenie jednostki OSP w Kotlinach w sprzęt ratowniczy"
Nie otwierać przed dniem: 24.11.2021 r. godz. 11;15.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2021 r.

Wymagania:
U. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który przedstawi oświadczenie
o należytym wykonaniu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
2 zadań polegających na dostawie wyposażenia i sprzętu strażackiego lub ratownictwa
o wartości co najmniej 30 000,00 złotych brutto każda.
2. Wykonawca nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.).
3. Wykonawca przedstawi Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik Nr 2).
IV. Warunki płatności wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie, w terminie do 30 dni od
daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Nieprawidłowo wystawiona faktura VAT spowoduje ponowne ustalenie Wykonawcy 21 dniowego
terminu płatności, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim w sposób czytelny.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy (podpis wraz z imienną pieczątką osoby składającej ofertę), wskazane w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone stosowne
pełnomocnictwo zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
6. Oferta winna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
Wymaga się, aby wszystkie stronice oferty były ponumerowane (zachowana ciągłość numeracji)
i podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem
złożenia pisemnego wniosku o jej wycofanie.
9. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
10. W przypadku rozbieżności w podaniu ceny, Zamawiający uzna za obowiązującą podaną słownie
w ofercie cenę brutto.
IX. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Rozstrzygnięcie postępowania
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającej najniższą cenę jednostkową za
wykonanie usługi niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców zamieszczając informację na
stronie internetowej bip.brojce.pl - zakładka - zamówienia publiczne, oraz powiadomi wybranego
Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

Kontakt:
XI. Pozostałe informacje
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania
wyjaśnień:
- Anna Woźny, tel. 42 295 01 16
- Monika Franosz, tel. 42 295 01 45
fax 42 295 01 33, e-mail: urzadgminy@brojce.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.